ИЗАБРАНИ УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 449-467

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.449P

САЖЕТАК:

Предмет ауторових разматрања су решења нашег новог Закона о становању и одржавању зграда у вези управљања зградом преко изабраног управника. Рад је подељен на осам делова у којима аутор даје приказ, анализу и критички осврт на регулативу следећих питања: – појам, надлежност и начини за управљање зградом; – обавезност и састав изабраног органа управљања; – избор, личност, мандат, надлежности и престанак функције изабраног управника; и – поступање у ситуацији када стамбена заједница не изабере управника. У закључном делу рада аутор указује на предности и недостатке нових решења, предлажући начин за њихово кориговање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге у општем интересу; управљање стамбеном зградом; изабрани управник зграде; професионално управљање зградом; принудна управа зградом.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аранђеловић, С., Етажна својина – Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, Београд, 1978.
 • Baur, F., Lehrbuch des Sachenrechts, Munchen, 1977.
 • Ведриш, М., Основе имовинског права, Загреб, 1977.
 • Ведриш, М., Власништво стана, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 3-4/1955.
 • Marty, G., Copropriete par etages et horizontale (droit Francais), Session de droit compare, Pescara, 1968.
 • Meier-Hayoz, А., Schweizerisches privatrecht V/I, Sachenrecht, Basel-Stutgart, 1977.
 • Мирић, С., Одржавање стамбених зграда и станова у промењеним својинским односима,
 • Избор судске праксе, бр. 7-8/1993.
 • Muller, К., Sahenrecht, Koln-Berlin-Bonn-Munchen, 1988.
 • von Gierke, J., Das Sachenrecht des Burgerlichen Rechts, Berlin-Frankfurt А.М., 1959.
 • Планојевић, Н., Организација управљања стамбеном зградом по Закону о становању Републике Србије и у правним системима европских држава, Зборник радова научног скупа „Правни односи у стамбеној области“, Ниш, 1994.
 • Планојевић, Н., Одржавање стамбених зграда у преднацрту Грађанског законика Републике Србије, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 7, Крагујевац, 2016.
 • Планојевић, Н., Расподела трошкова одржавања стамбених зграда у преднацрту Грађанског законика Србије, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Планојевић, Н., Етажна својина, Крагујевац, 1997.
 • Планојевић, Н., Одржавање стамбених зграда: концепт, циљеви и објекат (I део), Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Планојевић, Н., Субјекти и садржина услуге одржавања стамбених зграда (II део), Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 2, Крагујевац, 2011.
 • Планојевић, Н., Акт о међусобним односима чланова стамбене заједнице у новим српским прописима, Гласник права, бр. 2/2017.
 • Планојевић, Н., Предмет етажне својине, Правни живот, бр. 10/1996.
 • Планојевић, Н., Концепт етажне својине из нацрта Закона о стварним правима Федереације БИХ и РС и концепти других држава, Правна ријеч, бр. 8/2006.
 • Планојевић, Н., Стварно право у пракси, Крагујевац, 2012.
 • Планојевић, Н., Модел етажне својине за будући грађански законик, у: Зборник радова међународног научног скупа „Грађанска кодификација“, ур: Ковачевић Куштримовић, Р., св. 2, Ниш, 2003.
 • Планојевић, Н., Регулисање узајамних односа етажних власника, Гласник права, бр. 3/1994.
 • Рашовић, З., Ивовић, М., Жижић, З., Етажна својина – коментар Закона о етажној својини Црне Горе, Београд, 1996.
 • Станковић, О., Орлић, М., Стварно право, Београд, 1994.
 • Стефановић, З., Етажна својина, магистарски рад одбрањен на Правном факултету у Београду 1992.
 • Flattet, G., Le retablisement de la propriete par etages dans la legislation Suisse, Annales de la Faculte de droit d´Istanbul, No 23-24-25, T. XVI, Istanbul, 1966.