Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 71-90

АУТОР(И): Марко Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.071DJ

САЖЕТАК:

Правна сигурност у уговору је једна од три најзначајније правне вредности којима тежи уговорно право. Такав положај јој је признат у два предлога за хармонизацију уговорног права у Европској унији, у Заједничким уговорним принципима и Заједничком референтном оквиру. У уводним деловима та два пројекта издвојени су састојци правне сигурности у уговору. Тако издвојени елементи омогућавају да се на основу њих изврши теоријска анализа уговорног права у Закону о облигационим односима, са циљем да се утврди да ли у начелима и правилима тог закона постоје састојци који стварају правну сигурност уговорних страна у погледу њихових субјективних права и правних обавеза.

Резултат анализе је да сви састојци правне сигурности постоје у Закону о облигационим односима: начело правне обавезности уговора, правна дужност дужника да уговорну обавезу изврши савесно, право повериоца да се обавеза изврши како гласи, дужност трећих лица да се признају и поштују уговор и принцип одржања уговора на снази.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор, извршење уговора, начело правне обавезности уговора, дужност савесног извршења обавезе, право повериоца на принудно испуњење.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, О., Облигационо право, Београд, 2009.
 • Aubret, Ј. L., Collart Dutilleul, F., Le contrat, Droit des obligations, Dalloz, Paris 2010.
 • Von Bar, Ch., Clive, E., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCRF), Full Edition, Volume I, European law publishers, Munich 2009.
 • Bergel, J. L., La sécurité juridique, Revue du notariat, 2/2008, https://www. erudit.org/fr/revues/notariat/2008- v110-n2-notariat03643/ 1045538ar/.
 • Васић, Р., Јовановић, М., Дајовић, Г., Увод у право, , Београд 2014.
 • Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним (облигационим) односима, Загреб 1978.
 • Висковић, Н., Теорија државе и права, II измењено и допуњено издање, Загреб 2006.
 • Водинелић, В., Грађанско право. Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Београд 2017.
 • Ghestin, Ј., Les obligations, Le contrat, L.G.D.J., Paris 1980.
 • Deroussin, D., Historie du droit des obligations, Economica, Paris 2007.
 • Грађански законик за Краљевину Србију (службено издање), Државна штампарија, Београд, 1891.
 • Ђорђевић, Ж., Станковић, В., Облигационо право, Београд 1980.
 • Ђурђевић, М., Претпоставке за раскидање (коментар члана 133), Коментар Закона о облигационим односима, Књига прва (ур. Перовић Слободан), Београд 1995.
 • Engel, P., Traité des obligations en droit suise, Stæmpfli editions, Berne, 1997.
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
 • Константиновић, М., Облигационо право према белешкама са предавања професора Михаила Константиновића, Београд 1957.
 • Константиновић, М., Облигације и уговори. Скица за законик о облигацијама и уговорима, Београд, 1996.
 • Круљ, В., Промењене околности и уговорна одговорност, Београд, 1967.
 • Лоза, Б., Облигационо право, Општи дио, Београд, 2000.
 • Лукић, Р., Теорија државе и права. II, Теорија права, Београд, 1995.
 • Mazeaud, D., La réforme du droit francais des contrats: trois projects en concurence, Liber amicorum Christian Larroumet (dir. Sarah Bros, Blandine Mallet-Bricout), Economica, Paris, 2009.
 • Митровић, Д., Друштвене вредности права, правна начела и техничке вредности правног система, Начела и вриједности правног система, норма и пракса (ур. Томић Милан и др.), Источно Сарајево, 2012.
 • Никетић, Г., Специјални део грађанскога права, II Облигационо (тражбено) право, Општи део облигационог (тражбеног) права, Београд, 1928.
 • Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, фототипско издање са оригинала, Обод, Цетиње 1988.
 • Орлић, М., Отуђење после предаје у закуп (кометрар члана 591), Коментар Закона о облигационим односима II (ур. Благојевић Борислав, Круљ Врлета), Београд 1980.
 • Oрлић, М., Закључење уговора, Београд, 1993.
 • Otto, C.E., Schilling, B., Sintenis Carl Friederich Ferdinand, Das Corpus juris civilis in’s Deutsche übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrte, Zwiter band, Leipzig, 1831.
 • Otto, C. E., Schilling, B., Sintenis Carl Friederich Ferdinand, Das Corpus juris civilis in’s Deutsche übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrte, Vierter band, Leipzig 1832.
 • Pédamon, М., Le contrat en droit allemand, L.G.D.J, Paris, 2004.
 • Перовић, С., Дужност испуњења обавезе, Коментар Закона о облигационим односима, Књига прва, (ур. Перовић Слободан, Стојановић Драгољуб), Горњи Милановац, Крагујевац, 1980.
 • Перовић, С., Облигационо право, Беогад 1986
 • Перовић, С., Комутативна правда и накнада штете, Правни живот, бр. 9–10/1992.
 • Пресуда Савезног суда Гзс, број 14/01 од 5. 07. 2001. године, ParagrafLex.
 • Пресуда Привредног апелационог суда ПЖ 508/2016 од 25. 08 2016. године, ParagrafLex.
 • Радмиловић, В., (прев.) Италијански Грађански законик, Књига IV, Облигације, Београд, 1964.
 • Ripert, G., Boulanger, J., Traité élémentaire de droit civil de Planiol, Tome déuxiéme, L.G.D.J., Paris, 1951.
 • Savaux, E., introduction de la revison ou résilition pour imprévision, Revue des contrats, бр. 4/2010.
 • Стојановић, Д., Савесност и поштење, Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, Том трећи (ур. Перовић Слободан, Станковић Обрен, Трајковић Миодраг), Београд 1978.
 • Стојановић, Д., Правда и правичност у двостраним уговорима, Правни живот, бр. 9– 10/1994.
 • Terré, F., Lequette, Y., Simler, Ph., Les obligations, Dalloz, Paris, 2009.
 • Трифуновић, П., Савесност у промету непокретности, Правни живот, бр. 10/1996. Fauvarique – Cosson, B., Le changement de circonstances, Revue des contrats, бр. 1/2004.
 • Fauvararque – Cosson, B., Mazeaud, D., (eds), Projet de cadre commun de référence, Principes contractuels communs, Société de législation comparée, Paris, 2008.
 • Хасанбеговић, Ј., Правна сигурност у Србији у условима такозване реформе правосуђа и бриселског споразума из 2013, Правна сигурност у условима транзиције (ур. Васић Радмила, Крстић Ивана), Београд 2014.
 • Hauser, J., Les contrats, Preses Universitaires de France, Paris, 1977
 • Цигој, С., Улога каузе у аспектима накнаде уговорне штете, Уговори у међународној трговини, Књига 1, ПрБеоград 1987.
 • Cоde civil, https://www.legifrance.gouv.fr.