Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 395-407

АУТОР(И): Зоран Вуковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.395V

САЖЕТАК:

Изузетна сложеност садржине и друштвене улоге спорта у значајној мери отежава настојања да се наведена друштвена активност појмовно одреди кроз одговарајућу дефиницију.

У овом погледу, у правној литератури разликујемо два сасвим супротстављена становишта. Према једном од њих, јединствена дефиниција спорта не може бити сасвим свеобухватна и нема карактер сврсисходности. Насупрот томе, друго гледиште карактерише настојање да се спорт дефинише на што свеобухватнији и целовитији начин.

У циљу појмовног одређења спорта кроз јединствену дефиницију, аутор разматра кључне поставке наведених схватања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

појмовно одређење спорта; професионални спорт; аматерски спорт; разонода; игра

ЛИТЕРАТУРА:

 • Amson, C., Droit du sport – Théorie et pratique, Vulbert, Paris, 2010. Bell, B., Sport Studies, Learning Matters Ltd, Exeter, 2009.
 • Вуковић, З., Друштвена вредност спорта, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.
 • Gans, D., Biofeedback and Sports Medicine, Biofeedback and Sports Science (eds. Sandweiss, J. – Wolf. S.), Springer Science+Business Media, LLC, New York, 1985.
 • Giulianotti, R., Introduction, Routledge Handbook of the Sociology of Sport (ed. Giulianotti, R.), Routledge, London – New York, 2015.
 • Guttmann, A., A Whole New Ball Game: An Interpretation of American Sports, The University of North Carolina Press, 1988.
 • Delaney, T., Madigan, M. , The Sociology of Sport: An Introduction, McFarland & Company, Inc. , Publishers, Jefferson, North Carolina, 2015.
 • Ђурђевић, Н., Аутономија спорта – Обавезност спортских правила међународних спортских савеза на националном нивоу, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 2/2018.
 • Ђурђевић, Н., Мићовић, М., Вуковић, З., Уговори у спорту, Крагујевац, 2014.
 • Ђурђевић, Н., Имовинска одговорност организатора спортских приредби и спортских организација (докторска дисертација – необјављено), Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, 1991.
 • James, M., Sports Law, Palgrave Law Masters, London, 2017.
 • Kurz, D., Von Sinn des Sports, у: Zukunf des Sports (redaktion: Heinemann – Becker. H., Frankfurt am Main), 1986.
 • Macintosh, D., Bedecki, T., Franks, C.E.S., Sports and Politics in Canada, McGill – Queen’s University Press, Kingston – Montreal, 1988.
 • Мићовић, М., Lex Sportiva и Fair-play, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 4/2011, стр. 756. Такође, видети: Ђурђевић, Н., Аутономија спорта – Обавезност спортских правила међународних спортских савеза на националном нивоу, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 2/2018.
 • Pijetlovic, K., EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football, Asser Press – Springer, The Hague, 2015.
 • Caillos, R., Man, Play and Games (tr. Barash, M.), University of Illinois Press, Urbana – Chicago, 2001.
 • Cashmore, E., Making Sense of Sports, Routledge, London – New York, 2010.
 • Chaker, A. N., Study on national sports legislation in Europe, Council Of Europe Publishing, Strasbourgh, 1999.
 • Шупут, Д., Законско уредјење спорта у европским државама, Страни правни живот, бр. 3/2009.