ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА КАО ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАЗИ УЧЛАЊЕЊА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 113-124

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.113B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на веома велики број услуга које пружају организације на бази учлањења и њихов значај за нормално функционисање друштвеног живота у разним областима. Међутим, имајући у виду бројност таквих удружења (пословна удружења, удружења послодаваца, савези таквих асоцијација, привредне коморе, еснафска удружења, струковна удружења – адвокатске, лекарске, јавно-бележничке коморе и друге организације, лекарска, научна, академска и културна друштва, удружења правника, инжењера и слично), у раду је анализа посвећена пружању услуга од стане Привредне коморе Србије, Привредне коморе Београда и регионалних привредних комора. Изузетан значај имају и услуге синдиката, верских, политичких и осталих организација на бази учлањења, као што су еколошки покрети, патриотска удружења, удружења потрошача, удружења чији је циљ друштвено зближавање, омладинске и студентске организације и њихови клубови, спортска удружења, књижевни, музички, уметнички и други клубови. Међутим, због ограничености простора у овом раду, анализа свих преосталих организација на бази учлањења и услуга које они пружају, заслужује посебну пажњу и обраду у једном од наредних радова овог пројекта.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге, организације на бази учлањења, Привредна комора Србије, регионалне привредне коморе, Република Србија, удружења, клубови, асоцијације.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Батавељић, Д., Пружање сајамских услуга – значајан сегмент развоја савремених држава,
  • Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 5, Крагујевац, 2014.
  • Батавељић, Д., Услуге задруге и реафирмација задружног покрета, Зборник радова: XXI век –    век    услуга    и    Услужног    права,    књ.     7,    Крагујевац,     2016. Закон  о  привредним  коморама,  „Службени  гласник  РС“,  бр.  112/2015. Закон о Привредној комори Републике Срспке, „Службени гласник РС“, бр. 65/08. Интернет домен Привредне коморе Србије, https://pks.rs.
  • Информатор о раду Привредне коморе Србије, Привредна комора Србије, Београд, 2010.
  • Доступно на: http://217.24.23.93/1INFORMATOR%20O%20RADU%20PKS% 20final.pdf.
  • Коментари Америчке привредне коморе у Србији (AmCham Srbija) на Нацрт закона о електронским комуникацијама, https://www.amcham.rs/upload/AmCham%20sugestije% 20i%20komentari%20-20Nacrt%20zakona%20o%20elektronskim%20komunikacijama.pdf.
  • Организација и делатност привредних комора, Одељење за информативно-истраживачке и библиотечке послове Одсек за информативно-истраживачке послове, Београд, 2009. Доступно на: www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/doc/…/Privredne%20komore.LAT.doc
  • Правилник о регистрима које води Привредна комора Србије, „Службени гласник РС“, бр. 65/2018.
  • Статут Привредне коморе Републике Срспке, „Службени гласник РС“, 21/08.
  • Статут Привредне коморе Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 45/2002, 107/2003, 44/2005, 29/2009, 35/2011, 46/2011, 103/2011, 3/2013, 32/2013 и 2/2014.