НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О КРЕДИТУ БАЗИРАН НА МЕНИЦИ И ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈУ ДУЖНИКА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 185-201

АУТОР(И): Данче Манолева Митровска

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.185MM

САЖЕТАК:

Кредит као форма финансирања представља један од много коришћених средстава посматрано из пословног и егзистенцијалног аспекта једне државе.

Постотак о принудној исплати новчаног потраживања банке из уговора  о кредиту на основу менице, се не разликује од других начина, односно поступака који следе након поседовања извршне исправе од стране банке као повериоца.

Свој опстанак, функционисање и напредак ни физичка, ни правна лица не би могли ни замислити без постојања банака и других финансијских друштава, који би подржавали њихове подухвате кредитирањем.

Из овога произлази масовност за склапање уговора за кредит, али и потреба заштите банке, као даваоца кредита.

Меница је једно од вишебројних законских средстава за заштиту потраживања од уговора за кредит.

Меница у македонском позитивном праву је инструмент за обезбеђивање потраживања који учвршћује обавезу дужника и потраживање повериоца.

Меница као инструмент за обезбеђивање има много предности, што је чини посебном и која сваком повериоцу треба да донесе јачање потраживања и увећавање шансе за наплату.

Супротно овоме може да дође до покретања поступка за принудну наплату новчаног потраживања банке из уговора о кредиту на основу менице.

Постоји могућност извршења по захтеву банке као повериоца у случају када је над инсолвентним дужником отворен стечајни поступак.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

меница, стечај, уговор за кредит, поверилац, дужник, потраживање, банка.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алексић, Д., Паовић-Јекнић, Г.,Финансије и финансијско право, Подгорица, 2001.
 • Василиќ, Ј., Банкарска гаранција и акцептни налог у пракси привредних судова, Белград, 1995.
 • Георгиева, В., Хармонизација на банкарската регулатива во Република Македонија со регулативниот систем на Европската Унија, Скопје 2013.
 • Јаневски, А., Зоровска – Камиловска, Т., Извршно право, Скопје, 2011.
 • Јовановски, Т., Меѓународни финансии, Скопје, 2007 година.
 • Манолева Митровска, Д., Хартии од вредност – меница и чек, Скопјe, 1992.
 • Манолева Митровска, Д., Хартии од вредност, Скопје, 1995.
 • Манолева Митровска, Д., Право, Скопје, 1993.
 • Манолева Митревска, Д., Митревски, В., Заштита потраживања из уговора за кредит са меницом у македонском праву, Тринаесто међународно саветовање правника, “Октобарски правнички дани”, Бања Лука, 2016.
 • Неновски, T., Цени на банкарски производи и услуги, Скопје, 2010.
 • Рибникар, И., Банке, зајмови банака, кредити, дугови и финансијска криза, Загреб, 2008.
 • Стаменковска, A., Банкарски маркетинг, Скопје, 2008.
Правни извори
 • Закон за облигациони односи, Службен весник на Р. Македонија бр. 18/2001,78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009, 123/20012.
 • Закон за банки, Службен весник на Р. Македонија бр. 67/2007, 88/2008, 42/2009, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 13/2014.
 • Закон за нотаријат, Службен весник на Р. Македонија бр. 55/2007, 138/2007, 08/2008, 21/2008, 86/2008, 139/2009, 135/2011 година
 • Закон за сопственост и други стварни права, Службен весник на Р. Македонија бр. 18/2001, 31/2008,92/2008, 35/2010.
 • Закон за меница, Службен весник на Р. Македонија бр. 03/2002,67/2010.
 • Закон за извршување, Службен весник на Р. Македонија бр. 352005,44/2006,50/2006, 124/2006, 129/2007, 08/2008, 83/2009, 50/2010, 88/2010, 167/2010, 171/2010, 148/2011, 187/2013.
 • DIRECTIVE 2007/64/EC OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL of
 • 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC , 2002/65/EC , 2005 /60/EC and 2006 /48/EC and repealing Directive 97/5/EC, “ Official Journal of the European Union “ L 319/1, 5.12.2007.
 • Закон о платном промету (НН, бр.133 од 05 студеног 2009)
 • Закон о платном промету, “Службени лист СРЈ “ бр 3/2002 и бр. 5/2003 и “ Службени гласник РС “ бр 43/2004, 62/2006 и 31/2011.
 • Zakon o placilnih storitvah in sistemih (ZPIaSS) (Uradni list RS , st.58/09,34/10 in 9/11) (користен е превод на англиски јазик од веб-страницата на Министерството за финансии на PC (PAYMENT SERVICES AND SYSTEMS ACT (ZPIaSS).
 • Уставни закон за спровођење Устава Републике Македоније Службен весник РМ, 1991.
 • Закон о облигационим односима од марта 1978 године, објављен у Службеном листу СФРЈ бр. 29/1978.