ФИНАНСИЈСКА СИГУРНОСТ ДЕПОЗИТА У МАКЕДОНИЈИ VIS A VIS ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 203-215

АУТОР(И): Биљана Петревска

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.203P

САЖЕТАК:

Главни циљ овог рада је да анализира финансијску сигурност депозита македонских грађана, као и Директиву Европске уније о системима (шемама) за осигурање депозита. Овај рад се састоји од 4 дела. У првом делу: “Увод” дефинирамо појам “ризик” и такође објашњавамо разлоге због којих настаје системски ризик. У другом делу: “Директива Европске уније о системима (шемама) за осигурање депозита”, детаљно анализирамо правни оквир Европске уније који регулише питање система (шеме) осигурања депозита у државама чланицама. У трећем делу: „Финансијска сигурност депозита у Македонији“ анализирамо правни и институционални оквир у нашој земљи који регулише систем осигурања депозита и упоређујемо га са Директивом Европске уније за системима (шемама) о осигурања депозита, да бих видели шта смо применили из ову Директиву и да бих предложили које мере треба предузети у будућности како би се ускладио македонски законски оквир система (шеме) осигурања депозита на путу ка Европској унији. У  четвртом делу: „Закључак“, дали смо основне закључке који произлазе из нашег рада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

депозит, директива, шема, банка, фонд.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Banking Law, (Official Gazette of the Republic of Macedonia, No.67/2007, 90/09, 67/2010, and 26/13).
 • Darlington A., Grout S, Whitworth J., How safe is safe enough – An introduction to risk management, The Staple Inn Actuarial Society, 2001.
 • Dempster M.A.H., Risk Management: Value at Risk and Beyond, University of Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
 • Eisenbeis R.A., Kaufman G.G., Cross-Border Banking: Challenges for Deposit Insurance and Financial Stability in the European Union, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2006-15a, January 2007.
 • European Parliament and Council Directive 94/19/EC on Deposit-Guarantee Schemes, Official Journal of the European Communities 31 May, 1994, L135/5.
 • European Parliament and Council Directive, 2009/14/EC amending Directive 94/19/EC on deposit- guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay, Official Journal of the European Union L 68/3.
 • European Parliament and Council Directive Directive 2014/59/EU, Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/UE”, of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU,
 • 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance, OJ L 173, 12.6.2014.
 • European Commission, New crisis management measures to avoid future bank bail-outs, (IP/12/570), Brussels, 6 June 2012.
 • European Parliament and Council Directive 2014/49/EU on Deposit-Guarantee Schemes, Official Journal of the European Communities 16 April, OJ L 173, 12.6.2014.
 • Janssen S., British and German Banking Strategies, Palgrave Macmillan, 2009.
 • Kern A., Rahul D., Eatwell J., Global Governance of Financial Systems: International Regulation of Systemic Risk, Oxford University Press 2006.
 • Kerlin Jakub, The Role of Deposit Guarantee Schemes as a Financial Safety Net in the European Union, Palgrave Macmillan, 2017.
 • Law on Deposit Insurance Fund, (Official Gazette of the Republic of Macedonia, No.63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 66/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015, 153/2015 and 27/2016).
 • Mayes D.G., Wood G.E., The Structure of Financial Regulation, Routledge International Studies in Money and Banking, 2007.
 • National Bank of the Republic of Macedonia, “Decision on the risk management”, („Official Gazette of the Republic of Macedonia“ No. 42/2011), March 31, 2011.
 • Oxford Dictionary of Finance and Banking, (2005), Oxford University Press, 2005.
 • Fonteyne W., Bossu W., Cortavarria-Checkley L., Giustiniani A., Gullo A., Hardy D., Kerr S., Crisis management and resolution for European banking system, IMF WP/10/70, 2010.
 • Hardy D.C., Nieto M.J., Cross-Border Coordination of Prudential Supervision and Deposit Guarantees, IMF WP/08/283, 2008.
 • Hoffman S.L., The Law and Business of International Project Finance, Second Edition, Transnational Publishers, Inc. and Kluwer Law International, 2001.
 • http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm (MEMO/12/416). http://www.fodsk.org.mk/eng/profile.asp
 • http://www.fodsk.org.mk/eng/managing.asp
 • http://www.fodsk.org.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8_31_12_2017%20%D0%B3% D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf.
 • http://www.fodsk.org.mk/page/osigurani
 • http://www.fodsk.org.mk/page/neosigurani