ПРОФЕСИОНАЛНА ПАЖЊА: ПРАВНИ СТАНДАРД ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 945-958

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.945M

САЖЕТАК:

Предмет овог рада је анализа стандарда професионалне пажње, као једног од услова за постојање непоштене пословне праксе у праву Европске уније и српском праву. Аутор у раду анализира појам професионалне пажње у Директиви ЕУ о непоштеним пословним праксама, као и у Закону о заштити потрошача Републике Србије из 2014. године. Посебна пажња посвећена је тумачењу стандарда професионалне пажње од стране Суда правде Европске уније, односу овог стандарда са стандардом пажње доброг стручњака у српском праву, као и појму добрих обичаја, који се користи у српском потрошачком праву приликом дефинисања професионалне пажње. На крају рада, аутор даје своје закључке о значењу и улози професионалне пажње у праву ЕУ и српском праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

професионална пажња, непоштена пословна пракса, правни стандард, добри обичаји, поштена тржишна пракса.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, O., Морал (етика) у грађанском праву, Зборник радова: Хармонизација грађанског права у региону, Источно Сарајево, 2013.
 • Gómez Pomar, F., Тhe Unfair Commercial Practices Directive: A Law and Economics Perspective, Barcelona, 2006, доступно на адреси: http://www.indret.com/pdf/330_en.pdf.
 • Durovic, M., European law on unfair commercial practices and contract law, Oxford, Portland, 2016.
 • European Commission, Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, Brussels, 2016, стр. 50-51. (доступно на: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163, 15.04.2018.)
 • Ивањко, Ш., Више вриједе добри обичаји него добри закони, Правни живот, бр. 6-7/1986. Collins, Н., Harmonization by example: European Laws against unfair commercial practices, The Modern Law Review, бр. 1/2010.
 • Micklitz, H., The general clause on unfair practices, Зборник радова: European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive, Farnham, 2006.
 • Мићовић, М., Трговачки обичаји и Закон о облигационим односима, Гласник права, бр. 4/1992.
 • Мићовић, М., Трговачки обичаји, Крагујевац, 2000.
 • Михајловић, Б., Заштита потрошача од непоштеног пословања, Право и привреда, бр. 4- 6/2012.
 • Михајловић, Б., Непоштена пословна пракса у савременим условима пословања, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Перовић, С., Улога ванправних норми у праву, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, школска година 1980/1981.
 • Радишић, Ј., Облигационо право, Београд, 2008.
 • Siciliani, P., Gamper, H., Should a Finding of ‘Material Distortion’ under Art 6 Para 1 UCPD Raise an Unrebuttable Presumption of Breach of the Duty of Professional Diligence?, Јournal of Еuropean Сonsumer and Мarket law, бр. 2/2013.
 • Станковић, О. (главни уредник), Лексикон грађанског права, Београд, 1996.
 • Storme, М., Good Faith and the Contents of Contracts in European Private Law, Electronic Journal of Comparative Law, бр. 1/2003.
 • Hesselink, М., The Concept of Good Faith, Зборник радова: Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, 2011.
 • Царић, С., Вилус, Ј., Ђурђев, Д., Дивљак, Д., Међународно пословно право, Нови Сад, 2007;
 • Цветић, Р., Добри пословни обичаји, Зборник радова: Реконструкција правног система Југославије на основама слободе, демократије, тржишта и социјалне правде, Нови Сад, 2000.