АДВОКАТУРА КАО ОБЛИК ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 587-598

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.587K

САЖЕТАК:

Настанак света и цивилизације пратила су међуљудска неслагања, која су прерастала у спорове. У насталим споровима странке теже очувању и заштити права и слобода које им гарантује државно-правни поредак. На том путу им стоје различите врсте правних помоћи, од којих је најпознатија, али и најконтроверзнија адвокатура. Адвокатура је стара колико и држава и право и представља неизоставни елемент уређеног, напредног друштва, као и потврду правне и демократске државе. Начин организовања ове самосталне и независне делатности, као и тенденције промена њене функционалности и улоге у правној апаратури државе су само нека од питања која ће бити обрађена у предстојећем раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

адвокатура, правна помоћ, држава, етика, кодекс, реформа.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Батавељић, Д., Уставноправо, Крагујевац, 2013.
 • Батавељић, Д., Правна помоћ – значајан вид савременог начина пружања услуга, XXI век – век услуга и Услужногправа, књ. 4, Крагујевац, 2013.
 • Губерина, В., Историјајугословенскеадвокатуре, Београд, 1998.
 • Делибашић, В., Титулаадвокатодузимамиправонастрах: мојезавршнеречи, Нови Сад, 2014.
 • Законом о адвокатури, Службенигласник РС, бр. 31/2011
 • Игњатовић, Б., Професионалниморали кодексадвокатскеетике, Добој, 1979.
 • Ињац, О., Станковић, М., Адвокатскачитанка, Нови Сад, 2013.
 • Ињац, О., Великеадвокатскеодбране, Београд, 2007.
 • Кодекс професионалне етике адвоката Адвокатске коморе Србије, Адвокатска комора Србије, Београд, 1981.
 • Кодекспрофесионалнеетикеадвоката, Службенигласник РС, бр. 27/2012
 • Орлић, М., Јањић, З., Славнић, Ј., Одговорност и остваривањеодговорностиадвоката, Београд, 2006.
 • Сибиновић, Ђ., Професијаадвокат, Београд, 2012.
 • Стојановић, Н., Професионалнаетикаадвоката, судија и јавнихтужилаца, Ниш, 2014.
 • Ћирић, Ј., Адвокатура и реформа кривичног правосуђа, Зборник радова: Реформа кривичног правосуђа, Ниш, 2010.
 • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.