ОБАВЕЗНА И НЕОБАВЕЗНА ПРАВИЛА У ЕВРОПСКОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 981-995

АУТОР(И): Дијана Савић Божић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.981SB

САЖЕТАК:

Савет Европске уније одлучио је 19. и 20. априла 2007. године да дефинише став Већа о основним аспектима могућег заједничког референтног оквира (ЦФР) за европско уговорно право. Ово је био још један корак у великом европском пројекту чији је циљ изградња заједничког европског уговорног права, јер је законодавац ЕУ схватио да јединствена материјална правила обезбеђују већу предвидљивост од уједначених правила о праву избора, иако се надлежности Заједнице у овом пољу и даље разматрају. Први део рада се бави положајем и функцијом заједничких европских правила у погледу ограничења слободе уговора и улоге обавезних и необавезних правила уопште. Други део се бави различитим техникама које ограничавају слободу уговора које налазимо у Principles of European Contract Law – PECL (Принципи европског уговорног права ПЕЦЛ), acquis communautaire, или нацрту „заједничког референтног оквира“ (ЦФР).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

слобода уговора, уговорно право, обавезна и необавезна правила.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barendrecht, J. M., Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, over binding aan het recht en over rechtsvorming, Tilburg, 1992.
 • Berger, K. P., Force Majeure Clauses and their Relationship with the Applicable Law, Trade Usages and General Principles of Law, in: Bortolotti/Ufot (Hrsg.), Hardship and Force Majeure in International Commercial Contracts, Dealing with unforeseen events in a changing world, ICC Institute of World Business Law, Dossier XVIII, 2018.
 • Blessing, M., Das neue internationale Schiedsgerichtsrecht der Schweiz – Ein Fortschritt oder ein Rückschritt? in: Böckstiegel (ed.), Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz (II), Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 2006.
 • Calliess, P., Transformations of Commercial Law. New Forms of Legal Certainty for Globalised Exchange Processes?, in: Hurrelman/Leibfried/Martens/Mayer (eds.), Transforming the Golden Age Nation State, Basingstoke, 2007.
 • Dalhuisen, H., Custom and its Revival in Transnational Private Law, Duke Journal of Comparative & International Law, No. 2-4/2008.
 • Dominic, D.W., Harmonisation of Construction Law and Practice – Part I: The Current Position, The Int’l Constr.L.Rev., Vol. IV, No 2/2007.
 • Horn, N., The Use of Transnational Law in the Contract Law of International Sale and Finance, in: Berger (ed.), The Practice of Transnational Law, The Hague, London, 2011.
 • Konradi, W., Lex mercatoria als globales Recht der Wirtschaft? Die Koordination der internationalen Transaktionen am Beispiel der Holzindustrie, TranState Working Papers, No 56, University of Bremen, Collaborative Research Center 597: Transformations of the State, 2007.
 • Principles of European Contract Law – PECL, https://www.trans-lex.org/400200
 • Schultz, T., The Concept of Law in Transnational Legal Orders and Some of its Consequences, Journal Int. Dispute Settlement, No. 1/2011.
 • Schultz, T., The Concept of Law in Transnational Legal Orders and Some of its Consequences, Journal Int. Dispute Settlement, Vol. I, No 3/2011.
 • Storme, M. E., Good Faith and Contents of Contracts in European Private Law, Electronic Journal of Comparative Law, 6:1/2003.
 • Timoteo, M., The Harmonization of Contract Law and the Role of Compararive Law, Comparative Law Review, No. 2/1, 2008.
 • Zwalve, W., Interpretatieproblemen voor de codificatie, Liber memorialis Francois Laurent, Story, Brussels, 1989.
 • Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees , Official Journal L 171 , 07/07/1999 P. 0012 – 0016.