Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

DOI: 10.46793/XVMajsko

Download full text in PDF  

 

ПРАВНА СИГУРНОСТ И СЛОБОДА ПРУЖАЊА УСЛУГА10.46793/XVMajsko.003M3-19
О УСЛОВНОМ УСЛУЖНОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.021M21-37
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КАО ВИТАЛНА КОМПОНЕНТА СУВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ – О ОДГОВОРНОСТИ ПРУЖАТЕЉА УСЛУГА ЗА КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ10.46793/XVMajsko.039J39-58
ЕЛЕМЕНТИ УСЛУГЕ КАО ПОСЕБНОГ ОБЛИКА ПРОИЗВОДА*10.46793/XVMajsko.059P59-70
ПРАВНА СИГУРНОСТ У УГОВОРУ10.46793/XVMajsko.071DJ71-90
СЛОЖЕНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОРБА ЗА КВАНТИТЕТ, КВАЛИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ10.46793/XVMajsko.093P93-101
УЛОГА ТРАНСПОРТА У СНАБДЕВАЊУ РИМА10.46793/XVMajsko.103S103-112
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА КАО ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАЗИ УЧЛАЊЕЊА10.46793/XVMajsko.113B113-124
УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ10.46793/XVMajsko.125A125-139
ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО УСЛУГА И ПРАВНА СИГУРНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ10.46793/XVMajsko.141T141-150
CHF CASE – 2019. ГОД.10.46793/XVMajsko.153K153-183
НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О КРЕДИТУ БАЗИРАН НА МЕНИЦИ И ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈУ ДУЖНИКА10.46793/XVMajsko.185MM185-201
ФИНАНСИЈСКА СИГУРНОСТ ДЕПОЗИТА У МАКЕДОНИЈИ VIS A VIS ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ10.46793/XVMajsko.203P203-2015
НИШТАВОСТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ – ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДЕ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И НАРУШАВАЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ10.46793/XVMajsko.217K217-246
ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ10.46793/XVMajsko.247LS247-257
ОБРНУТА ХИПОТЕКА /НОВУМ ИЛИ ЈОШ ЈЕДНА ПРЕВАРА?/10.46793/XVMajsko.259N259-282
ИНВЕСТИЦИОНЕ УСЛУГЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА10.46793/XVMajsko.283BS283-298
OБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА, ОДНОСНО ОСИГУРАНИКА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ10.46793/XVMajsko.301M301-317
ИСКЉУЧЕНИ РИЗИЦИ ИЗ ПОКРИЋА У ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА10.46793/XVMajsko.319G319-329
ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ10.46793/XVMajsko.333V333-341
УГОВОРИ О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА10.46793/XVMajsko.343M343-356
ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА РЕДА НА ЈАВНИМ СКУПОВИМА10.46793/XVMajsko.359DJ359-394
О ПОЈМУ СПОРТА10.46793/XVMajsko.395V395-407
ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНИХ ПРАВНИХ УСЛУГА10.46793/XVMajsko.411S411-435
ОРГАНИЗАТОР ВОЛОНТЕРСКЕ УСЛУГЕ10.46793/XVMajsko.437B437-448
ИЗАБРАНИ УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА10.46793/XVMajsko.449P449-467
ФРОНТИНОВ ОСВРТ НА ПОЛОЖАЈ СТАРАТЕЉА РИМСКОГ ВОДОВОДА (CURATOR AQUARUM)10.46793/XVMajsko.469V469-475
ПОСТУПАК ИЗВАНРЕДНЕ УПРАВЕ: ИНСОЛВЕНЦИЈСКИ МОДЕЛ КАО „ТАЛАЦ“ КРИЗЕ10.46793/XVMajsko.477B477-513
АГЕНЦИЈСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ10.46793/XVMajsko.515R515-526
УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ10.46793/XVMajsko.527P527-536
ЗАШТИТА СЛОВА ЖИГОМ У НЕМАЧКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.539V539-552
ПРАВНА ЗАШТИТА КОМПЈУТЕРСКОГ ПРОГРАМА10.46793/XVMajsko.553DM553-565
ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ10.46793/XVMajsko.567C567-586
АДВОКАТУРА КАО ОБЛИК ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ10.46793/XVMajsko.587K587-598
ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА И ПРАВО ПРИВАТНОСТИ10.46793/XVMajsko.601V601-618
ИЗЈАВЕ ВОЉЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОТОЊЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОДЛУЧИВАЊЕ: АНТИЦИПИРАНО ОДЛУЧИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА10.46793/XVMajsko.621Z621-637
УСЛУГА ХРАНИТЕЉСТВА И ПРАВА ХРАНИТЕЉА10.46793/XVMajsko.639M639-650
ЖЕНА КОЈА ЖИВИ САМА КАО КОРИСНИЦА УСЛУГА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ10.46793/XVMajsko.651V651-665
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ЛЕКОВА10.46793/XVMajsko.667DJ667-678
ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА∗10.46793/XVMajsko.681N681-695
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ10.46793/XVMajsko.697J697-708
ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ10.46793/XVMajsko.709R709-734
ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ КАО ПОСЕБНА УСЛУГА ОРГАНА УПРАВЕ10.46793/XVMajsko.735A735-746
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА10.46793/XVMajsko.749DJ749-755
НАЦРТ ЗАКОНА О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ10.46793/XVMajsko.757M757-765
ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ10.46793/XVMajsko.769P769-789
ОДГОВОРНОСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА КРШЕЊЕ КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ10.46793/XVMajsko.791S791-811
ПОСЕБНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОД УГОВАРАЊА НА ДАЉИНУ10.46793/XVMajsko.813R813-833
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОТРОШАЧА У УГОВОРИМА НА ДАЉИНУ10.46793/XVMajsko.835P835-856
МЕДИЈАЦИЈА КАО ВРСТА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КАО НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРА У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ПУНОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА10.46793/XVMajsko.857M857-872
САВРЕМЕНИ ДОМЕТИ КЛАСИЧНИХ ПОСТУЛАТА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ10.46793/XVMajsko.875S875-885
МИНИ СУЂЕЊЕ (MINI – TRIAL) – НОВИ ТАЛАС У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА10.46793/XVMajsko.887P887-898
СИГУРНОСТ ЧУВАЊА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ЕЛЕКТРОНСКОГ (ИНТЕРНЕТ) БАНКАРСТВА10.46793/XVMajsko.899K899-906
СУСТАВ НАГРАЂИВАЊА И НАКНАЂИВАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА КАО ПРЕПРЕКА РЕФОРМИ ПРАВИЛА О УТВРЂИВАЊУ И ПРИСИЛНОЈ НАПЛАТИ НЕСПОРНИХ ТРАЖБИНА10.46793/XVMajsko.907J907-934
ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕЧИ У ЗАКОНУ“1 КАО МЕРА ПОСТИЗАЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ10.46793/XVMajsko.935C935-944
ПРОФЕСИОНАЛНА ПАЖЊА: ПРАВНИ СТАНДАРД ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ*10.46793/XVMajsko.945M945-958
РЕДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА РАДНИКА У УСЛОВИМА РАДА НА ONLINE ПЛАТФОРМАМА10.46793/XVMajsko.959G959-980
ОБАВЕЗНА И НЕОБАВЕЗНА ПРАВИЛА У ЕВРОПСКОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.981SB981-995
ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ НА ШТЕТУ ВЈЕРОВНИКА – ACTIO PAULIANA10.46793/XVMajsko.997K997-1017
ПРАВНА СИГУРНОСТ НАМИРЕЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА КРОЗ ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ10.46793/XVMajsko.1019B1019-1031
РЕЛАТИВИЗАЦИЈА НЕГАТИВНОГ СТАВА О ПОРЕСКИМ РАЈЕВИМА10.46793/XVMajsko.1033P1033-1049
ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА У СЕКТОРУ ЈАВНИХ УСЛУГА10.46793/XVMajsko.1051L1051-1062
ЕВИДЕНЦИЈА О ОСУДАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП10.46793/XVMajsko.1063M1063-1076
PHILOSOPHY OF LIBERATION AND THE LABOR REFORM IN BRAZIL: THE BANALITY OF SOCIAL EXCLUSION10.46793/XVMajsko.1077SB1077-1089
FRAUS CREDITORUM У РИМСКОМ ПРАВУ10.46793/XVMajsko.1091S1091-1101
СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ОПТИМАЛНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ РАДНИХ АРАНЖМАНА10.46793/XVMajsko.1103J1103-1116