ИНВЕСТИЦИОНЕ УСЛУГЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 283-298

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.283BS

САЖЕТАК:

Учесници на финансијском тржишту, поред емитента и инвеститора, јесу и бројне услужне финансијске институције, које својом посредничком делатношћу битно доприносе привредном развоју кроз повезивање суфицитарног и дефицитарног сектора привреде. Међу бројним финансијским институцијама посебан значај имају брокерско-дилерска друштва. У раду аутор се бави истраживањем различитих облика инвестиционих услуга које обављају брокерско-дилерска друштва, са намером указивања на значај транспарентности и ефикасности приликом обављања делатности, значај правне сигурности, очување поверења у финансијске институције и важност заштите клијената. Такође, у раду аутор анализира и регулаторни оквир Републике Србије за пружање инвестиционих услуга од стране брокерско-дилерских друштава, који уз поштовање постављених стандарда, обезбеђује слободу у пружању инвестиционих услуга и правну сигурност за све учеснике на финансијском тржишту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

брокерско-дилерско друштво, инвестиционе услуге, заштита клијената, правна сигурност, најбољи интерес клијента.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Burton, M., Nesiba, R., Brown, B., An Introduction to Financial Markets and Institutions, Routledge, Taylor and Francis Group, London and NewYork, 2010.
 • Влаовић, С., Брокерско-дилерска друштва као посредници на финансијском тржишту, Школа бизниса, бр. 2/2008.
 • Дрљача, З., Инфраструктура тржишта капитала Републике Српске, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, год. 6, бр. 6/2016.
 • Јовановић, Н., Право Европске уније о инвестиционим услугама, Право и привреда, бр. 5- 8/2006.
 • Јовановић, Н., Берзанско право, Београд, 2009.
 • Јовановић, Н., Уџбеник Берзанског права, Београд, 2010.
 • Kochenburger, P., Zhiyan Li, R., Marano, P., Сукоб интереса брокера осигурања Актуелно стање у САД, Кини и изгледи за правно регулисање у ЕУ, Ревија за право осигурања, год. 9, бр. 1/2010.
 • Laby, А., Fiduciary Obligations of Broker-Dealers and Investment Advisers, 55 Villanova Law Review, Vol. 55, Issue 3, 2010.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Финансијска тржишта Европе: преглед и анализа, Крагујевац, 2012.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Покровитељство (посао преузимања емисије), Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Марковић, М., Проблем сукоба интереса између брокерско-дилерског друштва и његових клијената, Право и привреда, год. 46, бр. 5-8/2009.
 • Miahkin, F., Ерић, Д., Живковић, Б., Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта, Београд, 2006.
 • Северовић, К., Мартишковић, Ж., Хоржин, А., Управљање односима с клијентима и квалитета услуга, Зборник велеучилишта у Карловцу, год. II, бр. 1/2012.
 • Славнић, Ј., Поливалентност данског Закона о посредницима осигурања са нагласком на регулисање обавеза брокера осигурања, Европска ревија за право осигурања, 2/2015.
 • Совиљ, Р., Стојковић-Златановић, С., Модели управљања оперативним ризиком у инвестиционим друштвима у процесу европских интеграција, Мегатренд ревија, вол. 15, бр. 2/2018.
 • Стојковић, Д., Фуртула, С., Стање и перспективе инвестиционих друштава у Србији, у: Утицај глобализације на пословно управљање и економски развој Шумадије и Поморавља, Крагујевац: Економски факултет, 2017.
 • Tan Chwee, H., Financial Markets and Institutions in Singapore, NUS Business School, National University of Singapore, 2005.
 • Hazen, Т. L., Are existing stock broker standards sufficient? – principles, rules and fiduciary duties, Columbia Business Law Review, No. 3/2010.
 • Чулиновић Херц, Е., Начин посупања инвестицијских друштава према клијентима при обављању инвестицијских услуга и спорови због повреде тих правила, Зборник правног факултета у Ријеци, вол. 31, бр. 1/2010.
 • Шошкић, Д., Живковић, Б., Финансијска тржишта и институције, Београд, 2007.
 • Штимац, М., Финансијска писменост у Србији – бележење и извршење трансакција у Србији од почетка XVIII до половине XX века – II део, Банкарство, бр. 4/2014.
 • Walter, I., Conflicts of Interest and Market Discipline Among Financial Service Firms, European Management Journal Vol. 22, No. 4/2004.
 • Закон о тржишту капитала Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 i 108/2016.
 • Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives  85/611/EEC  and 93/6/EEC  and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC.