Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 437-448

АУТОР(И): Радоје Брковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.437B

САЖЕТАК:

Питање организације волонтирања има посебно важну улогу, јер од начина организовања волонтерског рада непосредно зависи сам квалитет пружене волонтерске услуге и његова реализација. Кад се говори о организацији волонтирања, очекује се да у томе активно учешће узму државни органи, као и органи локалних самоуправа. Тиме се пружа активна подршка и подстицај волонтерском раду од стране државе и државних органа, складно савременим тенденцијама оживљавања и ревитализовања волонтерског рада.

Иако је волонтерски рад примарно везан за делатност хуманитарног  рада и рада са посебно угроженим категоријама становништва, тенденција  је да се волонтирање као облик ангажовања људи, различитих старосних и образовних структура, актуелизује у свим областима друштвеног живота, као што је то случај са земљама у окружењу, као и земљама чланицама Европске уније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

волонтер, рад, организатор, принципи, закон.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Арсоска Томоска, М., Годишенизвештај од регистратот на вработени во јавниот сектор, Министартсво за информатичко општество и администрација, Скопје, 2016.
 • Босанац, Д., Волонтерски рад између законских решења и праксе-осврт на економски аспект кроз питање могуће накнаде за рад, Економика, година LVI, VII-IX, Београд, бр. 3/2010.
 • Галовић, Р., Правни и социолошки аспекти волонтирања у цивилном сектору, Правник, бр. 45, Загреб, 2011.
 • Глигорић, С., Кључни аспекти волонтирања с посебним освртом на уговоре којима се заснива радни однос, Радно и социјално право, бр. 2/2017.
 • Поповић, А., Ћелић, М., Волонтеризам, Ниш, 2018.
 • Томић, М., Непрофитни сектор и непрофитне организације, Београд, 2008.
 • Урдаревић, Б., Законско уређење волонтирања у Републици Србији, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
Законска и друга документа
 • Закон о волонтирању, Службени гласник РС, 36/2010.
 • Народне новине, број 58/2007 и 22/2013.
 • Службени гласник Републике Српске, број 89/2013.
 • Службени лист ЦГ број 26/2010, 31/2010. и 14/2012
 • https://org/centar-za-obuku-i-volontiranje, приступљено дана 18.04.2019.