СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ОПТИМАЛНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ РАДНИХ АРАНЖМАНА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1103-1116

АУТОР(И): Јелена Јанковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.1103J

САЖЕТАК:

Руководећи се ставом да ефикасна експлоатација рада на штету сигурности означава почетак краја стабилности запослења, аутор анализира флексибилне моделе радног ангажовања у тзв. нестандардном запослењу, са аспекта могућности обезбеђења њихове транзиције према стабилном запослењу. Следствено томе, циљ овог рада је да укаже на неке од могућих дилема савременог тржишта рада у вези оптималног нивоа флексибилности радних аранжмана, нарочито у контексту увођења нових шема распореда радног времена. С тим у вези, посебна пажња посвећена је питању избора између флексибилности и стабилности, као и решавању конфликта између смањења строгости радничког заштитног законодавства, ради повећања перформанси тржишта рада, с једне стране, и очувања норме о стабилности запослења, са друге стране, при чему радно ангажовање задржава своју хуману димензију. Тако се предлог реконструкције радних аранжмана заснива на идеји стварања њихове оптималне флексибилности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

флексибилност, радно време, прерасподела радног времена, рад са непуним радним временом.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Abraham, K. G., Housemen, S. N., Does employment protection inhibit labor market flexibility? Lesons from Germany, France and Belgium, Upjohn Institute Working Paper, No. 93-16, 1993
 • Anxo, D., Hussain, Sh., Shukur, G., The demand of part-time in European companies: a multilevel modelling approach, Applied Economics, No 44/2012.
 • Beham, B., Prag, P., Drobnic, S., Who’s got the balance? A study of satisfaction with the work-family balance among part-time service sector employees in five western European countries, The International Journal of Human Resource management, Vol 23, No 18.
 • Bird, R. C., Why don’t more empolyers adopt flexible working time?, West Virginia Law Review, Vol 118, 2015.
 • Bosch, G., Working time: Tendencies and emerging issues, International Labour Review, Vol 138, No 2/1999.
 • Djankov, S., Ramalho, R., Empolment laws in developing countries, Journal of Comparative Economics, No. 37.
 • Lyonette, C., Part-time work, work-life balance and gender equality, Journal of Social Welfare and Family Law, Vol 37, no 3/2015.
 • El Mansour, B., Dean, J. C., Employability Skills as Percived by Employers and Univesity Faculty in the Fields on Human Resource Development (HRD) dor Entry Level Graduate Jobs, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, No. 4/2016.
 • Nentwich, J., Hoyer, P., Part-time Work as Practising resistance: The Power of Counter-arguments, British Journal of Management, Vol. 24.
 • Nenu, C.C., Reflections on working time – an essential element of the individual employment contract, AGORA Institutional Journal of Juridical Sciences, No 2/2014.
 • Pierre, G., Scaroetta, S., Employment protection: Do firm’s perceptions match with legislation? Economics Letters, No. 90/2006.
 • Pissarides, C. A., Employment protection, Labour Economics, No. 8/2001.
 • Sural, N., Economic implications of employment protection legoslation in Turkey: Has Turkey found its juste milieu?, Comp. Labor Law & Pol’y Journal, vol 30, 2009.
 • Hedges, J. N., New patterns for working time,Monthly Labor Review, Vol 96, no 3/1997.
 • Hyde, А., Employment Law After the Death of Employment, U. Pa. Journal of Labor and Employment Law, Vol. 1, No. 1/1998.
 • Chadi, А., Hetschko, C., Flexibilization without hesitation? Temporary contracts and job satisfaction, Oxford Economic Papers, Vol. 68, No. 1/2016.
 • Quinlan, M., Mayhew, C., Bohle, Ph., The global expansion of precarious employment, work disorganization, and consequences for occupational health: a review of recent research, International Journal of Health Services, Vol. 31, No. 2/2001.
 • Међународна организација рада – http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm
 • Закон о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентичне тумачење)