ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 709-734

АУТОР(И): Милан Рапајић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.709R

САЖЕТАК:

Инспекцијски надзор је према Закону о државној управи један од послова државне управе којим органи државне управе испитују спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица. Надлежни органи зависно од резултата надзора овлашћени су да изричу одговарајуће мере уз поштовање начела инспекцијског поступка. Инспекцијски надзор уређен је посебним законом. Реч је о Закону о инспекцијском надзоруиз 2015. године. Извршенје осврт на поједине аспекте инспекцијског надзора: дефинисање; фазе одвијања; области друштвеног живота које су „покривене“ инспекцијским надзором; превентивно деловање; врсте инспекцијског надзора; покретање поступка инспекцијског надзора; умерени критички осврт на поједина решења Закона о инспекцијскомнадзору.

У раду је приметна акцентуализација организационих аспеката у раду инспекцијских служби, са посебним освртом на организацију Министарства трговине, туризма и телекомуникација када је реч о организовању инспекцијских служби. Иначе овај управни ресор врши надзор над Законом о заштити потрошача. На послетку рада, као суплемент закључку извршена је анализа Инспекцијског надзора на основу Закона о заштити потрошача. Аутор у коначном закључује да је инспекцијски надзор на основу Закона о заштити потрошача уређен као посебан обликинституционалне (управне) заштитеправа и интересапотрошача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

инспекцијски надзор; Закон о инспекцијском надзору; поједини аспекти: области друштвеног живота које су „покривене“ инспекцијским надзором; превентивно деловање; врсте инспекцијског надзора; покретање поступка инспекцијског надзора; организациони моменти инспекцијских служби; Министарство трговине, туризма и телекомуникација; инспекцијскинадзорнаоснову Закона о заштитипотрошача.

ЛИТЕРАТУРА: