ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 681-695

АУТОР(И): Жељко Никач, Бранко Лештанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.681N

САЖЕТАК:

У првој деценији новог миленијума Република Србија је попут осталих држава некадашњег социјалистичког блока кренула путем реформи и транзиције друштва, која је захватила све области друштвеног живота. Смисао најављених и делимично спроведених промена био је у демократизацији друштва, развоју стабилног политичког система, стварању услова за економски развој и свеукупни напредак. Важан елемент започетих реформи друштвено-политичког и економског система чини професионална и рационална организација органа државне власти. Са становишта правне сигурности и владавине права примарно место имају правосудни и органи унутрашњих послова, нарочито у стварању амбијента правне сигурности и доступности правде једнако за све. Део реформског процеса је трансформација управе и полиције као њеног интегралног дела који морају бити комплементарни потребама заједнице, привредних субјеката и грађана. У раду су изложени најважнији међународни и унутрашњи правни извори од значаја за реформу МУП РС – полиције, проблеми и изазови на путу остварења овог циља и владавине права. У завршном делу су дати и поједини предлози de lege ferenda за унапређење актуелног легислативног оквира и полицијско- правне праксе, посебно у контексту апликације Србије за пријем у ЕУ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

реформа, МУП (полиција), владавина права, Србија и ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Đurđević, Z., Leštanin, B., Intelligence-led policing in Ministry of interior of the Republic of Serbia, in Thematic conference proceedings of international significance “Archibald Reiss Days”, vol 3, 2017.
 • International human rights standards for Law enforcement
 • Крећа, М, Шурлан, Т, Међународно јавно право, КПА, Београд, 2016.
 • Лештанин, Б., Божић, В., Никач, Ж., Правни оквир за успостављање криминалистичко обавештајног модела према стандардима ЕУ, Зборник радова Усаглашавање правне
 • регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске уније – стање у Босни и Херцеговини и искуства других, 2018.
 • Лештанин, Б., Никач, Ж., Коментар Закона о полицији, Београд, 2016.
 • Михајловић, Д., Службе за унутрашњу контролу полиције, кратак упоредно – правни приказ, Безбедност, бр. 3/2007.
 • Никач, Ж., Божић, В., Политички и правни механизми екстерне контроле рада полиције, Српска политичка мисао, бр. 1/2018.
 • Никач, Ж, Божић, В., Правни и институционални оквир за рад полиције као услужног сервиса грађана, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Никач, Ж, Концепт Полиције у заједници и почетна искуства у Републици Србији, КПА, Београд, 2012.
 • Никач, Ж., Полиција у заједници, 2. измењено и допуњено издање, у штампи, КПА, Београд, 2019.
 • Никач, Ж., Полиција у заштити људских права и грађанских слобода, Теме, бр. 4/2013.
 • C de Rover, To serve and to protect (Служити и штитити), МКЦК, Женева, Мисија у Београду, Приручник за лица за примену закона, Београд, 1998.
 • Томић, З., Нормативна полазишта за цивилну контролу војске и полиције, Демократска контрола војске и полиције у СР Југославији, Центар за цивилно-војне односе, 2001.
 • Приручник за рад полиције у заједници, МУП РС и OESC – Мисија у Србији, Београд, 2017.
 • Документ визије за реформу МУП РС, Сажетак, Официјелни документ, Београд, 2003
Правни извори
 • Council of Europe Parliamentary Assembly, Resolution 690 (1979) on the Declaration on the Police (1979),
 • Европски кодекс полицијске етике, Препорука бр.10/01 од 19. 09.2001.г.
 • Закон о БИА, „Сл. гласник РС“ бр.42/02, 11/09, 65/14-Одлука УС, 66/14 и 36/18.
 • Закон о Влади, „Сл.гласник РС“ бр.55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08,16/11,68/12-одлука УС,72/12,07/14-одлука УС,44/14 и 30/18-др.закон.
 • Закон о државној управи, „Сл.гласник РС“ бр.79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 (други закон) и 47/2018.
 • Закон о изменама и допунама Закона о полицији, „Сл. гласник РС“ бр.24/18 и 87/18.
 • Закон о министарствима, Сл.гласник РС“ бр.44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015 – др. закон и 62/17.
 • Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, „Сл.гласник РС“ бр.32/13 и 94/16.
 • Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, „Сл.гласник РС“ бр.94/16.
 • Закон о полицији, „Сл. гласник РС“ бр.105/05, 63/09 – одлука УС, 92/11 и 64/15 (стари).
 • Закон о полицији, “Сл.гласник РС“ бр.06/16, 24/18 и 87/18.
 • Закон о прекршајима, „Сл.гласник РС“ бр.65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС.
 • Законик о кривичном поступку, „Сл.гласник РС“ бр.72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
 • Кодекс полицијсте етике, „Сл.гласник РС“ бр. 17/17.
 • Кривични законик, „Сл.гласник РС“ бр.85/05,88/05-испр,72/09,111/09,121/12, 104/13, 108/14 и 94/16.
 • Resolution 34/169, General Assembly UN
 • The ICPO – Interpol General Assembly, meeting in Seoul, from 8th to 12th November 1999 at its 68th session, Recommends that Member States undertake to unequivocally the efforts of the IGEC as indicated in Report AGN/68/RAP/4, Adopts the Declaration of Intent – „Seoul Declaration“.
 • Устав Републике Србије, „Сл.гласник РС“ бр.98/06.
Интернет