Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 333-341

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.333V

САЖЕТАК:

Масовним развојем туризма све већи значај добијају туристичке агенције, као најзначајнији субјекти уговора о туристичким услугама. У праву Републике Србије туристичке агенције су регулисане Законом о туризму из 2019. године. Предмет овог рада су одредбе Закона о туризму којима су регулисани појам и делатност туристичких агенција, врсте туристичких агенција, услови за обављање делатности, као и посебне обавезе које туристичке агенције имају у пословном промету, које постоје паралелно са уговорним обавезама преузетим појединим уговором о туристичким услугама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

туристичке агенције, туристичка агенција организатор туристичког путовања, туристичка агенција посредник у продаји туристичког путовања, лиценца за организовање туристичког путовања, обавезе туристичких агенција.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Велимировић, М., Уговори у привреди, Београд, 1994.
  • Вујисић, Д., Уговори о туристичким услугама, Зборник радова: XXI век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
  • Вуконић, Б., Туристичке агенције, Загреб, 1998.
  • Горенц, В., Пешутић, А., Разграничење организатора и посредника путовања, Зборник радова Правног факултета у Загребу, посебан број, 2006.