ПРАВНА СИГУРНОСТ НАМИРЕЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА КРОЗ ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1019-1031

АУТОР(И): Ванда Божић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.1019B

САЖЕТАК:

Отварањем стечајног поступка долази до прекида извршног поступка. То значи да се од дана отварања стечајног поступка више не може спровести принудно извршење ради намирења потраживања на основу извршне исправе. Извршна исправа губи својство извршности, али не и својство правоснажности. Наиме, и у стечајном и у извршном поступку долази до новчаног принудног извршења, међутим, ваља нагласити како један поступак искључује други. У извршном поступку спроводи се појединачно принудно извршење, док стечајни поступак обухвата принудно целокупно извршење. Стечајним повериоцима, Закон о стечају обезбеђује правну сигурност у намирењу својих тражбина кроз институт забране индивидуалног извршења и намирења. Мораторијум као институт забране индивидуалног извршења представља препреку појединачног извршења и намирења у стечајном поступку и има за последицу привремено одлагање отплате дугова. Међутим, укидањем мораторијума дозвољава се спровођење извршног поступка, што има за последицу да се спровођење извршења поново враћа у надлежност јавних извршитеља.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

правна сигурност, стечај, стечајни повериоци, мораторијум, извршење, јавни извршитељи.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Божић, В., Козар, В., Укидање мораторијума на предлог обезбеђеног повериоца, Зборник радова: Накнада штете и осигурање, Ваљево 2018.
 • Божић, В., Козар, В., Неовлаштено отуђење имовине у стечајном поступку с аспекта кривичноправне и грађанскоправне одговорности, Зборник радова Правног факултета за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2017.
 • Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings
 • Дукић Мијатовић, М., Водич кроз стечајни поступак, Нови Сад, 2010.
 • Ераковић, А., Учинци стечаја на парнични и овршни поступак ликвидације трговачког друштва, Судска пракса Врховног суда.
 • Јовановић Заттила, М., Чоловић, В., Стечајно право, Београд, 2007.
 • Кордић, Ј., Зечевић, Ђ., Словић, Н., Грчић, Ј., Коментар Закона о стечају и националних стандарда, III, Београд, 2013.
 • Козар, В., Коментар стечајних закона, Београд, 2010.
 • Козар, В., Божић, В., Критички осврт на положај повезаних лица у стечајном поступку – У светлу нових законских решења, Правни живот, Година LXVII, бр. 11/2018.
 • Козар, В., Алексић, Н., Мере обезбеђења и „мораторијум“ у претходном стечајном поступку, Право и привреда, бр. 4-6/2018.
 • Коментари и предлози на нацрт закона о изменама и допунама закона остечају, доступно на: https://www.amcham.rs/upload/Zakon%20o%20stecaju%20%20AmCham%20komentari%20(final).pdf
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2010.
 • Обућина, Ј., Однос претходног стечајног поступка и поступка спровођења извршења ради намирења новчаног потраживања на непокретностима, Право и привреда, бр. 1-3/2017.
 • Овршни закон Републике Хрватске, Народне новине бр. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17.
 • Правилник о начину и поступку проведбе продаје некретнина и покретнина у овршном поступку, Народне новине бр.156/2014.
 • Правилник о измјенама и допунама Правилника о садржају и начину вођења очевидника некретнина и покретнина које се продају у овршном поступку, Народне новине бр.156/2014.
 • Правилник о врстама и висини накнада за обављање послова проведбе продаје некретнина и покретнина у овршном поступку, Народне новине бр.156/2014.
 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају – ИИИ, доступно на: http://www.parlament.gov.rs
 • Стечајни закон Републике Хрватске, Народне новине бр. 71/15, 104/17.
 • Стечајни закон Републике Србије, Службени гласник бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018.
 • Закон о извршењу и обезбеђењу Републике Србије, Службени гласник бр. 106/2015, 106/2016, 113/2017.