ЗАШТИТА СЛОВА ЖИГОМ У НЕМАЧКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 539-552

АУТОР(И): Божин Влашковић, Милица Шутова

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.539V

САЖЕТАК:

По ранијим немачким законским решењима и судској пракси слова и групе слова нису могли бити регистровани као жиг, осим када су се наметнула у промету. Овај рестриктивни приступ напуштен је у европској регулативи, а то значи и у новом немачком законодавству. Другим речима, слова и групе слова су са становишта утоварегистрације изједначени са другим ознакама. Међутим, у вези са утврђивањем опасности замене, жигови којима су заштићена слова показују неке специфичности, јер се сличност слова одређује само на основу визуелног опажања.

Жигови којима су заштићена слова у начелу поседују нормалну снагу обележавања. Међутим, када поред слова постоји и додатна графичка стилизација, сматра се да због краткоће основне ознаке сликовним разликама припада битно већи утицај у поређењу са уобичајеним жиговима у речи. При томе се мора имати у виду да се графичкој стилизацији слова не може придати натпросечно значење, уколико она није неуобичајено упадљива.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дистинктивност, описујући карактер, стилизација, графички елементи, скраћенице, опасност замене

ЛИТЕРАТУРА:

 • Berlit, W., Der Schutzumfang von Buchstabenmarken, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2012.
 • Baumbach, A., Hefermehl, W., Warenzeichengesetz, 12. Auflage, München, 1985.
 • Dietrich, N., Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht, MarkenR, бр. 7-8/2013.
 • Eichelberger, J., Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2009.
 • Fezer, K. H., Der Benutzungszwang im Markenrecht, Duncker & Humbolt, Berlin 1974.
 • Fezer, K. H., Markenrecht, Auflage 3, München, 2001.
 • Hacker, F., Der Einfluss von Begleitumständen auf die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr”, Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, Marktkommunikation zwischen Geistigem Eigentum und Verbraucherschutz, 1. Auflage 2016.
 • Sack, R., ,Die abstrakte Verwechslungsgefahr im Markenrecht, GRUR, бр. 1/2013.
нормативни акти
 • Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, Official Journal L 40, 1.
 • Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, Official Journal L 11, 14.1.1994.
попис анализираних пресуда
 • BPatG vom 20.8.1997, 28 W (pat) 189/96, GRUR 8-9/1998. BGH vom 15.6.2000, I ZB 4/48, GRUR 3/2001.
 • BGH vom 19.12.2002, I ZB 21/00, GRUR 4/2003.
 • BGH vom 2.2.2012, I ZR 50/11 ,,Bogner B/Barbie B“, GRUR 9/2012.
 • ЕuGH vom 9.9.2010, Urteil des Gerichtshofs C- 265/09 P, http://curia.europa.eu/juris/document C- 265/07 P.
 • EuG vom 28.1.2009, Т-174/07, тач. 8, 24, 27, GRUR Int 7/2010.