ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА У СЕКТОРУ ЈАВНИХ УСЛУГА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1051-1062

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.1051L

САЖЕТАК:

Стабилност система јавних финансија савремених држава одавно је престала да зависи искључиво од способности финансијских управљача да на годишњем нивоу генеришу равнотежна стања јавног буџета. У овом раду анализи ће бити подвргнути механизми стратешког (средњорочног и дугорочног) планирања у јавном сектору, који представљају полазну материјалну основу финансијског планирања у оним системима финансијског планирања који су се одлучили за примену тзв. рационалистичких модела јавног буџетирања. У раду ће бити указано на паралелу између скромног нивоа оперативног значаја стратешког планирања у традиционалним управљачким системима и његове виталне улоге у процесу финансијског планирања продукције јавних добара и услуга у државама које су се одлучиле за примену различитих форми програмског буџетирaња.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стратешко планирање, фискалне стратегије, буџетирање, учинци, јавне услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barkdool, G., Rosin, M. R., Targeted Planning: a Paradigm for the Public Service, Long Range Planning, Vol. 30, Issue 4/1997.
 • Berry F.S., Inovations in Public Management: The Adoption of Strategic Planning, Public Administrative Review, Vol. 54, No. 4/1994.
 • Bryson, J. M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
 • Kotter, J. P., Managing External Dependence, Academy of Management Review, Vol. 4 No. 1/1979.
 • Мintzberg, H., The Fall and Rise of Strategic Planning, Harward Business Review, Vol. 72, Issue 1/1994.
 • McGill, R., Planning for Strategic Performance in Local Government, Long Range Planning, Vol. 21, No. 5/1988.
 • Nartisa, I., Putans, R., Muravska, T., Strategic planning and Management in Public and Private Sector Organizations in Europe: Comparative Analysis and opportunities for Improvement, European Integrations Studies, No. 6/2012.
 • Oliver, C., Holzinger, I., The Effectiveness of Strategic Political Management: A Dynamic Capabilities Framework, Academy of Management Review, Vol. 33, No. 2/2008.
 • Poister, T.H., The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance, Public Administration Review, Vol. 70, Issue, 1/2010.
 • Premchand, A., Government Budgeting and Expenditure Control: Theory and Practice, International Monetary Fund, Washington 1983.
 • Ramamurti, R., Strategic Planning in Government-Dependent Businesess, Long range Planning, Vol. 19, No. 3/1986.
 • Rhyne, L. C., The Relationship of Strategic Planning to Financial Performance, Strategic Management Journal, Vol. 7 No. 5/1986.
 • Ugboro, I. O., Obeng, K., Span, O., Strategic Planning as an Effective Tool of Strategic Management in Public Sector Organizations: Evidence from Public Transit Organizations, Administration & Society, Vol. 43, No. 1/2010.
 • Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)
 • Фискални савет, Буџетски процес у Републици Србији – анализе и препоруке, од децембра 2014.
 • Фискални савет, Мишљење на фискалну стратегију за 2018. са пројекцијама за 2019 и 2020. годину, од 15.12.2017.