ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 697-708

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.697J

САЖЕТАК:

Склапање партнерстава између јавног и приватног сектора на локалном нивоу, представља ефикасан начин за решавање инфраструктурних питања и јавних услуга. Због презадужености буџета локалних самоуправа, тешко је издвојити средства за изградњу путева, школа, болница, па решење за ове проблеме неке од локалних самоуправа, најчешће налазе у партнерствима са приватним сектором. Број пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Србији на локалном нивоу у последњих неколико година значајно расте, након превазилажења почетних проблема који су се односили, пре свега, на недовољан број обучених људи у општинама и градовима, као и на проналажење адекватног приватног партнера. Аутор рада се осврће на концепте јавно-приватног партнерства на локалном нивоу, предуслове и препреке за њихово спровођење и преглед до сада реализованих пројеката у Републици Србији и у појединим земљама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавно-приватно партнерство, локална самоуправа, пружање јавних услуга, јавна предузећа, инфраструктурни пројекти.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Брдаревић, Љ., Развој локалне инфраструктуре кроз јавно-приватна партнерства, Приручник за локалне власти, израђен у оквиру USAID Пројекта одрживог локалног развоја, објављен на: http://www.lokalnirazvoj.rs/assets/files/LOKALNA%20INFRASTRUKTURA.pdf
 • Јовановић, А., Развојни потенцијал јавно-приватног парнерства у Републици Србији, file:///C:/Users//Downloads/62-Tekst%20%C4%8Dlanka-117-1-10-20181207%20(1).pdf
 • Јуричић Д., Марењак С., Вриједност за новац у хрватским ЈПП пројектима, Економски преглед, вол. 67, бр. 6/2016.
 • У сусрет ЕУ интеграцијама, Унапређење правног и институционалног оквира јавно- приватног партнерства у Србији, Институт за територијални  економски развој, Београд, 2018.
 • Успешна партнерства на путу ка ЕУ, Брошура о јавно-приватним партнерствима у Србији, Београд, 2013.
 • Савић, Љ., Радичић, Д., Мићић, В., Јавно-приватно партнерство као могући модел финансирања локалних самоуправа, Економске идеје и пракса, бр. 24/2017.
 • Локалне самоуправе и јавно-приватно партнерство, Центар за грађанско образовање и Институт Алтернатива, Подгорица, 2014.
 • Цветковић П., Средојевић С., Јавно-приватно партнество – Приручник за спровођење на локалном нивоу, Београд, 2013.
 • Цветковић, П., „Кључ“ за читање и интерпретацију Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LXII, тематски број: Заштита људских и мањинских права у Европском правном простору, Ниш, 2012.
 • Стратегија реформе јавне управе, Београд, 2014, „Службени гласник РС„, бр. 9 од 30. јануара 2014, 42 од 23. априла 2014 – исправка, 54 од 13. јула 2018.
 • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама „Службени гласник РС„, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016.
 • Закон о ефикасном коришћењу енергије, „Службени гласник РС„, бр. 25/2013.
 • Закон о јавно-приватном партнерству, https://www.zakon.hr/z/198/Zakon-o-javno-privatnom- partnerstvu, НН 78/12, 152/14, 114/18.