САВРЕМЕНИ ДОМЕТИ КЛАСИЧНИХ ПОСТУЛАТА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 875-885

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.875S

САЖЕТАК:

У овом раду аутор ће настојати да ревитализује значај основних класичних постулата јавне потрошње, полазећи од њихове традиционално прихваћене садржине, уз посебан осврт на веома важне садржинске екстензије ових принципа у савременим буџетским системима. Изричито или прећутно занемаривање значаја класичних начела јавне потрошње – општости, умерености и штедње, у бројним савременим финансијским системима данашњице резултирало је озбиљним фискалним диспропорцијама. Са друге стране, планирање продукције јавих добара и услуга финансиране средствима пореских обвезника, у све већој мери реалне интересе пореских обвезника (корисника услуга) ставља у први план, што је условило популарношћу постулата ефикасности и ефективности у форми „оперативнијих“ исказа класичних принципа јавне потрошње.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

општост, штедња, ефикасност, ефективност, јавна потрошња.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Blewett, R.A., Fiscal Illusion in Classical Economic Literature, Journal of Economics, Vol. 7/1981. Burkhead, J., Miner, J., Public Expenditure, Palgrave Macmillan, London 1971.
  • Colm, G., Theory of Public Expenditures, The Annals of the American Academy of Poltical and Social Science, Vol. 183, Issue 1/1936.
  • Curristine, T., Lonti, Z., Joumard, I., Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 1/2007.
  • Pütner, G., Уставно право и задуживање државе, Правни живот, бр. 12/2012. Robinson, M., The output concept and public sector services, Discussion paper, No. 155.
  • Stiglitz, J., Principles of Financial Regulation: A Dynamic Portfolio Approach, The World Bank Research Observer, Vol. 16, Issue 1/2001.
  • Webber, D., Managing the Public’s Money: From Outputs to Outcomes – and Beyond, OECD Journal on Budgeting, Vol. 4, No. 2/2004.
  • Димитријевић, М., Комплексност промена у домену управљања јавним расходима, Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу, Vol. 75, No. 72/2016.
  • Јурковић, П., Јавне финанције, Загреб 2002.