ОДГОВОРНОСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА КРШЕЊЕ КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 791-811

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.791S

САЖЕТАК:

Од увођења картелне забране па све до данас, за нарушавање конкуренције одговарају конкуренти који су у међусобној тржишној утакмици колективним актима рестриктивне пословне праксе ограничили или од себе отклонили конкуренцијски притисак. Предмет овог рада је одговорност за нарушавање конкуренције оних тржишних учесника који нису у конкурентском односу према члановима картела, који не послују на тржишту на којем се ограничава конкуренција и који члановима картела пружају услуге које овима олакшавају, а понекад и омогућавају, реализацију рестриктивног споразума. Картелноправни институт одговорности трећих лица настао је у административној и судској пракси органа Европске уније. У том смислу је у раду дат хронолошки приказ најважнијих одлука којима се утврђивала одговорност трећих лица за нарушавање конкуренције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

картелно право, Европска унија, трећа лица, пружаоци услуга.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Vallery, A., Schell, C., AC-Treuhand: Substantial Fines for Facilitators of Cartels, Journal of European Competition Law & Practice No. 4/2016.
 • Gurkaynak, G., Ozkanli, C., Simsek, S. and Mollaoglu, N.C., Shady Contours of Cartel Liability of Service Providers, Competition Law International No. 1/2017.
 • Knapp, M., Liability for Anti-Competitive Conduct of a Third Party under EU Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies No. 11/2017.
 • Prewit, E., Fails, G., Indirect information exchanges to hub-and-spoke cartels: enforcement and litigation trends in the United States and Europe, Competition Law & Policy Debate No. 2/2015.
 • Rodriguez, E.A., Noorali, R., Case T-180/15 Icap v. Commission: The Facilitator Doctrine and Other Cartel Concepts in Hybrid Settlements, Journal of European Competition Law & Practice, No. 5/2018.
 • Talbot, C., AC-Treuhand, the Scope of Article 101 TFEU, and the Future of Actions for Antitrust Damages, Commercial Law Practitioner No. 1/2016.
 • Царић, С., Банкарски послови и хартије од вредности, Нови Сад 1996.
 • Weert, W. van, Christian, G., Cartel Facilitators Beware – AC Treuhand Spurs Competition Authorities into Action, Global Competition Policy No. Aug/2009.
 • Ysewyn, J., Corbett L., Case T-180/15 ICAP and Others v. Commission, 10 November 2017: Win- win in the cartel settlement procedure: is there a shift in the balance of power? Competition Law and Policy Debate No. 1/2018.

Пресуде и мишљења Општег правобраниоца

 • Т-99/04 AC-Treuhand AG v. Commission of the European Communities (organic peroxides) ECLI:EU:T:2008:256.
 • C-194/14 P AC-Treuhand AG v. European Commission (tin stabiliser and ESBO/esters heat stabiliser) ECLI:EU:C:2015:717.
 • T-180/15 ICAP v. European Commission (Yen interest rate derivatives sector), ECLI:EU:T:2017:795.
 • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 21 May 2015 (1), Case C-194/14 P AC-Treuhand AG v Commission ECLI:EU:2015:350.

Административна пракса

 • Commission Decision No. 80/1334/EEC of 17th December 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.869 – Italian cast glass), OJ No L 383/19 of 31st December 1980.
 • Commission Decision 2005/349/EC of 10th December 2003 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/E-2/37.857 — Organic peroxides), OJ 2005 L 110, p. 44.
 • Commission Decission C(2009) 8682 of 11 November 2009 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/38.589 – Heat Stabilisers).
 • Commission decision C(2013) 8602 of 4.12.2013 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives).
 • Commission decision C(2015) 432 of 4.2.2015 relating to proceedings under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives).
Документи
 • Знанствено  мишљење  Хрватске  агенције  за  храну  о  миграцији  епоксидираног  уља соје
 • (ESBО) с поклопца стакленки које садрже тапенаду од зелених маслина из Хрватске од 13. марта 2012.    године    (https://www.hah.hr/pregled-upisnika/?  preuzmi_misljenje=23, приступљено јануара 2019. године).