ПРАВНА СИГУРНОСТ И СЛОБОДА ПРУЖАЊА УСЛУГА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 3-19

АУТОР(И): Снежана Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.003M

САЖЕТАК:

Предмет овог рада је правна сигурност субјеката услужних послова. Правила која воде правној сигурности у овако осјетљивој области треба да буду јасна, прецизна и ефикасна. Са друге стране, она не смију да ограничавају слободу пружања услуга.

У раду смо најприје обрадили појам правне сигурности и основна начела на којима се темељи. Затим смо анализирали савремене механизме који омогућава уједначен и уравнотежен квалитет услуга, а тиме и сигурност субјеката услужних послова. Предмет наше пажње, наиме, су уговори о нивоу квалитета услуга и кодекси професионалног понашања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

правда и праведност, сигурност, стабилност, правна сигурност, услуге, услужни послови, уговор о нивоу квалитета услуга, SLA, кодекс професионалног понашања.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Андрић, И., Знакови поред пута, Сарајево, 1986.
 • Аристотел, Никомахова етика, Београд, 1980.
 • Bianca, M., Diritto civile, 4, Le obbligacioni, Guifre Editore, Milano, 1997.
 • Божанић, В., Стокић, Д., Нормативно регулисање квалитета, Београд, 2010.
 • Визнер Б., Коментар Закона о обвезним (облигационим) односима, Загреб, 1978.
 • Von Bar , Beale H., Clive E. and Schulte-Nölke H., Sellier, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (CFR) Outline Edition; Academic contributors and funders, European law publishers GmbH, Munich. 2009.
 • Вулетић, В., Од bona fides до начела савесности и поштења, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2010.
 • Диоген Лаертије, Животи и мишљења истакнутих филозофа, Београд, 2003.
 • Ђурић, М., Историја Хеленске књижевности, Београд, 2003.
 • Живојиновић, Б., Гетеове мисли (кроз дела, писма и разговоре), Београд, 2007.
 • Иљин, И., Религиозни смисао философије, Београд, 2013.
 • Иванчић-Качер, Б., Облигације средства или циљ код пружања услуга естетске кирургије, Зборник IX Mајског савјетовања, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2013.
 • Калуђеровић, Ж., Разумевање правде у Солоновим Елегијама, Архе, В, бр. 10/2008.
 • Кант, И., Метафизика морала, Издавачка књижарница Зорана Стојановића; Сремски Карловци, Нови Сад,1993.
 • Caringella, , De Marzo, G., Manuale di diritto civile II, Le obbligazioni, Guifre Editore, Milano, 2007.
 • Коментар Закона о облигационим односима, редакција С. Перовића, Београд, 1995.
 • Костић, М., Менаџент тоталним квалитетом, Београд, 2007.
 • Matroeni, , Naldi, M., Violation of ServiceAvailability Targets In Service Level Agreement, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems.
 • Мићовић, М., Заштита права потрошача, Крагујевац, 2009.
 • Миладиновић, С., Начела европског уговорног права (основа новог европског уговорног права и утицај на Закон о облигационим односима Црне Горе), Подгорица,
 • Миладиновић, С., Поједини уговори о пружању услуга у свијетлу Заједничког референтног оквира за приватно право (Draft Common Frame of references for private Law), IX Mајско саветовање, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,
 • Миладиновић, С., Уговор о пружању услуга у одредбама Заједничког референтног оквира за европско приватно право (Draft – Common Frame of Reference for a European Private Law – DCFR), Зборник VIII Mајског саветовања, „Право и услуге“, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,
 • Миладиновић, С., Улога и значај основних начела Облигационог права у правном регулисању услужних послова и конципирању Услужног права, X Mајско саветовање, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,
 • Миладиновић, С., Услуге и одговорност, Зборник XIII Mајског саветовања: XXI век век услуга и Услужног права, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,
 • Миленковић, Ј., Типски уговори са потрошачима и некоректне клаузуле, Зборник VI Mајског саветовања, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,
 • Милосављевић, М., Маричић, М., Глигоријевић, Б., Основи маркетинга, Београд, 2004.
 • Пекић, Б., Маргиналије и моралије, Нови Сад, 2008.
 • Раковић, Р., Квалитетом до пословне изврсности, Београд, 2006.
 • Свети Јован Златоуст, Слава Господу за све (изабране беседе и поуке).
 • Теофиловић, П., Правна сигурност – значај медија за упапређење правне сигурности грађана, Мали водич кроз људску сигурност, 2014.
 • Ушћумлић, Д., Бабић, Ј., Квалитет и менаџмент квалитетом, Београд, 2015.
 • Шопенхауер, А., Парерга и паралипомена, Београд, 2013.