ПОСТУПАК ИЗВАНРЕДНЕ УПРАВЕ: ИНСОЛВЕНЦИЈСКИ МОДЕЛ КАО „ТАЛАЦ“ КРИЗЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 477-513

АУТОР(И): Дејан Бодул, Иво Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.477B

САЖЕТАК:

Посљедње кризне године на глобалном плану резултирале су недосљедном економском политиком земаља чланица ЕУ која се кретала од политике прокламираног либерализма до политике ad hoc интервенционизма. Она је резултат неусклађености могућности националне државе и њених постојећих обвеза према грађанима. Доктринарне анализе наводе како стога државе покушавају испунити своју очекивану функцију имплементирањем инсолвенцијских прописа којима је за циљ спашавање инфраструктурних „губиташа“ од ликвидацијског стечаја задржавајући притом оне субјекте који представљају ослонац националне политике развоја. У том смислу, овај рад има намјеру анализирати модел поступка изванредне управе дефиниран Законом о поступку изванредне управе за трговачка друштва од системског значаја за Републику Хрватску. Због контроверзи које постоје и на доктринарном плану везано за имплементацију као и примјену наведеног прописа, много се питање отворило, а на које не постоји јасан одговор. Ипак чини се корисним покушати детектирати неке проблеме позитивног уређења и понудити могућа рјешења у заштити вјеровника и дужника тијеком сљедећих тзв. системских криза. Ради успоредбе и могућих приједлога de lege ferenda за српског законодавца ова искуства су потенцијално битна јер је у тијеку свеобухватна реформа прописа (па и инсолвенцијских) увјетована прије свега поступком усклађивања српских прописа с прописима ЕУ. Комплексност предмета истраживања и постављени задаци увјетовали су избор метода па је у истраживању кориштен методолошки приступ који обухваћа проучавање домаће и стране литературе, одговарајућих законских прописа, као и анализу домаће и стране судске праксе. Свакако сматрамо битним истакнути како простор који овдје имамо, не допушта детаљну рашчламбу ове проблематике, па смо принуђени ограничити се искључиво, по мишљењу аутора, на неке аспекте нове стечајне регулативе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

поступак изванредне управе, одабрана поредбено правна рјешења, модел за правну рецепцију.

ЛИТЕРАТУРА:

Чланци
 • Бешлић, Д., Бешлић, И., Стечај привредног друштва као последица манипулативног финансијског извештавања, Школа бизниса, бр. 3-4/2013, доступно на: http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2013/3.9.pdf
 • Бодул, Д., (Још једна) реформа стечајног законодавства функционализација стечајно правне заштите или плацебо ефект, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 36, бр. 1/2015. /у коауторству с Вуковић, Анте/
 • Bodul, D., Regulation of the “Too-big-to-fail” entities in the Republic of Croatia, Ekonomski pregled, vol. 69, no. 3/2018, / у коауторству с Rubinić, I./
 • Гарашић, Ј., Изванредна управа државе над повезаним друштвима, Зборник Сусрета правника, Опатија, 17-19. свибња 2017.
 • Љубенко, М., Новација, право гласа и жалба према Закону о поступку изванредне управе, Право у господарству, годиште 57, свезак 3/2018.
 • Палић, М., О уставности Закона о поступку изванредне управе у трговачким друштвима од системског значаја за Републику Хрватску, Информатор, бр. 6466/2017.
 • Словинић, Ј., Закон о поступку изванредне управе у трговачким друштвима од системског значаја за Републику Хрватску, Информатор, бр. 6469/2017.
 • Hastings, P., Italy-The Marzano Law: a Special Procedure for Large Insolvent Companies; Analysis of the Amendments Brought by the Alitalia Case; Stay Current, January 2009.
 • Чувељак, Ј., Пријава тражбина у поступку изванредне управе, Право у господарству, годиште 56, свезак 4/2017.
 • Шимунец, Н., Наплата тражбина радника у предстечајном поступку, стечајном поступку и поступку изванредне управе, Рачуноводство и финанције бр. 7/2017.,
 • Шимунец, Н., Пријава тражбина вјеровника у поступку изванредне управе у трговачким друштвима од системског значаја за Републику Хрватску, Рачуноводство и финанције, бр. 5/2017.
Правни извори
 • Јединствена методолошко-номотехничким правила за израду аката које доноси Хрватски сабор, Народне новине, бр. 74/15
 • Стечајни закон, Народне новине, бр. 71/15, 104/17.
 • Закон о поступку изванредне управе у трговачким друштвима од системског значаја за Републику Хрватску, Народне новине, бр. 32/17.
 • Уредба (ЕУ) бр. 575/2013 Еуропског парламента и Вијећа од 26. 6. 2017. о бонитетним захтјевима за кредитне институције и инвестицијска друштва и о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 648/2012
 • Уредба (ЕУ) 2015/848 Еуропског парламента и Вијећа од 20. 5. 2015. о поступку у случају несолвентности.
 • Устав Републике Хрватске, Народне новине, бр. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14
Судска пракса 
 • Трговачки суд у Загребу, посл.бр. 47. Ст-1138/17 од 10.4.2017.
 • Трговачки суд у Загребу, посл.бр. Ст-1138/17-3 од 21.4.2017.
 • Остали извори
 • Бешкер, И., БОНДИЈЕВ ПОУЧАК, Најближи сурадници изванредног управитеља Пармалата ексклузивно су открили за Недјељни како је спашаван талијански прехрамбени див, доступно на: https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/bondijev-poucak-najblizi- suradnici-izvanrednog-upravitelja-parmalata-ekskluzivno-su-otkrili-za-nedjeljni-kako-je-spasavan-talijanski-prehrambeni-div/6576831/
 • Бешкер, И., Како је спашен талијански прехрамбени гигант? Влада се укључила, спријечила распродају и дигла концерн на ноге, доступно на: https://www.jutarnji.hr/vijesti/ hrvatska/kako-je-spasen-talijanski-prehrambeni-gigant-vlada-se-ukljucila-sprijecila-rasprodaju-i- digla-koncern-na-noge/5807015/
 • Вајдић, К., Влада би спашавала Агрокор по узору на Пармалат, ево како је завршио његов газда, доступно на: https://www.tportal.hr/biznis/clanak/vlada-bi-spasavala-agrokor-po-uzoru- na-parmalat-evo-kako-je-zavrsio-njegov-gazda-20170327
 • Вјеровничко вијеће Агрокора имат ће пет чланова, доступно на: https://www.tportal.hr/biznis/clanak/vjerovnicko-vijece-agrokora-imat-ce-pet-clanova-foto-20180126 Вјеровничко вијеће вјеројатно се неће моћи формирати до 10. српња, доступно на: https://www.glasistre.hr/42e90450-9d94-44b4-9be4-b57a28f37adc
 • Гргас, Г., Суд у Београду одбио да се Lex Agrokor примјењује на компаније у Србији: ево што одговарају из изванредне управе концерна, доступно на: https://www.jutarnji.hr/biznis/tvrtke/ sud-u-beogradu-odbio-da-se-lex-agrokor primjenjuje-na-kompanije-u-srbiji-evo-sto-odgovaraju- iz-izvanredne-uprave-koncerna /6506800/
 • Мавар, Л., Излучни и разлучни вјеровници у стечајном поступку, доступно на: http://www.iusinfo.hr/dailycontent/Topical.aspx?id=21144
 • Основано Савјетодавно тијело за Агрокор, доступно на: http://hr.n1info.com/a197266/Vijesti/ Osnovano-Savjetodavno-tijelo-za-Agrokor.html
 • Основано савјетодавно тијело за Агрокор, доступно на: http://www.sssh.hr/hr/vise/granski- sindikati-74/osnovano-savjetodavno-tijelo-za-agrokor-2861
 • Основано савјетодавно тијело за Агрокор: Далић затражила од Рамљака надопуну првог мјесечног извјештаја, доступно на: https://net.hr/danas/hrvatska/osnovano-savjetodavno-tijelo- za-agrokor-dalic-zatrazila-od-ramljaka-nadopunu-prvog-mjesecnog-izvjestaja/
 • Рамљак: суд у Лондону одлучио признати Lex Agrokor, доступно на: https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/ramljak-sud-u-londonu-odlucio-priznati-lex- agrokor/
 • Сушењ, М., Словенци донијели Lex Mercator: ево по чему се разликује од Lex Agrokora, доступно на: https://www.tportal.hr/biznis/clanak/slovenci-donijeli-lex-mercator-evo-po-cemu- se-razlikuje-od-lex-agrokora-20170425