Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 21-37

АУТОР(И): Миодраг Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.021M

САЖЕТАК:

Норме чија се примена одлаже, којима се регулишу ситуације које ће тек да наступе спадају у категорију условних норми и оне чине садржину условног права. За разлику од условних норми, чији је почетак примене јасно одређен, постоје и друге, које су предмет анализе у чланку, поводом којих постоји апсолутно неизвесност да ли ће се примењивати или, барем, када ће њихова примена почети. Разлог томе је што се могућност њихове примене везује за наступање одређеног догађаја, односно за чланство Србије у Европској унији. Поводом условног услужног права, чија се примена везује за наступање неке будуће неизвесне околности, у чланку је најпре анализирано питање његовог смисла и сврхе. Након начелних разматрања, изложена су условна правила која се односе на регулисане професије, и то због значаја који имају за стварање и очување друштвене инфраструктуре. У вези са тим указано је на правила којима се поставља оквир за обављање регулисаних професија, а то су правила о предуговорном обавештавању корисника услуга, о пословним комуникација и пружању мешовитих услуга

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

условне норме, услужно право, регулисане професије, пословна комуникација, ограничења

ЛИТЕРАТУРА:

 • Brignon, B., Les sociétés d’exercice libéral, Paris, 2016.
 • Вујичић, Ј., Слобода пружања услуга у праву Европске уније, Зборник: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Гершић, Г., Енциклопедија права, Ниш, 1995.
 • Dimeglio, A., La réforme de la communication des avocats, https://www.village-justice. com/articles/reforme-communication-des-avocats,18200.html
 • Лукић, Р., Кошутић, Б., Увод у право, Београд, 2004.
 • Мићовић, М., Прилози за Услужно право, Зборник: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Поповски, А., Улога начела размерности у организовању темељних господарских слобода унутрашњег тржишта ЕУ, Зборник: Савремени прави промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Радбрух, Г., Филозофија права, Београд, 1980.

 

 

 • Мишљења о будућности слободних занимања у европском цивилном друштву, Сл. лист ЕУ, Ц 226 од 17. јула 2014. године.
 • Саопштење Комисије европском парламенту, већу, европском економском и социјалном одбору о препорукама за реформу регулативе у подручју професионалних услуга, COM(2016) 820 final.

 

 • Предмет Ц – 176/11, Сл. лист ЕУ, Ц 287/13 од 22. септембра 2012. године. Предмет Ц- 390/12, Сл. лист ЕУ, Ц 194/3 од 24. јуна 2014. године.
 • Предмет Ц – 293/14, Сл. лист ЕУ, Ц 68/8 од 22. фебруара 2016. године. Предмет Ц – 339/15, Сл. лист ЕУ, Ц 213/8 од 3. јула 2017. године.
 • Предмет Ц – 119/09, Сл. лист ЕУ, Ц 152/5 од 21. мај 2011. године.