ИСКЉУЧЕНИ РИЗИЦИ ИЗ ПОКРИЋА У ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 319-329

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.319G

САЖЕТАК:

Полазећи од чињенице да је у Републици Србији животно осигурање у фази развоја, аутор указује на значење животног осигурања у националном праву, као извора (додатне) социјалне сигурности грађана. Осигурање живота је замишљено као заштита од новчаних губитака, које су последица уплитања таквих неизвесних догађаја у наш живот. Рад садржајно одређује тематику животног осигурања, и то део који се односи на искључење ризика, која лишавају осигураника покрића по основу осигурања конкретног ризика у посебним околностима. У складу са актуелним тенденцијама у праву осигурања, поред анализе, правног оквира искључења ризика, потом појединих питања везаних за ову проблематику, посвећена је пажња предностима и манама појединих законских решења. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности како у домаћем, тако и упоредном праву, прожето судском праксом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ризици, покриће, животно осигурање, уговор, закон.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Благојевић, Б., Круљ, В., Коментар закона о облигационим односима 2, Београд, 1983.
 • Вељковић, Д., Уговори у привреди са судском праксом, примерима уговора и тужбама за остваривања права из тих уговора, Београд, 2008.
 • Глушац Д., Специфичности одређивања корисника код уговора о осигурању живота у корист трећег лица, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Горенц, В. и др., Коментар закона о обвезним односима, 2014.
 • Јовановић, С., Законска ограничења и искључења ризика у европском и српском праву приватног осигурања, Зборник радова: Модерно право осигурања: текућа питања и трендови, Палић, 2014.
 • Росанда, П., Тероризам и ризици животног осигурања, Свијет осигурања, бр, 3/2004.
 • Павић, Д., Уговорно право осигурања-коментар законских одредаба, Загреб, 2009.
 • Пак, Ј., Јеремић, Љ., Барјактаревић, Л., Основи осигурања, Београд, 2012.
 • Перовић, С., Стојановић, Д., Коментар Закона о облигационим односима,
 • Крагујевац – Горњи Милановац, 1980.
 • Ћурковић, М., Уговор о осигурању особа-живот, незгода, здравствено, Загреб, 2009.
 • Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.
 • Cases of High Profile Murders to Commit Life Insurance Fraud, преузето са http://www.lifeinsurancequotes.net/blog/page/6/
Правни акти
 • Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG) vom 23. November 2007 das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist.
 • Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља).
 • Закон о обвезним односима („Народне новине“ 35/05, 41/08, 125/11).
 • Нацрт Грађанског законика Републике Србије од 29.5.2015. године преузето са https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf
 • Одлука о образовању посебне Комисије ради кодификације грађанског права и израде Грађанског законика (Службени гласник РС, бр. 104/06, 110/06 и 85/09).
Судска пракса
 • Француски грађански суд, I грађанско одељење, 27.5.1998., бр. 955 D, обј. LꞌArgus бр. 6587.
 • Француски грађански суд, I грађанско одељење, бр. одл. 174P, , обј. LꞌArgus, 8,11,1996.