ИЗЈАВЕ ВОЉЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОТОЊЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОДЛУЧИВАЊЕ: АНТИЦИПИРАНО ОДЛУЧИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 621-637

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.621Z

САЖЕТАК:

Предмет овог рада је разматрање начина уређења антиципираног одлучивања пацијената на нивоу Савета Европе и у земљама германске правне традиције ради указивања на значај овог института и на то које су претпоставке његове валидности и применљивости на конкретну здравствену ситуацију.

У првом делу рада, аутор представља и оцењује регулативу антиципираног одлучивања усвојену под окриљем Савета Европе, најпре у циљу његовог препознавања као израза аутономије и права човека на самоодређење, а потом и постављања принципа на којима ће га државе чланице уређивати својим националним законодавствима. Други део рада посвећен је анализи начина нормирања антиципираних наредби и антиципираних пуномоћја у Швајцарској, Немачкој и Аустрији. У закључку аутор указује на вредност овог института и потребу да и Србија као чланица Савета Европе усагласи своје прописе са европским стандардима. У том смислу у Србији треба да се призна и утврди под којим условима пацијент може унапред, а за случај потоње неспособности, пристати или ускратити пристанак на примену одређене медицинске мере; или именовати лице које ће у складу са датим упутствима доносити одлуке о питањима његовог здравља. Том приликом аутор скреће пажњу на одређена питања која морају бити адекватно решена, каква су: пуноважност ових изјава, њихова регистрација, надзор над њиховим спровођењем итд.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

права пацијената, право на самоодређење, антиципиране наредбе, антиципирана пуномоћја.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andorno, R., An important step in the promotion of patients’ self-determination, Eur J Health Law 2010, vol. 17, no. 2, p. 119-124.
 • Andorno, R., Biller-Andorno, N., Brauer, S., Advance health care directives: towards a coordinated European policy? Eur J Health Law 2009, vol.16, no.3, p. 207-227.
 • Ђурђевић, Н., Пристанак пацијента на лечење, Крагујевац, 1997.
 • Живојиновић, Д., Форма пристанка на медицинску меру и медицинско истраживање у српском праву. Правни живот, књ. 607, бр. 9/ 2018.
 • Körtner, UH., Patient advance directive in Austria: ethical discussions. Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb, no. 3/2008,
 • Law Reform Commission, Bioethics: Advance Care Directives, Report, Dublin, 2009. Lemmens, C., A New Style of End-of-Life Cases: A Patients’ Right to Demand
 • Treatment or a Physician’s Right to Refuse a Treatment? The Futility Debate Revisited, European Journal of Health Law, vol. 20, 2013.
 • Michalowski, S., Advance Refusals of Life-Sustaining Medical Treatment: The Relativity of an Absolute Right, The Modern Law Review, vol. 68, no. 6/2005.
 • Мујовић-Зорнић, Х., Пристанак на медицинску интервенцију као изјава воље у праву, Зборник радова: Актуалности грађанског и трговачког закнодавства и правне праксе, Мостар 2011.
 • Мујовић–Зорнић, Х., Аутономија пацијента – право на самоодређење, Правни живот, књ. 578, бр. 9/2015.
 • Puneet, A., Advance Statement vs Advance Decision: A Critical Evaluation of the Legal Status and the Moral and Pragmatic Advantages and Disadvantages, Journal of Forensic Medicine Forecast, vol. 1, no. 1/2018.
 • Радишић, Ј., Медицинско право, Београд, 2008.
 • Ryan, CJ., Betting your life: an argument against certain advance directives, Journal of medical ethics, vol. 22, no. 2/1996.
 • Stewart, K., Bowker, L., Advance directives and living wills, Postgrad Med. J., vol. 74, no. 869/1998.
 • Fagerlin, A., Schneider, CE., Enough: The Failure of the Living Will, The Hastings Center Report 2004, vol. 34, no. 2, p. 30-42.
 • Христић, Д., Антиципирано одлучивање пацијената, Загребачка правна ревија, вол. 5, бр. 1/2016.
 • Wiesing, U., Jox, R. J., Heiβier, H. J., Borasio, G. O., A new law on advance directives in Germany, Journal of medical ethics, vol. 36, 2010.