ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА РЕДА НА ЈАВНИМ СКУПОВИМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 359-394

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.359DJ

САЖЕТАК:

Приватно обезбеђење према Закону о приватном обезбеђењу Републике Србије обухвата, између осталог, и пружање услуга, односно вршење послова одржавања реда на јавним скуповима (редарска служба). Ове послове могу да врше само правна лица и предузетници регистровани за делатност приватног обезбеђења, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе (самозаштитна делатност). Међутим, унутрашње службе обезбеђења не могу пружати услуге обезбеђења другима. Правно лице и предузетник послове одржавања реда на јавном скупу може вршити само на основу и у оквиру закљученог писаног уговора са јавног скупа коме се пружају услуге. Овакав основни концепт осигурања безбедности на јавним скуповима прихваћен доношењем Закона о приватном обезбеђењу 2013. године, и потврђен Законом о јавном окупљању из 2016. године, суштински је измењен, односно доведен у питање изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу усвојеним крајем 2018. године. Тим изменама је допуштено да организатор јавног скупа, под одређеним условима, сам организује редарску службу, у оквиру које ће послове одржавања реда да врше само редари које је он ангажовао. Аутор у раду анализира нова решења Закона о приватном обезбеђењу које се односе на услове и начине пружања услуге одржавања реда на јавним скуповима, пре свега са становишта питање да ли те одредбе доприносе безбедност учесника јавних скупова и трећих лица.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавно окупљање, услуге, одржавање реда, редари, редарска служба.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бурић, И., Овласти особа које обављају послове приватне заштите у Републици Хрватској, завршни рад, Велеучилиште у Карловцу, 2015.
 • Ђурђевић, Н., Обавеза организатора спортске приредбе да образује одговарајућу редарску службу, Безбедност, бр. 1/2012.
 • Ђурђевић, Н., Слобода окупљања и пружање услуга одржавања реда на јавним скуповима.
 • Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 7, Крагујевац, 2016.
 • Ђурђевић, Н,. Законски оквир за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама у Републици Србији. Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 6, Крагујевац, 2018.
 • Ђурђевић, Н., Оташевић, Б., Обавеза организатора да пријави спортску приредбу, Правни живот, књ. 599, бр. 9/2017.
 • Калем, Д., Овласит особа које обављају послове приватне заштите, Сигурност, вол 54. бр. 1/2012.
 • Лазаревић, Љ., Коментар Кривичног законика Републике Србије, Београд, 2006.
 • Милошевић, М., Младеновић, М., Управљање правним ризицима као елемент корпоративне безбедносне политике, Српска политичка мисао, бр. 3/2017.
 • Никач, Ж., Корајлић, Н., Ахић, Ј., Бећировић, М., Правна регулатива приватне безбедности на просторима некадашње СФРЈ, са освртом на последње промене у Србији, Криминалистичке теме, бр. 3-4/2013.
 • Оташевић, Б., Обезбеђење високоризичних спортских приредби, Правни живот, год. (LXIV), бр. 9/2015.
 • Симовић, С., Манић, М., Услуге приватног обезбеђења у Србији – економски значај,
 • Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Стајић, Љ., Мандић, Г., Неке контраверзе Закон ао приватном обезбеђењу, Зборник радова Правног факултета у Новом Садру, бр. 2/2014.
 • https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)020-e
 • http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/doc/predlozi_zakona/2018/3330-18%20-Lat..doc
 • http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/sprec99.1_en.asp#TopOfPage
 • http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/Rec_2011_01_EN_Rec_safety_officers.pdf http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/T-RV_2011_16_FINAL_Manual_safety_officer.pdf https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=60780
 • https://radio.hrt.hr/clanak/prijave-protiv-redara-hajduka-odgovorne-osobe-i-voditelјa- okuplјanja/140983/
Правни извори
 • Закон      о     јавном     окупљању,     „Сл.      гласник      РС“,      бр.     6/2016. Закон о приватном обезбеђењу, “Сл. гласник РС”, бр. 104/2013-8, 42/2015-3 и 87/2018. Закон о волонтирању, „Сл. гласник РС“, бр. 36/2010.
 • Закон о раду „Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).
 • Закон о спорту, „Сл. гласник РС“, бр. 10/16.
 • Закон о јавном окупљању Хрватске, „Народне новине“, 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12.
 • Закон о спрјечавању нереда на шпортским натјецањима, „Narodne novine“, 117/03, 71/06, 43/09, 34/11.
 • Правилник о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе, „Сл. гласник РС“, бр. 15/2019.
 • Правилником о стручно оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту, „Сл. гласник РС“ бр.8/2013.
 • Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности, “Сл. гласник РС”, бр. 42/2017.
 • Правилник о оспособљавању особа које обављају послове редра на спотским натјецањима, “Народне новине бр. 117/03.