ПРАВНА ЗАШТИТА КОМПЈУТЕРСКОГ ПРОГРАМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 553-565

АУТОР(И): Маријана Дукић Мијатовић, Надежда Љубојев

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.553DM

САЖЕТАК:

У раду аутори анализирају правну заштиту компјутерског програма у нашем праву. Постоје бројне недоумице и у Сједињеним Америчким Државама, као значајном представнику софтверске индустрије, и у ЕУ у вези са правним оквиром у којем се правна заштита може остварити. У правној пракси тренутно су прихваћени и ауторскоправни и патентни вид заштите.  У нашем праву основни облик заштите компјутерског програма је ауторско право. Стога аутори у раду, настоје да, уз одређивање појма компјутерског програма, кроз анализу релевантних извора нашег права и навођењем извора права ЕУ, због тежње ка припадности европском концепту заштите компјутерских програма, укажу на постојеће стање у погледу правне заштите компјутерског програма ауторским правом односно патентом у нашем праву. Аутори, превасходно, анализирају предмет и претпоставке за ауторскоправну заштиту компјутерског програма. С обзиром на то да у пракси егзистирају паралелно ауторскоправна и патентна заштита компјутерског програма, аутори су обрадили и њихов однос.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ауторско правна заштита компјутерског програма, оригиналност, патентна заштита.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex IC, Legal Instruments-Results of the Uruguay Round vol. 31, 33 I.L.M. 81 (1994) [TRIPS Agreement].
 • Bainbridge, D., Intellectual Property, Harlow, 2007.
 • Bently, L., Sherman, B., Intellectual Property Law, 2ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.
 • Бесаровић, В., Интелектуална својина, Београд, 2011.
 • Brown, F. V., The Incompatibility of Copyrigth and Computer Software: An Economic Evoluation and a Proposal for a Marketplace Solution, North Carolina Law Review, Vol. 66, No. 981/1998.
 • Вукадиновић, Р., Уставни оквир хармонизације домаћих прописа и нека питања директне примене Споразума о стабилизацији и придруживању, Зборник радова: Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније, Београд, 2010.
 • Garnett, K., Davies, G., Hartbottle, G., Copinger and Skone James on Copyright, Vol. 1, 15. ed., London: Sweet & Maxwell, 2005.
 • Gervais, D., The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis, London, 2003.
 • Davidson, D. M., Davidson, J. A., Advanced Legal Strategies for Buying and Selling Computers and Software, New York, Chichester, Brisbon, Toronto, Singapore, 1986.
 • Златовић, Д., Право интелектуалног власништва у сувременом дигиталном окружењу, Загреб, 2009.
 • Идрис, К., Интелектуална својина, моћно средство економског раста, Београд, 2003. Cooper Dreyfuss R. C., Pila J., The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, Oxford: Oxford University Press, 2018.
 • Cornish, W., Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 6ed.London: Sweet & Maxwell, 2007.
 • Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs, Official Journal of the European Union, L 122, 17. May 1991.
 • Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs, Official Journal of the European Union, L 122, 17. May 1991.
 • Кунда, И., Матановац Вучковић, Р., Располагање ауторским правом на рачуналном програму-материјалноправни и колизијскоправни аспекти, Зборник Правног факултета у Ријеци, Вол. 31, бр. 1/2010.
 • Љубојев, Н., Варга, С., Заштита компјутерског програм са основама Ауторског и Патентног права, Нови Сад, 2014.
 • Ljubojev, N, Sinđelić, S., Legal Protection for Software in United States and Serbian Law, Proceedings, 3rd Scientific-profesional Conference Textile Science & Economy III, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2011.
 • Марковић, С., Заштита рачунарских програма патентом, ауторским правом и правом sui generis, Љубљана, 1989.
 • Марковић, С., Патентно право, Београд, 1997.
 • Марковић, С., Поповић, Д., Право интелектуалне својине, Београд, 2013.
 • Marcowitz-Bitton, M., Commercializing Public Sector Information, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 97/3, 2015.
 • Матановац, Р., Канцељак, И., Право на поновну упорабу информација јавног сектора према ауторском праву и сродним правима – сукоб јавноправног и приватноправног начела, Зборник ПФЗ, 68, бр. 3-4/2018.
 • Матановац, Р., Новела Закона о ауторском праву и сродним правима из 2007. године – резултат друге фазе усклађивања с правном стечевином Еуропске уније у подручју права интелектуалног власништва 2007, Нови информатор, 56, бр. 1-3/2007.
 • Миладиновић, З., Усаглашеност прописа о заштити ауторских права Републике Србије са правом ЕУ, Зборник радова: Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније, Београд, 2010.
 • Миладиновић, З., Право интелектуалне својине, Крагујевац, 2009.
 • Миладиновић, З., Заштита права интелектуалне својине у ЕУ – стање и перспективе, Зборник радова: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, књ. 4, Ниш, 2008.
 • Murray, A., Information Technology Law: The Law and Society, second edition, Oxford: Oxford University press, 2013.
 • Smith, B. L., Balancing Copyright and Patent Protection for Software in the USA with Consideration for Marketing in Europe, Stockholm, 1997.
 • Toeniskoetter, S., Protection of Software Intellectual Property in Europe: An Alternative Sui Generis Approach, Intellectual Property Law Bultein, Vol. 10/2005−2006.
 • Тодоровић, В., Међународи уговори – Интелектуална и друга добра, Београд, 2000.. Fikeys Krmić, N., Licencni ugovori za računalni software, Zbornik HDAP, Vol. 10, 2009.
 • Šarboh, S, Periæ, J., Periæ, M., Заштита софтвера – између ауторског права и патента, Београд, 2010.
 • Шарбох, С., Заштита софтвера патентом у САД и у Европској унији, Правни живот, бр. 11/2004.
 • Yang, G. C., The Continuing Debate of Software Patents and the Open Source Movement, Texas Intellectual Property Law Jouranl, Vol. 13, 175/2004−2005.
Правни извори
 • Закон о ауторским и сродним правима (Службени лист СРЈ, бр. 24/1998).
 • Закон о ауторским и сродним правима (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004).
 • Закон о ауторском и сродним правима (Сл. гласник РС, бр. 104 (2009), 99 (2011), 119 (2012) и 29 (2016) – одлука УС.