ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО УСЛУГА И ПРАВНА СИГУРНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 141-150

АУТОР(И): Ана Тимчић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.141T

САЖЕТАК:

Атрактивност конкретног привредног „амбијента“ непосредно је условљена слободом уговарања и слободом пружања услуга у условима претходно успостављене правне сигурности. За испуњење поменутих претпоставки пресудна је законодавна делатност. Тако, осим правних норми којима се гарантују конкурентни тржишни услови за обављање привредне делатности за све врсте привредних субјеката, задатак законодавца је да утврди ефикасан систем контроле над радом и пословањем истих у сагласности са већ прописаним и примене делотворних правних санкција у случајевима одступања од нормираног. Сагласно наведеном, аутор у раду на основу одредаба Закона о задругама из 2015. године анализира правни институт задружне ревизије као посебан вид надзора над радом и пословањем задруга и допринос ове врсте услуге успостављању правне сигурности. Такође, предмет анализе у раду били су и историјски развој овог правно – економског института у Републици Србији, као и његово појмовно одређење, карактеристике, особености и функције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

правна сигурност, задруга, задружна ревизија, задружни савез

ЛИТЕРАТУРА:

 • Говедаровић, Д., Задружна ревизија, фактор развоја задругарства, Ревизија, бр. 7/2001.
 • Дабић, Љ., Дабић, Љ., Задружна ревизија, Право и привреда, бр. 4-6/2016.
 • Дабић, Љ., Појам и врсте задружне ревизије (правни аспекти), Економске идеје и пракса, бр. 21/2016.
 • Мићовић, М., Задруге, Зборник рдаова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 4, Крагујевац, 2016.
 • Николић, М. М., Примена задружних вредности и принципа и њихов утицај на пословање пољопривредних задруга у Србији (докторска дисертација), Београд, 2014.
Правни извори
 • Закон о задругама (Службени гласник РС, бр. 112/2015; даље у тексту: ЗОЗ).
 • Закон о задругама (Службени гласник СРС, бр.57/1989 и Службени гласник РС, бр. 46/1995 и  101/2005 –  др. закони).
 • Закон о задругама (Службени лист СРЈ, бр.41/1996).
 • Закон о задругама (Службени лист СФРЈ, бр. 3/1990).
 • Закон о земљорадничким задругама (Службени гласник СРС, бр.59/1989).
 • Закон о привредним задругама, Београд, 1937.
 • Закон о рачуноводству  (Службени  лист СРЈ, бр. 46/96).
 • Закон  о  удруженом  раду (Службени лист СФРЈ, бр. 53/1976).
 • Општа правила Задружног савеза Југославије (Службени лист СРЈ, бр. 25/1998).
 • Правила о задружној ревизији Задружног савеза Југославије (Службени лист СРЈ, бр. 26/1998 и 28/1998).
 • Устав СФРЈ (Службени лист СФРЈ, бр. 9/1974).
Извори са интернета
 • Закон о задругама: задружна ревизија је контрола усклађености пословања, управљања и организовања задруге са одредбама овог закона, задружним принципима и задружним вредностима. Поред контролне функције, задружна ревизија има превентивну и инструктивну функцију у циљу заштите интереса задруга, задругара и унапређења задругарства, 2016, доступно на адреси: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080416/080416-vest6.html, 10.04.2019.