Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 769-789

АУТОР(И): Зоран Павловић, Милан Дакић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.769P

САЖЕТАК:

Рад се превасходно бави анализом правног оквира као и мера предузетих у Републици Србији ради заштите угрожених потрошача електричне енергије. Прихватање неминовности измештања заштитних механизама из услова тржишне утакмице која почива на слободном промету овог ресурса, који омогућава остварење низа других основних потреба које чине животни стандард, покренуло је имплементацију истог у систем социјалне заштите. Иако правилно препозната као адекватна средина која може пружити заштиту овој категорији потрошача, иста се и у овој области суочава са пословичним проблемима недостатка средстава и питања одрживости, али и новим моментима који се тичу односа енергетског сиромаштва и класичног дефинисања социјалне угрожености. Делегирање бриге о довољној енергетској опскрбљености одређених категорија становништва, не може елиминисати правила која уређују уговорни однос сваког потрошача са надлежним енергетским субјектом. А како су извор истих веома ригидна законска решења из области енергетике која погодују фактичком монополистичком положају јавног, гарантованог снабдевача, те су често препозната као узрок многих кршења права потрошача, пред државу се постављају додатни изазови у настојањима да обезбеди целисходну заштиту енергетски угроженим купцима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

енергетски угрожени купац, електрична енергија, заштита потрошача, енергетско сиромаштво, уредба о енергетски угроженом купцу

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bourgoignie Т, Simpson R, Заштита потрошача, укључујући угрожене потрошаче, у области услуга од општег економског интереса, 2012.
 • Вулић, И, Специфичности испоруке електричне енергије у оквиру потпуног снабдевања, Право и привреда, бр. 1-3/2018.
 • Драговић, Ј, Заштита права потрошача електричне енергије у Републици Србији, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Павловић. З., Дакић. М., Карактеристике нормативног уређења услуге даљинског грејања у Републици Србији у односу на настанак, промену и престанак права и обавеза из уговора о продаји топлотне енергије и заштиту права крајњег купца, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Петовар, К., Енергетско сиромаштво и услови за његово смањење, 2016.
 • Pye, S., Dobbins, A. и др., Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures, 2015.
 • Рајковић, Г., Енергетско сиромаштво: теоријско-методолошки приступ и компаративна анализа у европским оквирима, Економски видици, XXII бр. /2017.
 • Салаи, С., Ковач Жнидершић, Р., Грубор, А., Заштита потрошача, Школа бизниса, бр. 2/2010.
 • Танић, Г., Филиповић, С., Заштита потрошача у условима либерализованог тржишта електричне енергије, Индустрија, бр. 4/2008.
 • Филиповић, С., Танић, Г., Изазови на тржишту електричне енергије, Београд, 2010.
Правни извори и извештаји
 • Агенција за енергетику, Извештај о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање, 2018.
 • Агенција за енергетику, Извештаји о раду за 2011 – 2017. године
 • Агенција за енергетику, Упоредна анализа заштите енергетски угрожених потрошача у појединим земљама, Београд, 2010.
 • Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC (“Official Journal of the European Union”, L. 211/55)
 • Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (“Official Journal of the European Union”, L. 211/94)
 • Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)
 • Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 73/2010)
 • Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 (други закон), 44/2018 (други закон))
 • Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 (други закон))
 • Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице („Службени гласник РС“, број 62/2006)
 • Заштитник грађана, „Проблеми у остваривању права потрошача – купаца електричне енергије са препорукама“, Посебни извештај, 2015.
 • Национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године, Влада Републике Србије, 2018.
 • Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Годишњи извештај за 2014. годину.
 • Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године       („Службени       гласник       РС“,       бр.       101/2015) Универзална        декларације         о       људским         правима,         1948.
 • Устав    Републике    Србије     („Сл.     гласник     РС“,     бр.     98/2006). Уредба о енергетски заштићеном купцу („Службени гласник РС“, бр. 27/2013).
 • Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС“, бр. 90/2013, 82/2015 (Одлука Уставног суда).
 • Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/2013, 91/2018).
 • Уставни суд, IУо-384/2014.