OБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА, ОДНОСНО ОСИГУРАНИКА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 301-317

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.301M

САЖЕТАК:

Уговор о осигурању један је од ретких уговора где будуће уговорне стране имају одређене обавезе и пре закључивања уговора. Исто као и код осигуравача и код уговарача осигурања, односно осигураника обавезе постоје пре закључивања уговора о осигурању, током трајања осигурања и када се деси осигурани случај. Ипак, када се говори о обавезама уговарача осигурања, односно осигураника, поред обавезе на плаћање премије, његова кључна обавеза је да осигуравача обавести о ризику који прети предмету осигурања. У зависности од интензитета ризика који прети предмету  осигурања зависи да ли ће осигуравач уопште закључити уговор о осигурању. Будући да уговарач осигурања, односно осигураник ову обавезу има пре закључивања уговора о осигурању, она се заснива на закону, обичају и судској пракси. Иако ова обавеза уговарача осигурања, односно осигураника постоји код свих врста осигурања, постоје извесне разлике у појединим врстама осигурања, нарочито у погледу санкција за случај неизвршења ове обавезе. Такође, уговарач осигурања, односно осигураник је обавезан да се током трајања осигурања понаша у складу са пажњом доброг привредника, односно домаћина и не може се понашати незаинтересовано према предмету осигурања само зато што је исти покривен осигурањем. Неиспуњавањем обавеза које проистичу из закона и уговора о осигурању, у одређеним случајевима може имати за последицу ослобађање од одређених обавеза осигуравача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

oсигурање, осигуравач, уговарач осигурања, осигураник, уговор о осигурању, штета, накнада.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Витез, М., Појам и правна природа уговора о осигурању, Правни живот, бр. 11/08. George, R., Principles og Risk Management and Insurance, Addison Wesley, 2002.
 • Јанковец, И., Правни аспекти новчаних обавеза, Београд, 2003.
 • Јанковец, И., Уговори у привреди, Београд, 1987.
 • Јанковец, И., Обавезно осигурање за штете од моторних возила, Београд, 1985. Jанковец, И., Обавеза на плаћање премије осигурања, Анали, бр. 5-6/72.
 • Јовановић, В., Модерно схватање осигурања и уговор о осигурању, Осигурање и привреда, бр. 7-7/1963.
 • Лабудовић, J., Појам, елементи и расподела премије као цене осигурања, Зборник:радова: Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. 3, Крагујевац, 2004.
 • Лабудовић, Ј., Премија осигурања, Ревија за право осигурања, бр. 3/2010.
 • Љубојевић, М., Премија код имовинског осигурања, Осигурање и привреда, бр. 7-8/1964.
 • Рајичић, Б., Обавезе осигураника из уговора о осигурању имовине, Правни живот , бр. 11- 12/93.
 • Маровић, Б. ,Авдаловић, В., Осигурање и управљање ризиком, Суботица, 2003.
 • Маровић, Б. Жарковић, Н., Превентива-основна претпоставка успешног управљања ризицима, Привредни инжењеринг, бр. 2/94.
 • Миладиновић, З., Ризик као елемент осигурања, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Миладиновић, З., Премија као елемент осигурања и битан елемент уговора о осигурању,
 • Зборник радова: XXI век- век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.
 • Николић, Н., Обавезе уговарача осигурања при закључивању уговора о осигурању, ОИП, 7- 8/83.
 • Огризовић, Д., Risk management (управљање ризиком) идентификација ризика – израда шеме организације предузећа, Привредно правни приручик, бр. 6/90.
 • Пилаш, А., Ризик у привреди и осигурању, Осигурање и привреда, бр. 6/1969.
 • Пуховски, Б., Превентива у осигурању, Осигурање и привреда, бр. 1-2/64.
 • Стојиљковић, В., Обавеза осигураника на пријављивање околности значајних за процену ризика, Правни живот, бр. 11/9.
 • Филиповић, А., Право осигурања, Београд, 2004.
 • Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.
 • Шулејић, П., Правичност и интереси у расподели ризика путем осигурања, Правни живот, бр. 11-12/94.
 • Шулејић, П., Осигурање од грађанске одговорности, Београд, 1967.
Закони
 • Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, са изменама у бр. 38/85, 46/85, 57/89, и Службени лист СРЈ, бр. 31/9, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99.
 • Закон о осигурању из 2014, Службени гласник Републике Србије, бр. 139/2014.
 • Закон о осигурању из 2004, Службени гласник Републике Србије, бр. 55/04.
 • Закону о осигурању имовине и лица, Службени лист СРЈ, бр. 30/96.
 • Законом о основама система осигурања имовине и лица из 1976. године, Службени лист СФРЈ, бр. 24/76.
 • Законом о осигурању и осигуравајућим организацијама из 1967. године, Службени лист СФРЈ, бр. 11/68.
 • Закону о осигурању из 1961. године, Службени лист ФНРЈ, бр. 7/61. Уредба о класификацији делатности, Службени лист СРЈ, број 54/2010. Општи услови осигурања имовине Компаније Дунав осигурање.
Судска пракса
 • Пресуда Савезног суда, Гзс. 51/74 од 21. 01. 1975, Збирка судских одлука, књига друга, свеска прва, 1977, одлука бр. 60
 • Пресуда Врховног привредног суда, Сл. 2149/70 од 6.9. 1971, Зборник судске праксе, бр. 5- 6/72.
 • Решење Врховног суда БиХ, Пж. 134/86 од 13. 06. 1986, Привредно правни приручник, бр. 3/87.
 • Решење Врховног суда Хрватске, Гж. 3439/76 од 14. 1. 1977, Привредно правни приручник, бр. 4/78.