ОБРНУТА ХИПОТЕКА /НОВУМ ИЛИ ЈОШ ЈЕДНА ПРЕВАРА?

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 259-282

АУТОР(И): Јакоб Накић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.259N

САЖЕТАК:

Још од 1930. познат је у западном свијету финанцијски производ под именом обрнута хипотека. За старије особе, које немају довољно новца за свакодневне животне, здравствене и сличне потребе, али истодобно посједују вриједне некретнине у којима живе и не намјеравају их продавати, осмишљена је могућност повећавања њихових текућих прихода упорабом тзв. обрнуте хипотеке, која се у свијету показује као прихватљиво и све популарније рјешење. Обрнута хипотека је кредит који дужници не отплаћују, нити се преноси на евентуалне насљеднике него се намирује искључиво из заложене некретнине, дакле сва остала имовина од евентуалне уштеђевине, мировине, покретнина и осталих некретнина остаје нетакнута. У раду се даје приказ пољског Закона о обрнутој хипотеци. С обзиром на то да је у питању врло осјетљива скупина људи сигурно је и како ће средишња банка поставити строге увјете за обрнуте хипотеке, колико због заштите умировљеника толико и зато да се банке не претворе у продаватеље некретнина. Коначно аутор закључује да још није дошло вријеме да се обрнута хипотека уведе у правни сустав Републике Хрватске.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

обрнута хипотека, зајам, некретнина, старија популација.

ЛИТЕРАТУРА:

 • A Guide to Understanding Reverse Mortgages, URL: http:// www. fanniemae. com/global /pdf/ homebuyers/moneyfromhome.pdf
 • Bogataj, D., Nepremičnine v strukturi virov za zagotavljanje socialne varnosti starostnikov, doktorska disertacija, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 2012.
 • Bricelj, I., Finančna in nepremičninska problematika starejših ljudi v Sloveniji, magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 2013.
 • Јаковчевић, Д., Управљање кредитним ризиком у сувременом банкарству. Загреб: ТЕБ – пословно савјетовање, 2000.
 • Јосиповић, Т., Њемачки модел рефинанцирања хипотекарних кредита издавањем вриједносних папира с покрићем у хипотекарним тражбинама. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php? show= clanak&id_ clanak_jezik=9740
 • Caplin, A., The reverse mortgage market: problems and prospects, Zvi Bodie, Brett Hammond, 2001.
 • Clerc-Renaud, S., et al., Equity release schemes in the European Union, Vol. 16. BoD–Books on Demand, 2010.
 • Cocco, J. F., Lopes, P., Reverse mortgage design, LBS/LSE working paper, 2015.
 • Крзнар, М., Ризик банковне заразе у Хрватској, Загреб, 2009,
 • Lang, G., Reverse Mortgage als Alterssicherungsinstrument in Deutschland, ZEW Wirtschaftsanalysen – Schriftenreihe des ZEW, Bd. 86, Seite 55 – 86,
 • Леко, В., Тушкан, Б., Финанцирање особа старије животне доби техником „обрнуте хипотеке“, Рачуноводство и финанције, бр. 6/2009.
 • Mazonas, P. M., Robert F. Mattox, Reverse mortgage processing system, U.S. Patent No. 6,012,047. 4 Jan. 2000.
 • Мршић, И., Кредитни ризик у комерцијалном банкарству, магистарски рад, Сплит, 2004. Nakajima, M., Telyukova, I. A., Reverse mortgage loans: A quantitative analysis, The Journal of Finance 72.2, 2017.
 • Obrnuta hipoteka, URL: http://www.bip-konferencija.org/Default.aspx?sid=98949
 • Петер, Т., Истраживање ставова циљног сегмента према моделу финанцирања обрнутом хипотеком, дипломски рад, Економски факултет у Загребу, 2015, доступно на: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:392828.
 • Поткоњак, М., Хипотекарни кредит и други инструменти наплате кредита,
 • Рачуноводство, ревизија и финанције, 2,1992, 4
 • Поткоњак, М., Хипотекарни кредит, Рачуноводство и финанције, 37, 1991, 11. Reverse Mortgage, URL: http://ohioline.osu.edu/ss-fact/pdf/0185.pdf
 • Reverse Mortgage, URL: http://www.dre.ca.gov/pdf_docs/reverse.pdf
 • Redfoot, D. L., Scholen, K., Brown, K.S., Reverse mortgages: Niche product or mainstream solution? Report on the 2006 AARP National Survey of Reverse Mortgage Shoppers, AARP Report 22 (2007).
 • Rohrbach, W., Реструктурисање и перспективе српског тржишта осигурања, Ревија за право осигурања, бр. 3/2007.
 • Shan, H., Reversing the trend: The recent expansion of the reverse mortgage market, Real Estate Economics 39.4 (2011).
 • Тепуш, М. М., Анализа модела финанцирања дугорочних кредита посредством тржишта капитала у Хрватској, URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21753
 • Хипотекарно кредитирање, URL: http://web.efzg.hr/dok//PDS/vleko/HIPOTEKARNO%20+%20 RM %20travanj%2009.pdf
 • Хуњак, Т. et. al., Пословно одлучивање и управљање ризицима у банци, ТЕБ Пословно савјетовање, Загреб, 1995.