УСЛУГА ХРАНИТЕЉСТВА И ПРАВА ХРАНИТЕЉА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 639-650

АУТОР(И): Вeлисaв Maркoвић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.639M

САЖЕТАК:

Хранитељство је облик пружања социјалне услуге смештаја детету или одраслој особи коју пружа хранитељ са својом породицом или хранитељ који сам живи под условима прописаним законом и представља облик заштите детета без родитељског старања, као и детета које је под родитељским старањем, у случајевима када постоји потреба да дете живи у другој породици.

У Србији хранитељ има права на накнаду за рад, на доприносе за социјално осигурање, одређена права из радног односа поводом хранитељства и права на субвенције за комуналне услуге.

У раду аутор представља наведена права хранитеља у Србији као и упоредноправна решења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге социјалне заштите, хранитељство, хранитељ, права хранитеља.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Акт Министарства за рад, запошљавање и социјална питања број 07-00-00036/2019-15 од 25.01.2019.
 • Влашковић, В., Услуга хранитељства и правни положај родитеља детета, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Влашковић, В., Услуга хранитељства у најбољем интересу детета, Зборник радова: Услужни послови, у Крагујевац, 2013.
 • Ковачек-Станић, Г., Породично право, Нови Сад, 2014.
 • Denby, R., Rindfleisch, N., Bean, G., Predictors of foster parents’ satisfaction and intent to continue to foster, Child Abuse & Neglect,Vol. 23, 3/1999.
 • Лаклија, М., Модели удомитељства у Европи, Загреб, 2011.
 • Мићовић, М., Услуге хранитељства и последице њиховог неизвршења, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима ЕУ, Крагујевац, 2017.
 • Поњавић, З., Породично право, Београд, 2014.
 • Hudson, P., Levasseur, K., Supporting foster parents: Caring voices, Child Welfare, vol. LXXXl, 2002.
 • Хека, Л., Мађарска породичноправна регулатива према новом Грађанском законику, Гласник адвокатске коморе Војводине, бр. 3/2015,
 • Chamberlain P., Moreland, S., Reid, K., Enhanced Services and Stipends for Foster Parents: Effects on Retention Rates and Outcomes for Children, Child Welfare, Vol. LXXI, Number 5/1992.
 • Wilson, K., Evetts, J., The Professionalisation of Foster Care, Adoption & Fostering, vol. 30, 1/2006.
 • Породични закон Србије, Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон, 6/2015.
 • Закон о удомитељству у Федерацији Босне и Херцеговине, Сл. новине Федерације БиХ, бр. 19/2017.
 • Закон о удомитељству, Народне новине РХ, бр. 115/2018.
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. гласник РС, бр. 34/2003, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018.
 • Закон о здравственом осигурању, Сл. гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014, 106/2015, 10/2016 – др. закон.
 • Закон о раду, Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018.
 • Закон о спровођењу хранитељства Словеније, Урадни лист РС, бр. 110/02, 56/06 – Одлука Уставног суда Републике Словеније, 114/06-ЗУТПГ, 71/08-ЗУТПГ-А, 109/12-ЗИРД-А.
 • Закон о потврђивању Конвенције о правима детета, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15/1990, Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4/1996, 2/1997.
 • Закон о потврђивању Конвенције о правима особа с инвалидитетом, Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 42/2009.
 • Правилник о хранитељству, Сл. гласник РС, бр. 36/2008.
 • Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република, Сл. гласник РС, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203, 97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011.
 • Правилник о ближим условима за пружање и коришћење услуга породичног смјештаја – хранитељства и породичног смјештаја, Сл. лист Црне Горе, бр. 19/2014, 15/2016.
 • Одлука о висини накнаде за рад удомитеља, Народне новине РХ, бр. 9/19.
 • Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 338-00- 002/13/2018-09 од 08.02.2019. године.
 • https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/udomiteljstvo-kao-zanimanje-oni-sa-zavrsenim-fakultetom- imat-ce-placu-od-6500-a-ostali-2500-kuna/7407258/ 26.03.2019.
 • http://www.gradsubotica.co.rs/opada-zainteresovanost-porodica-za-hraniteljstvo/ 15.08.2018.
 • http://www.pio.rs/lat/najcesca-pitanja-lat/487-staz-osiguranja-najcesca-pitanja.html 27.03.2019.
 • http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/1721456-imate-pravo-da-placate-manje/ 27.03.2019.
 • http://www.cpsuns.rs/multimedia/dodaci//Informator%20o%20radu%20CPSUNS%202018-%C4%87irilica.pdf 01.04.2019.
 • http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/rejnistvo/&prev=search, 01.04.2019.