Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 515-526

АУТОР(И): Урош Радуловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.515R

САЖЕТАК:

С обзиром да у Републици Србији не постоји закон који прописује правила о заснивању радног односа преко специјализованих агенција, предмет истраживања ће бити усмерен на агенцијско запошљавање. Министарство рада изашло је са нацртом закона о агенцијском запошљавању, чије усвајање се очекује у току ове године. На основу нацрта може се закључити да овај вид запошљавања представља новину у радном праву, која је до сада ,,живела“ у пракси без правног регулисања. Тако да по први пут имамо један закон, који предвиђа да ће сви радници који раде преко агенције (на ,,лизинг“), убудуће имати уговор о раду и исте услове рада као и запослени код послодавца. Проучавањем ове теме, биће анализирана правила која предвиђа будући Закон  о агенцијском запошљавању, правила садржана у Закону о раду и осталим важећим прописима. Уједно биће извршена и анализа упоредног права, оснивање и рад агенција за запошљавање, њихов значај, као и предлози за даље регулисања питања лизинга радне снаге, односно уступање запослених.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

радни однос, агенција за привремено запошљавање, уступљени запослени, послодавац корисник, уступање.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бодирога-Вукобрат, Н., Лалета, С., Јукић А., Посебности регулисања радног времена у контексту смијернице 2003/88/ЕЗ с освртом на национална ријешења у Немачкој, Аустрији и Хрватској, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 29, год. 2008.
 • Брковић, Р., Атипични рад и приватне агенције за запошљавање у међународном радном праву, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Брковић, Р., Приватне агенције за запошљавање (међународни, комутарни и национални правни оквири), Теме-часопис за друштвене науке, бр. 4/2015.
 • Gahan, G. P., European Unemployment: The Role of Labour Market Regulation? Comparative Labour Law and Policy Journal, бр. 19/1998.
 • Лалета, С., Крижановић, А., Рад путем агенција за привремено запошљавање, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 1/2015.
 • Поточњак, Ж., Флексигурност радних односа у Хрватској и правна стечевина Еуропске уније, Зборник Сусрета правника, Опатија, 2013.
 • Урдаревић, Б., Флексибилност тржишта рада и запошљавање преко агенција у Европској унији, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Frenzel, H., The temporary Agency Directive, European Labor Law Journal, бр. 1/2010.
Правни извори
 • Директива 2008/104/ЕЗ од 19. новембра 2008. године о раду путем агенција за привремено запошљавање, Сл. лист ЕУ, Л 327 од 5. 12. 2008.
 • Закон о раду, „Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017.
 • Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за запошљавање: ,,Службени гласник РС“ – Међународни уговори, број 2/2013.
 • Нацрт закона о агенцијском запошљавању, https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/ javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-agencijskom-zaposljavanju, 20.02.2019.