„ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕЧИ У ЗАКОНУ“ КАО МЕРА ПОСТИЗАЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 935-944

АУТОР(И): Драгана Ћорић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.935C

САЖЕТАК:

Све чешће у оквиру уводног поглавља у законима у Републици Србији, одмах након члана којим се утврђује предмет регулације тог закона, наилазимо на посебан члан, у коме се дефинишу појмови који се користе у том закону. Зашто је то битно учинити, иако се у прописима, по правилу, користе речи које су познате већем кругу људи из свакодневне комуникације? Зашто је важно да те дефиниције буду што прецизније и недвосмислене? На нека од ових питања одговарамо укратко у овом раду, у оквиру ширег истраживања које спроводимо о односу језика и права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

језик, значење, прописи, правна сигурност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аксић, С., Правда као минимални услов права, Зборник радова Правног факултета у Приштини, Косовска Митровица, 2016.
 • Бајчић, М., Степанић, М., Недосљедност при превођењу појмова из права тржишног натјецања ЕУ, Зборник ПФЗ, 60, бр. 3-4/2010.
 • Бугарски, Р., Увод у општу лингвистику , Чигоја, 1996.
 • Веселиновић, Д., Загађивање језика као дела животне средине, Заштита Материјала, 58, бр. 4/2017.
 • Висковић, Н., Језик права, Загреб, 1989.
 • Врањанац, Д., Бентам, Џ., Покушај конституисања правне норме, Београд, 2011.
 • Gupta, А., „Definitions“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/definitions/>.
 • Дабо-Денегри, Љ., Језично посуђивање: типологија лексичких посуђеница (англицизми у француском језику), Филологија,бр. 30-31/1998.
 • Ивић, П., Брборић, Б., Мерила језичке правилности, у: Српски језички приручник (уредници:
 • Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић), Београд, 2007.
 • Лукић, Р., Уставност и законитост, Београд, 1977
 • Кауфман, А., О језичности и појмовности права, Право и разумевање права, Гутенбергова галаксија, 1998.
 • Крстић, О., Симболи, знакови и значења у криминалистици, Београд, 1996
 • Мандић, О., Систем и интерпретација права, Загреб, 1971
 • Митровић, Д., Техника стварања права, у: Стварање права, Трећи скуп Југословенског удружења з атеорију, филозофију и социологију права, Милочер, 24-25. септембар 1999
 • Мићић, С., Особености језика за научне и стручне намене, Serbian Dental Journal, 2003.
 • Радовановић, З., Народно здравље, јавно здравство или јавно здравље, Srp Arh Celok Lek., Мар-Апр, 139, бр. 3-4/ 2011.
 • Савић, С., Константиновић Вилић, С., Петрушић, Н., Језик закона, карактеристике и родна преспектива, Зборник радова: Право и језик, Крагујевац, 2006.
 • Селимовић, М., За и против Вука, Београд, 1990.
 • Спасојевић, Ж., Аналогија и тумачење права- прилог проучавању метода у приватном праву, Београд, 1996, оригинал издат 1911.
 • Тасић, Ђ., Значај језика при тумачењу, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1938.
 • Хасанбеговић, Ј., Заблуде о правној норми, Београд, 1996.
 • Шипка, М., Култура говора, Сарајево, 2006.
 • The Philosophy of Law: An Encyclopedia, edited by Christopher Berry Gray, Routledge, 2013
 • Јединствена    методолошка   правила   за       израду прописа, http://www.parlament.gov.rs/ upload/documents/Jedinstvena%20metodoloska%20pravila%20za%20izradu%20propisa.pdf Одлука Одбор за стандардизацију српског језика „Језик родне равноправности-родно
 • диференцирани језик и граматичка категорија рода у српском језику“ , доступно на : http://www.isj.sanu.ac.rs/2018/05/14/jezik-rodne-ravnopravnosti/, приступ сајту: март 2019.
 • Приручник за превођење правних аката ЕУ, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/prevodjenje/prirucnik_prevodjenje_2016.pdf