Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 153-183

АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.153K

САЖЕТАК:

У овом тексту аутори се баве најновијим догађањима на плану хрватског модела рјешавања тзв. CHF case. Нажалост, законодавац се није баш најбоље снашао и пропустио је уочити могућност да се, када се већ одлучио на нови нормативни оквир, предвиде и правилно уреде барем кључни правни проблеми као што су: (не)допуштеност тужби за оне који су се одлучили на конверзију, застара у свези пресуде по колективној тужби и валутна клаузула у свези швицарског франка. Умјесто да се у новели Закона о потрошачком кредитирању превенирају разлози за будуће парнице, изгледа да се (неовисно о томе што се жељело) постигло управо супротно.

Унаточ критици законодавца, аутори су сугласни с актуалном судском праксом за коју сматрају да је могла и морала (што се тиче највиших судова) бити далеко бржа, мјерена свакако гледе чекања на праворијек Врховног суда Републике Хрватске и Уставног суда Републике Хрватске у мјесецима, умјесто у годинама. Аутори, свакако, и понављају свој већ изнесени став да у поступцима који се означавају синтагмом CHF case у правилу нема искључиве одговорности и то је једино (поред спорости) што би требало замјерити судској пракси, која то није препознала.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

швицарски франак, судска пракса, конверзија, арбитража

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци
 • Bobbio, N., Есеји из теорије права, Сплит, 1988.
 • Ћесић, З. и др., Коментар ЗОО, Загреб, 2005.
 • Горенц, Б. и др., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.
 • Јаковина, Д., Раскид уговора, у: Актуалности хрватског законодавства и правне праксе, Годишњак 21/2014.
 • Качер, Х., Да ли су ништетне одредбе у уговорима о кредиту које вјеровнику дају право једнострано и без образложења мијењати каматне стопе, Правни живот, 13/2009.
 • Мандић, О., Систем и интерпретација права, Народне новине, 1971.
 • Матић, Ј., Измјена или раскид уговора због промијењених околности, Информатор, бр. 6424/2016.
 • Миладин, П., Промјењиве камате, девизна клаузула и клизна скала, Зборник радова: Актуалности хрватског законодавства и правне праксе, Годишњак 21/2014.
 • Радоловић, А., Качер, Х., Слакопер, З., Коментар ЗОО, Загреб, 2005.
 • Висковић, Н., Теорија државе и права, Загреб, 2001.
Правни прописи
 • Устав Републике Хрватске, НН 56/90, 135/97, 8/98 – прочишћени текст, 113/00, 124/00 – прочишћени текст, 28/01, 41/2001 – прочишћени текст, 55/01 – исправак, Промјена Устава Републике Хрватске објављена у НН број 76/2010, 85/10, 05/14 – Одлука СуП-О- 1/2014., којом је чл. 62. Устава допуњен новим ст. 2.
 • Закон о потрошачком кредитирању, НН 75/09, 112/12, 143/13, испр. 147/13, 9/15, 78/15, 102/15, 52/16
 • Закон о заштити потрошача, НН 41/14, 110/15, 14/19 – даље: ЗЗП14 или Закон о заштити потрошача. Претходно је био на снази закон истог назива (НН 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13.
 • Закон о парничном поступку, СЛ СФРЈ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, и НН 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14.
Интернетски извори