ПОСЕБНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОД УГОВАРАЊА НА ДАЉИНУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 813-833

АУТОР(И): Мирјана Радовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.813R

САЖЕТАК:

У овом раду аутор анализира нови правни режим уговарања финансијских услуга на даљину, који је у српско право уведен Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину из 2018. године. С обзиром на то да је овај закон усвојен под непосредним утицајем Директиве 2002/65/EЗ о уговарању финансијских услуга на даљину, у првом делу рада је приказан развој регулативе овог питања на нивоу Европске уније и у Србији. Други део рада је посвећен одређивању домена примене нових правила, путем дефинисања појма финансијске услуге и уговора на даљину. Потом је објашњен круг субјеката којима се пружа нарочита заштита у случају уговарања на даљину. Следећи део рада садржи конкретна права корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, и то: право на информисање, право на одустанак од уговора и право на раскид уговора. Најзад, последњи део рада се бави процесним положајем корисника у спору са пружаоцем финансијских услуга, и регулаторним одговором на овај проблем, који се огледа у специфичном уређењу терета доказа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

финансијске услуге, уговор на даљину, право на информисање, право на одустанак, право ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Иванчевић, К., Заштита корисника финансијске услуге осигурања при закључењу уговора на даљину у Србији, Европска ревија за право осигурања, бр. 1/2016.
 • Micklitz, H-W., Rott P., у: Manfred A. Dauses, Markus Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des EU- Wirtschaftsrechts, Band 1, C.H. Beck, München, 2019.
 • Moloney, N., EC Securities Regulation, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2008. Moloney, N., How to Protect Investors – Lessons from the EC and the UK, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 • Образложење Предлога закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, стр. 16, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/ pdf/predlozi_zakona/1274-18.pdf, 15.4.2019.
 • Pisulinski, J., Financial services in European Union private law, European Union Private Law (ed. Christian Twigg-Flesner), Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 • Радовић, М., Текстуална форма („писмено, на папиру или другом трајном носачу података“) у српском и упоредном праву, Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe, 2016.
 • Стари Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр. 73/2010.
 • Стојшић Дабетић, Ј., Принудне норме непосредне примене у међународном приватном праву, Право – теорија и пракса, бр. 4-6/2018.
 • Felke, K., Jordans, R., Umsetzung der Fernabsatz-Richtlinie für Finanzdienstleistungen, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 2005.
 • Fisher, J., Bewsey, J., Watters, M,, Ovey, E,, The Law of Investor Protection, 2nd edition, Thomson Sweet & Maxwell, London 2003.
 • Johnston, A., Unberath, H., European private law by directives: approach and challenges, European Union Private Law (ed. Christian Twigg-Flesner), Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 • Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC, Official Journal L 271, 9.10.2002, p 16–24 (Distance Marketing of Financial Services Directive).
 • Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market, Official Journal L 149, 11.6.2005, p. 22-39.
 • Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, Official Journal L 304, 22.11.2011, p. 64-88.
 • Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, Official Journal L 176, 27.6.2013, p. 338-436.
 • Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, Official Journal L 173, 12.6.2014, p. 349-496.
 • Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, Official Journal L 144, 4.6.1997, p. 19-27 (даље у фуснотама: Directive 97/7/EC.
 • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник РС, бр. 94/2017.
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, Службени гласник РС, бр. 44/2018 (ЗЗКФУ-УД).
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 139/2014 (ЗЗКФУ).
 • Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр. 62/2014.
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 39/85, 45/89, 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003.
 • Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008.