ЕВИДЕНЦИЈА О ОСУДАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1063-1076

АУТОР(И): Иван Д. Милић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.1063M

САЖЕТАК:

Сваки учинилац кривичног дела уписује се у казнену евиденцију, док се учиниоци појединих законом одређених кривичних дела уписују и у посебну евиденцију. Такође, сваки учинилац прекршаја уписује се у регистар санкција, на одређени временски период. Одређене специфичности у погледу вођења евиденције за ова два казнена дела (кривична дела и прекршаје), постоје када је реч о малолетним учиниоцима.

На крају, сваки учинилац привредног преступа уписује се у евиденцију осуда, на одређен временски период. Међутим, по ЗПП учинилац који је једном уписан у евиденцију осуда никада се из ње не брише. Предмет пажње аутора је евиденција осуда за привредни преступ. Циљ рада се огледа у критичкој анализи прописа у погледу ове евиденције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

привредни преступ, евиденција, суд, последица, брисање.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Милић, И., Евиденција прекршајно кажњених лица, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2015.
 • Милић, И., Индивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичноправни и пенолошки аспект, Нови Сад, 2017. (докторска дисертација).
 • Милић, И., Правне последице осуде за привредни преступ, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Ћоровић, Е., Казнена евиденција у кривичном законодавству Србије, LVI Саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Златибор, 2016.
 • Ћоровић, Е., Милић, И., Шта даље са привредним преступима и актуелним Законом о привредним преступима?, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
***
 • Закон о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, Службени гласник РС, бр. 101/2005.
 • Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Одлука Уставног суда).
 • Закон о привредни преступима, Службени лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001,“Службени гласник РС“, бр. 101/2005.
 • Закон о уређењу судова, Сл. гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 88/2018 (Одлука Уставног суда).
 • Законик о кривичном поступку, Сл. глaсник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
 • Кривични законик, Сл. глaсник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.
 • Правилник о вођењу казнене евиденције, Сл. лист СФРЈ, бр. 5/79.
 • Упутство о вођењу евиденције о новчаним казнама и заштитним мерама изреченим за привредне преступе, Службени лист СФРЈ, бр. 30/65.
 • Упутство о начину вођења евиденције о осудама изреченим за привредне преступе, Службени лист СФРЈ, бр. 67/1985.
***
 • Одговор утврђен на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове Вишег трговинског суда од 20. септембра 2006. године) – приредио: Влада Козар, судија Вишег трговинског суда у Београду. Доступан на: http://www.propisionline.com/Practice/ Decision/27145 (15. фебруар 2019).
 • Пресуда Вишег привредног суда у Београду, Пкж. број 282/99 од 24. септембра 1999. године: Доступнана: http://www.propisionline.com/Practice/Decision/6455 (15. фебруар 2019).
 • Пресуда Вишег суда у Краљеву 2К. 260/10 од 4.3.2011. и пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1-1682/11 од 17.5.2011.) – Билтен Вишег суда у Краљеву, број 2/2011, Интермеx, Аутор сентенце: Милан Давидовић, судија Вишег суда у Краљеву. Доступна на: http://www.propisionline.com/Practice/Decision/34398 (15. фебруар 2019).
***