Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 667-678

АУТОР(И): Тамара Ђурђић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.667DJ

САЖЕТАК:

Употреба лекова скопчана је са ризиком од наступања штете по пацијента. Опасност од употребе лека може бити различите природе, а с обзиром да је реч о хемијским својствима лека која условљавају и његово фармаколошко дејство, о потпуно безбедној употреба лека не може се говорити. Ту заправо, треба имати у виду амбивалентан утицај лека који, осим терапеутских, има и пратећа нежељена дејства по здравље корисника, и то је ризик са којим се мора рачунати. Институт одговорности за штету од лека (ко су одговорна лица, каква је природа одговорности), од посебног је значаја за српско медицинско право имајући у виду да није посебно законски регулисан. Ово питање додатно усложњава чињеница да спровођење третмана леком подразумева ангажовање већег броја лица: лекара који лек прописује, апотекара који лек издаје, али и произвођача који лек продаје, због чега одговорност за штету од лека заслужује посебну пажњу правне доктрине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

штета од лекова, грађанска одговорност, произвођач лека, лекар, фармацеут, корисник лека.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ђурђић, Т., Одговорност лекара за штету узроковану лекарским услугама, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Ђурђић Милошевић, Т., Лекарска грешка и професионална одговорност лекара, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Мујовић-Зорнић, Х., Издавање лекова и одговорност апотекара, Правни живот, бр. 9/1996.
 • Мујовић-Зорнић, Х., Лекови са недостатком и одговорност за штету, Правни живот, бр. 9/2001.
 • Мујовић-Зорнић, Х., Регулисање пацијентових права у вези коришћења лекова, Правни живот, бр. 9/2002.
 • Радишић, Ј., Професионална одговорност медицинских посленика, Београд, 1986.
 • Радишић, Ј. Медицинско право, Београд, 2004.
 • Радишић, Ј., Појам лекарске грешке, Правни живот, вол. 9. 2010,
Правни прописи
 • Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – др. Закон и 105/2017-др. закон).
 • Закон о облигационим односима РС („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)
 • Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова („Сл. Гласник РС“, бр. 74/2018 и 87/2018);
 • Упутству Министарског савета бр. 85/374/EEC од 25. јула, 1985. године