УСЛУГЕ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 125-139

АУТОР(И): Ратомир Антоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.125A

САЖЕТАК:

Питање безбедности данас представља једно од врло значајних питања на глобалном нивоу. Безбедност никад није била угроженија и није постојало више безбедносних ризика. Криминал је један од најјачих безбедносних ризика, који подједнако погађа све слојеве друштва и на све субјекте оставља штетне последице. То значи да криминал штетно утиче на грађане, привреду и државу. Са друге стране, логично је питање како се том безбедносном ризику одупрети и како га свести у неке најмање границе, како би се уједно и његова штетност свела на најмању могућу меру. Разматрање услуга приватног сектора безбедности у Републици Србији иде у смеру саме организације субјеката из овог сектора, анализе принципа њиховог рада и њихове ефикасности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

безбедност, обезбеђење, детективи, грађанске патроле, лиценце.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Дапчевић Марковић, Љ., Право приватне безбедности, Подгорица, 2010.
 • Крстић, О., Криминалистичка превенција и прогностика, Бања Лука, 2005.
 • Матић, Г., Основи физичко – техничког обезбеђења, Београд, 2006.
 • Пејановић, Љ; Бејатовић, Г., Детективска услужна делатност и послови, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Петровић, П; Милошевић, М., Нови – стари изазови приватног сектора безбедности у Србији, Београд, 2015.
 • Стајић, Љ; Радивојевић, Н., Закон о приватном обезбеђењу – стање и последице, Зборник радова: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније, књ. 3, Нови Сад, 2015.
 • Субошић, Д., Припадници полиције Републике Србије са посебним освртом на помоћне полицајце, Правна ријеч, год.а 5, бр. 15/2008.
 • Татомировић, Д., Практикум за обављање послова заштите имовине и лица са правилима вршења службе, Београд, 1997.
 • Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/2013 и 42/2015),
 • Закон о детективској делатности („Службени гласник РС“ бр. 104/2013 и 87/2018),
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010,   101/2011,   32/2013,   55/2014,   96/2015,   9/2016,   24/2018,   41/2018. и 87/2018),
 • Закон о полицији („Службени гласник РС“ бр. 6/2016),
 • Уредба о служби у помоћној полицији („Службени гласник РС“ бр. 109/2016).