МЕДИЈАЦИЈА КАО ВРСТА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КАО НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРА У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ПУНОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 857-872

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.857M

САЖЕТАК:

У овом раду аутор излаже појам медијације као врсте услужне делатности у кривичном поступку с једне стране, и као начин решавања спора са друге стране. Медијација до сада није сагледавана на такав начин, а аутор, свестан да живимо у 21. веку који се без разлога не назива веком услуга и услужног права, анализира продор ове врсте услуге у систем кривичнопроцесног права који традиционално представља грану јавног права и одликује се ius cogens нормама. Медијација се посматра и анализира као начин решавања спора у кривичном поступку где се истиче њен значај кроз широку примену у упоредном праву и кроз међународне стандарде у тој области. Даље, дат је преглед одредби о поступку медијације у важећем кривичнопроцесном законодавству. У Законику о кривичном поступку медијација је регулисана у оквиру одредби о сумарном поступку који се води по приватној тужби.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медијација, услужна делатност, услуге, начин решавања спора, кривични поступак по приватној тужби, посредовање, ресторативна правда

ЛИТЕРАТУРА:

 • Батаљевић, Д., Правна помоћ – значајан вид савременог начина пружања услуга, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 4, Крагујевац, 2013.
 • Dragne, L., Brief considerations regarding mediation in criminal matters, Challenges of the Knowledge Society. Mediation, pp. 1987-1992, (доступно на: https://core.ac.uk/download/pdf/ 26936733.pdf, приступљено 28.03.2019.године).
 • Ђурђић, В., Кривично процесно право-општи део, Ниш, 2014.
 • Илић, И., Положај оштећеног у кривичном поступку, Мобилна правна клиника: од институције ка жртви, Ниш, 2014.
 • Kanduč, Z. Izboljševanje normativnega in dejanskega položaja žrtve kaznivega dejanja, Revija za kriminlistiko in kriminologijo. 3/1997.
 • Laurie, S., Conflict Diagnosis and Alternative Dispute Resolution, Upper Saddle River: N.J.: Pearson Prentice Hall, 2004.
 • Liebmann, M., Mediation in Context, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2000. Moore, C. W., The Mediation Process, 3rd Edition, Jossey-Bass, San Francisco, 2003.
 • Moore, C. W., The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass, San Francisco, 1986.
 • Марковић, А. и др., Медијација на територији града Ниша – ставови грађана и искуства професионалаца; Резултати теоријско/емпиријског истраживања, Зборник радова Правног факултета у Нишу LIII, 2009.
 • Миладиновић, С., Услужна правила (Корак ка „Космоплолитском праву“ будућности),
 • Зборник реферата: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Миладиновић – Стефановић, Д., Медијација у кривичним стварима, Реформа кривичног правосуђа, Ниш, 2010.
 • Милошевић, М., Алтернативно решавање спорова с посебним освртом на медијацију, Београд, 2014
 • Милошевић, М., Увод у медијацију, Београд, 2011.
 • Милутиновић, Љ. и др., Приручник за обуку посредника, International Finance Corporation/Private Enterprise Partnership Southeast Europe, Министарство правде РС, Београд 2007.
 • Петрушић, Н., Алтернативни методи решавања правних спорова у праву Републике Србије, Зборник радова: Функционисање правног система Републике Србије, Ниш, 2006.
 • Петрушић, Н. и др., Приручник за примену медијације у оквиру службе повереника за заштиту равноправности, Повереник за заштиту равноправности, Београд, 2014.
 • Петрушић, Н., Медијација као метод решавања правних спорова, Темида, часопис о виктимизацији, људским правима и роду, Београд, 2/2004.
 • Станковић, Г., Грађанско процесно право, Ниш, 2007.
 • Џамоња Игњатовић, Т., Жегарац, Н., Медијација – концепти и контексти –, Београд, 2006.
 • Џамоња Игњатовић, Т., Мрше, С., Медијација као алтернативни начин решавања сукоба, Медијација-принципи, процес и примена, Београд, 2014.
 • Џамоња Игњатовић, Т., Мрше, С., Процес и фазе поступка медијације, Медијација- принципи, процес и примена, Београд, 2014.