РЕЛАТИВИЗАЦИЈА НЕГАТИВНОГ СТАВА О ПОРЕСКИМ РАЈЕВИМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1033-1049

АУТОР(И): Драгана Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.1033P

САЖЕТАК:

Порески рај представља државу или територију одређене државе под туђом јурисдикцијом која кроз благу пореску политику и стриктно поштовање начела банкарске тајне жели да привуче и сачува страни капитал. Иако се пореским олакшицама ове земље свесно одричу потенцијалног дела фискалних прихода, „финални производ“ које „порески рајеви“ нуде је повећање економске активности по основу прилива страног капитала (што више него подстицајно делује на мале пореске приходе по основу ниских пореских стопа). У пореским рајевима обично се не поставља питање да ли је новац „чист“ или „прљав“. Из ове оптике, често се ставља акценат на специјалну врсту везе између пореских рајева и организованог криминалитета („прање новца“), која их као таква смешта у одређено време, место, контекст! То је суштина, али и алтернатива актуелном приступу у разматрању односног проблема – који се овде анализира из једног интересантног угла који, можда, најбоље објашњава разлоге за избор тако насловљеног рада. Даље излагање обухватиће упознавање са основним обележјима пореских рајева, актуелним стањем и начинима на који они функционишу, при чему, закључује аутор, прича о пореским рајевима не треба увек да се фокусира на нешто негативно (криминално, или неморално).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

порески рај, ниске или нулте пореске стопе, прљави капитал, стране инвестиције, производна делатност

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци
  • Addison, T.V., Shooting Blanks: The War on Tax Havens, Indiana Journal of Global Legal Studies, 16, No. 2/2009.
  • Игњатовић, Ђ., Шкулић, М., Организовани криминалитет, Београд, 2010.
  • Обрадовић Ћук, Ј., Порески рајеви – обележја, пословање и решавање проблема пореске евазије, Школа бизниса, бр. 2/2016.
  • Петровић, Д., О проучавању савремених форми привредног криминалитета – прања новца, Страни правни живот, бр. 3/2010, стр. 161-182.
  • Ћирић, Ј., Порески рајеви, Зборник радова: Финансисјки криминалитет, Београд, 2018.
  • Ћирић, Ј., Стране инвестиције – „новац не смрди“, Право и привреда, бр. 4-6/2012. Woodiwis, M., Crime, Crusades and Coruptions: Prohibitions in United States, Barnes and Noble, New York, 1988.
  • Workman, D. J., The Use of Offshore tax Havens for the Purpose of Criminally Evadind Income Taxes, Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 73, No. 2/1982.
Правни прописи
  • Закон о изменама и допунама Закона о ограничењу располагања имовином у циљу спречавања тероризма, Службени гласник РС, бр. 113/2017.
  • Одлука о смерницама за примену одредаба закона о спречавању прања новца, https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/spn_smernice_2018.pdf , 12.12.2018.
  • International standards on combating money laundering and the financing of therorism&proliferation – The FATF Recommendations, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf , 12.12.2018.
Интернетски извори