Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

DOI: 10.46793/XVMajsko

Download full text in PDF  

Снежана Миладиновић, ПРАВНА СИГУРНОСТ И СЛОБОДА ПРУЖАЊА УСЛУГА

10.46793/XVMajsko.003M3-19
Миодраг Мићовић, О УСЛОВНОМ УСЛУЖНОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.021M21-37

Срећко Јелинић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КАО ВИТАЛНА КОМПОНЕНТА СУВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ – О ОДГОВОРНОСТИ ПРУЖАТЕЉА УСЛУГА ЗА КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ

10.46793/XVMajsko.039J39-58

Милан Палевић, ЕЛЕМЕНТИ УСЛУГЕ КАО ПОСЕБНОГ ОБЛИКА ПРОИЗВОДА

10.46793/XVMajsko.059P59-70
Марко Ђурђевић, ПРАВНА СИГУРНОСТ У УГОВОРУ10.46793/XVMajsko.071DJ71-90
Свето Пурић, СЛОЖЕНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОРБА ЗА КВАНТИТЕТ, КВАЛИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ10.46793/XVMajsko.093P93-101
Емилија Станковић, УЛОГА ТРАНСПОРТА У СНАБДЕВАЊУ РИМА10.46793/XVMajsko.103S103-112
Драган Батавељић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА КАО ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАЗИ УЧЛАЊЕЊА10.46793/XVMajsko.113B113-124
Ратомир Антоновић, УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ10.46793/XVMajsko.125A125-139

Ана Тимчић, ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО УСЛУГА И ПРАВНА СИГУРНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVMajsko.141T141-150

Хрвоје Качер, Бланка Качер, CHF CASE – 2019. ГОД.

10.46793/XVMajsko.153K153-183
Данче Манолева Митровска, НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О КРЕДИТУ БАЗИРАН НА МЕНИЦИ И ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈУ ДУЖНИКА10.46793/XVMajsko.185MM185-201
Биљана Петревска, ФИНАНСИЈСКА СИГУРНОСТ ДЕПОЗИТА У МАКЕДОНИЈИ VIS A VIS ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ10.46793/XVMajsko.203P203-215
Владимир Козар, НИШТАВОСТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ – ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДЕ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И НАРУШАВАЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ10.46793/XVMajsko.217K217-246
Јасмина Лабудовић Станковић, ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ10.46793/XVMajsko.247LS247-257
Јакоб Накић, ОБРНУТА ХИПОТЕКА /НОВУМ ИЛИ ЈОШ ЈЕДНА ПРЕВАРА?10.46793/XVMajsko.259N259-282
Јована Брашић Стојановић, ИНВЕСТИЦИОНЕ УСЛУГЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА10.46793/XVMajsko.283BS283-298

Зоран Миладиновић, OБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА, ОДНОСНО ОСИГУРАНИКА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

10.46793/XVMajsko.301M301-317
Данијела Глушац, ИСКЉУЧЕНИ РИЗИЦИ ИЗ ПОКРИЋА У ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА10.46793/XVMajsko.319G319-329

Драган Вујисић, ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

10.46793/XVMajsko.333V333-341

Мирослав Милосaвљевић, Јелена Mилoсaвљeвић, Огњен Бакмаз, УГОВОРИ О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

10.46793/XVMajsko.343M343-356

Ненад Ђурђевић, ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА РЕДА НА ЈАВНИМ СКУПОВИМА

10.46793/XVMajsko.359DJ359-394
Зоран Вуковић, О ПОЈМУ СПОРТА10.46793/XVMajsko.395V395-407

Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић, ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНИХ ПРАВНИХ УСЛУГА

10.46793/XVMajsko.411S411-435
Радоје Брковић, ОРГАНИЗАТОР ВОЛОНТЕРСКЕ УСЛУГЕ10.46793/XVMajsko.437B437-448

Нина Планојевић, ИЗАБРАНИ УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА

10.46793/XVMajsko.449P449-467
Срђан Владетић, ФРОНТИНОВ ОСВРТ НА ПОЛОЖАЈ СТАРАТЕЉА РИМСКОГ ВОДОВОДА (CURATOR AQUARUM)10.46793/XVMajsko.469V469-475

Дејан Бодул, Иво Матић, ПОСТУПАК ИЗВАНРЕДНЕ УПРАВЕ: ИНСОЛВЕНЦИЈСКИ МОДЕЛ КАО „ТАЛАЦ“ КРИЗЕ

10.46793/XVMajsko.477B477-513

Урош Радуловић, АГЕНЦИЈСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ

10.46793/XVMajsko.515R515-526
Јована Петровић, УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ10.46793/XVMajsko.527P527-536

Божин Влашковић, Милица Шутова, ЗАШТИТА СЛОВА ЖИГОМ У НЕМАЧКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

10.46793/XVMajsko.539V539-552

Маријана Дукић Мијатовић, Надежда Љубојев, ПРАВНА ЗАШТИТА КОМПЈУТЕРСКОГ ПРОГРАМА

10.46793/XVMajsko.553DM553-565

Ана Човић, Оливер Николић, Андријана Човић Илић, ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

10.46793/XVMajsko.567C567-586
Ружица Кијевчанин, АДВОКАТУРА КАО ОБЛИК ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ10.46793/XVMajsko.587K587-598
Јелена Вучковић, ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА И ПРАВО ПРИВАТНОСТИ10.46793/XVMajsko.601V601-618
Драгица Живојиновић, ИЗЈАВЕ ВОЉЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОТОЊЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОДЛУЧИВАЊЕ: АНТИЦИПИРАНО ОДЛУЧИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА10.46793/XVMajsko.621Z621-637

Вeлисaв Maркoвић, УСЛУГА ХРАНИТЕЉСТВА И ПРАВА ХРАНИТЕЉА

10.46793/XVMajsko.639M639-650
Вељко Влашковић, ЖЕНА КОЈА ЖИВИ САМА КАО КОРИСНИЦА УСЛУГА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ10.46793/XVMajsko.651V651-665
Тамара Ђурђић, ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ЛЕКОВА10.46793/XVMajsko.667DJ667-678

Жељко Никач, Бранко Лештанин, ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

10.46793/XVMajsko.681N681-695
Зоран Јовановић, ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ10.46793/XVMajsko.697J697-708

Милан Рапајић, ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

10.46793/XVMajsko.709R709-734

Стефан Андоновић, ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ КАО ПОСЕБНА УСЛУГА ОРГАНА УПРАВЕ

10.46793/XVMajsko.735A735-746
Срђан Ђорђевић, ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА10.46793/XVMajsko.749DJ749-755

Дејан Матић, НАЦРТ ЗАКОНА О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

10.46793/XVMajsko.757M757-765

Зоран Павловић, Милан Дакић, ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ

10.46793/XVMajsko.769P769-789

Стефан Шокињов,  ОДГОВОРНОСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА КРШЕЊЕ КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XVMajsko.791S791-811
Мирјана Радовић, ПОСЕБНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОД УГОВАРАЊА НА ДАЉИНУ10.46793/XVMajsko.813R813-833
Маја Просо, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОТРОШАЧА У УГОВОРИМА НА ДАЉИНУ10.46793/XVMajsko.835P835-856
Марија Милојевић, МЕДИЈАЦИЈА КАО ВРСТА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КАО НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРА У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ПУНОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА10.46793/XVMajsko.857M857-872
Предраг Стојановић, САВРЕМЕНИ ДОМЕТИ КЛАСИЧНИХ ПОСТУЛАТА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ10.46793/XVMajsko.875S875-885
Милена Петровић, МИНИ СУЂЕЊЕ (MINI – TRIAL) – НОВИ ТАЛАС У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА10.46793/XVMajsko.887P887-898
Игор Камбовски, СИГУРНОСТ ЧУВАЊА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ЕЛЕКТРОНСКОГ (ИНТЕРНЕТ) БАНКАРСТВА10.46793/XVMajsko.899K899-906

Звонимир Јелинић, СУСТАВ НАГРАЂИВАЊА И НАКНАЂИВАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА КАО ПРЕПРЕКА РЕФОРМИ ПРАВИЛА О УТВРЂИВАЊУ И ПРИСИЛНОЈ НАПЛАТИ НЕСПОРНИХ ТРАЖБИНА

10.46793/XVMajsko.907J907-934
Драгана Ћорић, ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕЧИ У ЗАКОНУ“ КАО МЕРА ПОСТИЗАЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ10.46793/XVMajsko.935C935-944
Борко Михајловић, ПРОФЕСИОНАЛНА ПАЖЊА: ПРАВНИ СТАНДАРД ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ10.46793/XVMajsko.945M945-958
Ивана Грубешић, РЕДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА РАДНИКА У УСЛОВИМА РАДА НА ONLINE ПЛАТФОРМАМА10.46793/XVMajsko.959G959-980
Дијана Савић Божић, ОБАВЕЗНА И НЕОБАВЕЗНА ПРАВИЛА У ЕВРОПСКОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.981SB981-995
Бланка Качер, ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ НА ШТЕТУ ВЈЕРОВНИКА – ACTIO PAULIANA10.46793/XVMajsko.997K997-1017
Ванда Божић, ПРАВНА СИГУРНОСТ НАМИРЕЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА КРОЗ ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ10.46793/XVMajsko.1019B1019-1031
Драгана Петровић, РЕЛАТИВИЗАЦИЈА НЕГАТИВНОГ СТАВА О ПОРЕСКИМ РАЈЕВИМА10.46793/XVMajsko.1033P1033-1049
Миливоје Лапчевић, ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА У СЕКТОРУ ЈАВНИХ УСЛУГА10.46793/XVMajsko.1051L1051-1062
Иван Д. Милић, ЕВИДЕНЦИЈА О ОСУДАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП10.46793/XVMajsko.1063M1063-1076
Rose Dayanne Santos de Brito, PHILOSOPHY OF LIBERATION AND THE LABOR REFORM IN BRAZIL: THE BANALITY OF SOCIAL EXCLUSION10.46793/XVMajsko.1077SB1077-1089
Милица Соврлић, FRAUS CREDITORUM У РИМСКОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.1091S1091-1101
Јелена Јанковић, СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ОПТИМАЛНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ РАДНИХ АРАНЖМАНА10.46793/XVMajsko.1103J1103-1116