РЕДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА РАДНИКА У УСЛОВИМА РАДА НА ONLINE ПЛАТФОРМАМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 959-980

АУТОР(И): Ивана Грубешић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.959G

САЖЕТАК:

Предмет истраживања је утврђивање радноправног статуса лица која раде на online платформама. У условима дигитализације тржишта рада, пружање услуга на online платформама попут Uber-a, Upwork-a, Deliveroo-a, CitySprint-a, уобичајено се квалификује као рад самозапослених лица. Ипак, скорија истраживања карактеристика рада на online платформама показују да се врло често овакав рад може оквалификовати и као рад у оквиру „прикривеног радног односа“.

У том контексту, посебан изазов представља доказивање елемената радног односа узевши у обзир да флексибилност, деперсонализација, постојање тространог односа (радник – online платформа – клијент), нетранспарентност функционисања online платформе као основних карактеристика оваквог рада, отежавају доказивање радног односа. У том погледу, предмет истраживања је утврђивање карактеристика положаја лица које нуде услуге на online платформама у односу на типичне карактеристике појма радника успостављене у европским државама као и од стране Европске уније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

online платформа, Uber, crowdwork, gig economy, економска подређеност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бјелински Радић, И., Нови облици рада као сувремени изазов за радно право – случај Uber,
 • Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 38, бр. 2/2017.
 • Berg, J., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U., Silberman, M. S., Digital labour platforms and the future of work – Towards decent work in the online world, International Labour Office, Geneva, 2018.
 • Böheim, R., Muehlberger, U., Dependent Forms of Self-employment in the UK: Identifying Workers on the Border between Employment and Self-employment, IZA DP No. 1963, 2006.
 • Garben, S., Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU, European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg, 2017.
 • Eurofound, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015.
 • CEPS/IZA, Online Talent Platforms, Labour Market Intermediaries and the Changing World of Work, 2018
 • Лубарда, Б., Радно право – Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Београд, 2013.
 • Risak, M., Fair Working Conditions for Platform Workers – Possible Regulatory Approaches at the EU Level, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.
 • Risak, M., Dullinge, T., The concept of ‘worker’ in EU law – Status quo and potential for change, Report 140, European Trade Union Institute, Brussels, 2018.
 • Social Protection Rights of Economically Dependent Self-employed Workers, IZA Research Report No. 54., 2013.
 • Schmidt, A. F. Digital Labour Markets in the Platform Economy Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.
 • Florisson, R., Mandl, I., Platform work: Types and implications for work and employment – Literature review, Working paper 18004, Eurofound.
 • Waas, B., Liebman, B. W., Lyubarsky, A., Kezuka, K., Crowdwork – A Comparative Law Perspective, Bund-Verlag, 2017.
 • Yin, M., Suri, S., Gray, L. M., Running Out of Time: The Impact and Value of Flexibility in On- Demand Crowdwork, CHI 2018, April 21–26, 2018, Montreal, QC, Canada.
Правни извори
 • Директивa бр. 2008/104/ЕC о о раду преко агенција за привремено запошљавање, Службени гласник ЕУ, L327/9, 05.12.2008.
 • Закон о радничким правима (Employment Rights Act 1996, 22.05.1996., consolidated version available: https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2352/Employment%20Rights%20Act%201996.pdf Комуникација Комисије Европском Парламенту, Вијећу, Европском Економском и Социјалном Вијећу и Вијећу Регија, Европски програм за економију сарадње, COM(2016) 356 final, Brisel, 02.06.2016
 • МОР, Препорука бр. 198 о радном односу, усвојена 15.06.2006.
 • Приједлог Уредбе Европског Парламента и Вијећа о промовисању праведности и транспарентности за пословне кориснике електронских услуга посредовања, COM(2018) 238 final, Brussels, 26.4.2018.
 • Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung, 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845
Одлуке судова и арбитражних трибунала
 • C-66/85 Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg EU:C:1986:284.
 • Dewhurst v CitySprint UK Ltd, Central London Employment Tribunal, Case No. 2202512/2016
 • Independent Workers’ Union of Great Britain v. RooFoods Limited T/A Deliveroo, Central Arbitration Committee, case No. TUR1/985(2016), 14.11.2017.
 • Uber B.V. („UBV“) & Ors v Aslam & Ors [2018] EWCA Civ 2748
Web-извори
 • http://faircrowd.work/platform-reviews/ (07.04.2019).
 • https://99designs.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_network=g&utm_creative=323339051015&utm_term=99designs&utm_placement=&utm_device=c&utm_campaign=ROW%20%2099designs%20Branded&utm_content=99designs%20%20exact&gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRejRu- 8eUlzgy4C2u3zouOnG54jJUegVbi82QcDz9pMC6HwXJBInlzsaAjXUEALw_wcB (11.04.2019).
 • https://blog.mturk.com/mturk-worker-tips-common-account-issues-7fbb7e350464 (14.04.2019).
 • https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-platforms-digital-single-market (10.04.2019). https://help.uber.com/hr-HR/partners/article/vi%C5%A1e-o-ocjenama?nodeId=fa1eb77f-ad79-
 • 4607-9651-72b932be30b7 (12.04.2019).
 • https://www.helpling.com/
 • https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/77191/81721/F691298825/DEU77191.pdf (13.04.2019).
 • https://www.uber.com https://www.upwork.com/
 • https://www.upwork.com/legal#generalaudience (15.04.2019).
 • Pseudoself-employment/Employee-likeself-employment,https://www.ihkberlin.de/blob/bihk24/English/ en/downloads/4172368/61121ece6ef07b68b34e47e8635d9d09/Pseudo-self-employment-data.pdf (13.04.2019).
 • De Stefano, V., Labor Protection in the Platform Economy, KU Leuven Institute for Labour Law, https://2018.festivaleconomia.eu/c/document_library/get_file?uuid=49903fcf-6346-4dab-8a1e- 86b91b30786b&groupId=20181 (08.04.2019).
 • De Stefano, V., Wouters, M., Should digital labour platforms be treated as private employment agencies? Foresight Brief #7-April 2019, ETUI, https://www.etui.org/content/download/ 36217/363575/file/F-B_07_EN_WEB.pdf (08.04.2019).