НИШТАВОСТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ – ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДЕ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И НАРУШАВАЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 217-246

АУТОР(И): Владимир Козар

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.217K

САЖЕТАК:

У раду су приказане законске одредбе, ставови судске праксе, као мишљења правне науке, о пуноважности валутне клаузуле у уговорима о кредиту. Објашњено је да је валутна клаузула девизна обавеза корисника кредита. Анализирана је неуједначена пракса домаћих судова. Са посебном пажњом размотрено је Правно схватање Грађанског одељења Врховног касационог суда о пуноважности валутне клаузуле код уговора о кредиту у швајцарским францима и конверзији дуга у евро. Указано је на правне последице ништавости ове уговорне одредбе. Ништавост битне одредбе уговора доводи до нарушавања начела in favorem contractus. Такође, изнето је мишљење да конверзија према курсу који је важио у време закључења уговора, представља меру са ретроактивним дејством, што је супротно начелу правне сигурности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

кредит; валутна клаузула; швајцарски франак; ништавост; уговор; конверзија, ретроактивност; правна сигурност, легитимна очекивања, стечај потрошача.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Билтен Врховног касационог суда, бр. 1/2018, http://www.propisionline.com/Practice/ Decision/54476, 10.04.2019).
 • Вуковић, З., Објективно (ratione materiae) подручје примене правних правила која уређују неправичне одредбе у потрошачким уговорима, Гласник права, Правни факултет у Крагујевцу, (Online), http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/10c3.htm, 5.04.2019.
 • Врховшек, М., Козар, В., Проглашење извршења недопуштеним, опозициона и излучна тужба, Право и привреда, бр. 5-8/2001.
 • Гарашић, Ј., Како законски регулисати „особни стечај“ у Хрватској, Зборник радова Правног факултета у Загребу, Vol. 61, бр. 5/2011. https://hrcak.srce.hr/74386, 17.01.2019.
 • Ђорђевић, Ж., Станковић, В., Облигационо право, Београд, 1986.
 • Качер, Х., Иванчић Качер, Б., Проблеми познати као CHF case у 2016. год. – quo vadis CHF,
 • Звборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016, стр. 190.
 • Караникић Мирић, М., Неправичне одредбе у потрошачким уговорима, Зборник радова: Правни капацитет Србије за европске интеграције – књ. IV, Београд, 2009.
 • Ковачевић, Р., Економетријско моделирање девизних курсева евра, британске фунте и јена према долару – мултиваријантни garch приступ, Банкарство, бр. 4/2017, vol. 46.
 • Козар, В., Алексић, Н., Нарушавање начела једнаке вредности давања уговарањем валутне, девизне или индексне клаузуле“, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017. Козар, В., Оспоравање потраживања из извршне исправе по новом Закону о стечају, Правни живот, бр. 11/2010.
 • Козар, В., Алексић, Н., Правне последице раскида уговора о кредиту са валутном клаузулом због промењених околности, Право и привреда, бр. 1-3/2017.
 • Kozar, V., Violation of the Principle of Equality of Consideration by Contracts with Currency or Index clause in Banking Operations, Sixth International Scientific Conference Employment, Education and Entrepreneurship (EEE2017), Book of Abstracts (ed. Vladimir Ristanović, et al), Belgrade, Serbia, 2017.
 • Козар В., Почуча М., Коментар Закон о парничном поступку са новелама из 2014. године, судском праксом и регистром појмова, 2. изд., Београд, 2014.
 • Марковић Н., Стечај потрошача у Републици Хрватској, Зборник радова: Актуелна питања из области грађанског права у Босни и Херцеговини – теорија и пракса, Бања Лука – Јахорина, 2018.
 • Nebbia, P., Unfair Contract Terms in European Law, A Study in Comparative and EC Law, Hart Publishing, 2007.
 • Опачић, А., Заштита корисника финансијских услуга у контексту хармонизације са правом ЕУ, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Опачић, А., Козар, В., Утицај мас-медија на креирање потрошачког менталитета као узрока инсолвентности појединца, Култура полиса, Посебно издање 4 Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва, година XV (2018).
 • Пантелић, Н., Природа задуживања банака у страној валути, Правни живот, бр. 11/2016.
 • Познић, Б., Грађанско процесно право, Београд, 1987.
 • Субић, В., Закључак са округлог стола – О спорним питањима примене права у грађанској материји“ – Банкарски уговор о динарском кредиту са валутном клаузулом – Пуноважност и раскид, Билтен Врховног касационог суда, бр. 3/2016, http://www.propisionline.com, 8.04.2019.
 • Судска пракса трговинских судова, бр. 1/2003
 • Судска пракса, Софтверски пакет за правнике, „Intermex“, Београд, 2013,
 • Ћатић, П., Валутна клаузула, раскид и последица раскида уговора о кредиту са валутном клаузулом, Правни живот, бр. 11/2016.
 • https://www.vk.sud.rs/sr-lat/rev-23732016-obligaciono-pravo-ugovor-o-kreditu-raskidanje-ili- izmene-ugovora-zbog-promenjenih, 28.08.2018.
 • https://www.nbs.rs/internet/latinica/33/33_3/publikacije/brosura_finansijski_derivati.pdf , 9.04.2019.
 • http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=10320, 9.04.2019.
 • https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_21_f_sign.pdf, 11.04.2019.
 • http://www.propisionline.com/Practice/Decision/18205, 01.09.2017.
 • http://www.propisionline.com/Practice/Decision/5930, 01.09.2017.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52000DC0248,         5.04.2019.
 • http://www.tvojnovac.nbs.rs/edukacija/cirilica/20/krediti/referentna_stopa.htm,         27.02.2019.
 • https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_21_f_sign.pdf, 11.04.2019.
 • http://www.propisionline.com/Practice/Decision/54979, 10.04.2019.
 • http://www.propisionline.com/Practice/Decision/5144, 1.04.2019.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0484, 1.04.2019. https://www.telegraf.rs/vesti/ekonomija/3049979-leks-specijalis-za-zaduzene-u-chf-otpisuje-se-40-odsto-glavnice, 10.04.2019.
 • https://www.kamatica.com/vest/slucaj-svajcarci-banke-predlazu-otpis-30-odsto-glavnice-drzava-da- plati-10-odsto/58352, 9.04.2019.
 • https://www.telegraf.rs/vesti/ekonomija/3049979-leks-specijalis-za-zaduzene-u-chf-otpisuje-se-40- odsto-glavnice, 10.04.2019
 • https://www.nbs.rs/internet/latinica/33/33_3/publikacije/brosura_finansijski_derivati.pdf, 9.04.2019.
 • Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32014L0017, 11.04.2019.
 • Историјски преглед каматних стопа НБС на новчаном тржишту, http://www.nbs.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/, 27.02.2019.
 • Council directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, EN Official Journal of the European Communities, L 95/29, https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML, 5.04.2019.
 • Мишљење Европске централне банке од 16 априла 2018. о конверзији кредита у швајцарским францима (CON/2018/21), https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_ 2018_21_f_sign.pdf, 11.04.2019.
 • Одговори на питања привредних судова – Судска пракса привредних судова – билтен бр. 4/2015, Електронска правна база Paragraf lex, http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/ 10.05.2018.
 • Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути, Службени гласник РС, бр. 21/2015, 51/2015
 • Одлука о адекватности капитала банке, Службени гласник РС, бр. 103/2016, 103/2018, тач. ст. 3.
 • Одлука о адекватности капитала банке (Службени гласник РС, бр. 57/2006, 116/2006, 56/2007, 35/2008).
 • Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 2. априла 2019. године, https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Pravno%20shvatanje%20CHF.pdf, 8.04.2019.
 • Стечајни закон, Народне новине, бр. 44/96.
 • Стечајни закон, бр. 71/15, 104/17.
 • Закон о облигационим односима – ЗОО, „Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99.
 • Закон о девизном пословању – ЗДП, Службени /2011, 119/2012, 139/2014 , 30/2018.
 • Закон о уређењу судова, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда).
 • Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016 (други закон), 44/2018 (други закон).
 • Закон о парничном поступку – ЗПП, „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 (Одлука Уставног суда), 74/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 87/2018.
 • Закон о порезу на доходак грађана, Службени гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006,  65/2006,  31/2009,  44/2009,  18/2010,  50/2011,  91/2011  (Одлука  Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018.
 • Закон о извршењу и обезбеђењу – ЗИО, Службени гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење), 113/2017 (Аутентично тумачење).
 • Закон о хипотеци – ЗХ, „Службени гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење), 113/2017 (Аутентично тумачење).
 • Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016, , 44/2018.
 • Закон о стечају, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Одлука Уставног суда), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018.
 • Закон о стечају потрошача, Народне новине, бр. 100/15.