Категорија Зборници

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА С МАЛОЛЕТНИКОМ СА ОСВРТОМ НА ДИРЕКТИВУ БР. 94/33/ЕЗ

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1151-1164)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Муласмајић Грујић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Малолетна лица која су навршила 15 година живота имају право на заснивање…

Детаљније

УГОВОР У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА – ОДСТУПАЊЕ ОД НАЧЕЛА „INTER PARTES“

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1141-1149)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Врховшек, Сандра Ђорђевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Уговор представља инструмент правног промета посредством ког уговорне стране, у границама…

Детаљније

РАЗГРАНИЧЕЊЕ ИЗМЕЂУ РЕГИСТРОВАНЕ ЗАЛОГЕ И ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО РЕАЛНЕ ГАРАНЦИЈЕ

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1119-1139)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Павићевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет рада је анализа физиономије два института са улогом реалног обезбеђења потраживања у…

Детаљније

НОВО УРЕЂЕЊЕ ПАРНИЧНИХ ТРОШКОВА

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1095-1117)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Дејан Бодул, Јурица Поточњак Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Новела Закона о парничном поступку из 2019. донијела је одређене новине…

Детаљније

ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1063-1093)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Козар Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду су анализирани прописи Републике Србије, ставови домаће судске праксе, као и…

Детаљније

ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА-АРБИТРАЖА И МЕДИЈАЦИЈА

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1051-1061)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Игор Камбовски Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У свакој демократској држави, вођеној владавином права, правосудни систем је огледало демократије, људских…

Детаљније

ПРЕКИД ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА (С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РАЗЛОГЕ ПРЕКИДА С НАСЛОВА ОПОРУЧНОГ РАСПОЛАГАЊА) – „PRO ET CONTRA“ ЈАВНОБИЉЕЖНИЧКОГ ПРЕКИДА

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1023-1050)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Габријела Михелчић, Себастиан Кнежевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се обрађује институт прекида оставинског поступка, а посебно се…

Детаљније

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА УСЛУГА ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ И ЕУ

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 1009-1022)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бранко Лештанин, Жељко Никач Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду аутори разматрају правни статус услуга приватне безбедности у Србији…

Детаљније

ПУНОМОЋЈE ДАТО У ИНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ДОМАЋОЈ ДРЖАВИ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА ЦРНЕ ГОРЕ

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 991-1008)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славко Ђорђевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У јавнобележничкој пракси Републике Србије и Републике Црне Горе често се појављују пуномоћја…

Детаљније

ОДБИЈАЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније (2023) (стр. 977-989)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Стефан Шокињов Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Одбијање пословања се може односити на: робу, услуге, интелектуалну својину и приступ инфраструктури.…

Детаљније