ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОТРОШАЧА У УГОВОРИМА НА ДАЉИНУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 835-856

АУТОР(И): Маја Просо

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.835P

САЖЕТАК:

У раду ауторица анализира уговор на даљину с посебним нагласком на уговор на даљину склопљен путем телефона, излаже правни оквир уговора на даљину на еуропској и националној разини, анализира de lege lata постојеће правно уређење уговора на даљину, посебице склопљеног путем телефона у Закону о заштити потрошача, измјене и допуне којег су ступиле на снагу у вељачи 2019, анализира правну позицију потрошача у потрошачким споровима из уговора склопљених на даљину, те предлаже одређена правна рјешења de lege ferenda којима би се даљње побољшала правна регулација уговора на даљину у хрватском праву као и оснажио положај потрошача код  уговора који се склапају на даљину путем телефона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

потрошач, уговор на даљину, Закон о заштити потрошача.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Vogel, A., Verbrauchervertragsrecht und allgemeines Vertragsrecht, Berlin: De Gruyter, Recht, 2006.
 • Cortes, P. (ed.), The new regulatory framework for consumer dispute resolution, Oxford University Press, 2016.
 • Cortes, P., Online dispute resolution for Consumers in the European union, Routledge Research in IT and E-commerce law, 2011.
 • Мешкић, З., Директива 2011/83/ЕУ о правима потрошача од 25. октобра 2011. године, Сл. лист ЕУ 2011, Л 304/64. Нова правна ревија, 43−49/2012.
 • Мишћенић, Е., Буторац Малнар, В., Online рјешавање потрошачких спорова,
 • Годишњак Академије правних знаности Хрватске, Вол VIII, бр. 1/2017.
 • Петрић, С., Темељна обиљежја права заштите потрошача Републике Хрватске у свијетлу новог закона о заштит потрошача, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70/2015.
 • Поповић, Н., Љубић Карановић, М., Шобер Сошић, К., Непоштене одредбе у опћим увјетима пословања оператора на тржишту електроничких комуникација, Хрватска правна ревија, бр. 7-8/2013.
 • Слакопер, З., Горенц, В., Обвезно право-опћи дио (склапање, промјене и престанак уговора), Нови информатор, 2009.
 • Чикара, Е., Отворена питања потрошачког кредитирања у хрватскоме праву, у: Барбић, Ј., Гиунио, М. (ур.), Зборник 48. Сусрета правника – Опатија ’10. Загреб, 2010.
 • Шарчевић, С., Мишћенић, Е., Упораба еуропскога или националнога називља при преузимању директива ЕУ-а у хрватско законодавство, у: Братанић, М. (ур.), Хрватски језик на путу у ЕУ, Загреб, 2011
 • Wendlandt, B., EC Directives for Self-Employed Commercial Agents and on Time- Sharing – Apples, Oranges and the Core of the Information Overload Problem, u: Howells, G., Janssen, A., Schulze, R. (ur.): Information Rights and Obligations, Aldershot. 2005.
Правни извори
 • Директива 2005/29/ЕЗ, СЛ Л 149.
 • Директива 2011/83/ЕУ Еуропског парламента и вијећа од 25. листопада 2011. о правима потрошача, измјени Директиве Вијећа 93/13/ЕЕЗ и Директиве 1999/44/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа те о стављању изван снаге Директиве Вијећа 85/577/ЕЕЗ и Директиве 97/7/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа,Службени лист ЕУ, Л304/64.
 • Директива 2008/52/ЕЦ Еуропског парламента и Вијећа од 21. свибња 2008. године о одређеним аспектима мирења у грађанским и трговачким предметима, Службени лист Еуропске уније, Л 136/3.
 • Директива 2013/11/ЕУ Еуропског парламента и Вијећа од 21. свибња 2013. године о алтернативном начину рјешавању потрошачких спорова, Службени лист Еуропске уније, Л 165/63.
 • Национални програм заштите потрошача за раздобље од 2017. до 2020. године, Народне новине, бр. 20/18.
 • Правилник о начину и увјетима обављања дјелатности електроничких комуникацијских мрежа и услуга, Народне новине, бр. 42/16.
 • Закон о заштити потрошача, Народне новине бр. 14/14, 110/15. 14/19.
 • Закон о обвезним односима, Народне новине бр. НН 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.
 • Закон о електроничким комуникацијама, Народне новине, бр. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17.
 • Закон о електроничкој трговини, Народне новине бр. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14.
 • Закон о проведби Уредбе (ЕУ) бр. 910/2014 Еуропског парламента и Вијећа од 23. српња 2014. о електроничкој идентификацији и услугама повјерења за електроничке трансакције на унутарњем тржишту и стављању изван снаге Директиве 1999/93/ЕЗ, Народне новине, бр. 62/17.
 • Закон о услугама, Народне новине, бр. 80/11.
 • Закон о парничном поступку, Народне новине, бр. НН 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14.
 • Закон о мирењу, Народне новине, бр. 163/2003.
 • Закон о алтернативном рјешавању потрошачких спорова, Народне новине, бр. 121/16.
 • Уредба Еуропског парламента и Вијећа 524/2013 о он-лине рјешавању потрошачких спорова, од 21.свибња 2013.г., Службени лист Еуропске уније Л165/1.
 • Уредба (ЕУ) бр. 910/2014 Еуропског парламента и Вијећа од 23. српња 2014. о електроничкој идентификацији и услугама повјерења за електроничке трансакције на унутарњем тржишту и стављању изван снаге Директиве 1999/93/ЕЗ, Службени лист ЕУ Л257/73.