ЕЛЕМЕНТИ УСЛУГЕ КАО ПОСЕБНОГ ОБЛИКА ПРОИЗВОДА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 59-70

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.059P

САЖЕТАК:

Уврежено је мишљење, не само међу лаицима, да је производ углавном опипљива понуда. Међутим, производ је далеко више од тога. Производ је све оно што може бити понуђено на тржишту и што може да задовољи жеље или потребе потрошача. Производи који се нуде на тржишту обухватају физичку робу, идеје, искуства, привредне субјекте, некретнине, информације и услуге. Како се услуге често производе и употребљавају истовремено, за разлику од обичних производа који се производе у фабрици, чувају на складишту, испоручују на тржиште преко дугих дистрибутивних канала. то је и управљање услужном фирмом, односно њено менаџерисање, повезано, и великим делом условљено, специфичним одликама самих услуга као таквих, којима ћемо се бавити у овом раду. Имајући у виду чињеницу да је производ основни елемент и полазна величина на коју се ослањају остали елементи маркетинга, у раду ће се указати и на основне карактеристике производа, њихову класификацију и сегмент тзв. маркетиншког микса, који у себи укључује и услуге као посебан облик производа, у светлу познате околности суштаствене дистинкције производа схваћених као „типични производ“, с једне стране, и услуга, као посебног облика производа, с друге стране.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

производ, роба, услуга, маркетинг, маркетиншки микс.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Adrian, J. S., David, J., How Digital Is Your Bussines, Crown Bussines, New York, 2000.
  • Aijo, S., The Teoretical and Philosophical Underpinnings of Relationship Marketing, European Journalof Marketing, 30 februar, 1996.
  • Baron, , Hariss, K., Davies, B. J., Oral Participation in Retail Service Delivery: A Comparison of the Roles of Contact Personnel and Customers,European Journal of Marketing, 30 septembar, 1996.
  • Berry, L., Services Marketing is Different, Bussines Horizonts, maj-jun, 1980. Cowell, D., The Marketing of Services, London, Heinemann, 1995.
  • Drucker, P., Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago, 1995.
  • Edgett, , Parkison, S., Marketing for Services Industries: A Review, Service Industries Journal, 13 march, 1993.
  • Foster, , The March Of Thr Geek Squad, Financial Times, 24 november 2004. Kancir, R., Marketing usluga, Beograd, 2009.
  • Knapp, L., A Sick computer?, Seattle Times, Seattle, 28. januar 2001.
  • Rafiq, , Ahmed, P. K., The Marketing Mix Reconsidered, Proceedings of the Anual Conference of the Marketing Education Group, Salford, 1992.
  • Wallack, , Pac Bell to Offer DSL, You Can Install, San Francisco Chronicle, San Francisco, 20. Mart 2000.