Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 1091-1101

АУТОР(И): Милица Соврлић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.1091S

САЖЕТАК:

Fraus creditorum (изигравање поверилаца) био је деликт преторског права. Овај деликт постојао је онда када је дужник свесно умањио имовину како би онемогућио да повериоци наплате своја потраживања. Необезбеђени повериоци имали су на располагњу три процесна средства за побијање дужникових правних послова и радњи. У почетку, interdictum frauditorum и restitutio in integrum ob fraudem, а касније actio Pauliana, која је објединила дејства претходна два процесна средства и омогућила повериоцима свеобухватну заштиту. Заштита поверилаца од фраудолозних поступака презадужених дужника јавила се тек након увођења реалне егзекуције. До  тада примењиван принцип персоналне егзекуције био је довољна гаранција да ће дужници извршавати преузете обавезе. Да не би дошли у ситуацију да се извршење пресуде обави на физичкој личности, што је могло да значи убиство или протеривање преко Тибра, дужници су настојали да савесно испуњавају оно на шта су се обавезали.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

римско право, fraus creditorum, заштита поверилаца, actio Pauliana.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barry, N., An Interduction to Roman Law, Oxford, 1962.
 • Biscotti, B., The Safeguarding of Credit, Bankruptcy in History, and Regulating Tendencies: Тhe Italian Experience, Jurisprudence, vol. 2, no. 120/2010.
 • Biscotti, B., Debtor’s fraud in Roman law. An opportunity for some brief remarks on the concept of fraud, Fundamina, vol. 17, no. 2/2011.
 • Бујуклић, Ж., Forum romanum Римска држава, право, религија и митови, Београд, 2005.
 • Бујуклић, Ж., Римско приватно право, Београд, 2015.
 • Boardman, J., Griffin, J., Murray, O. The Oxford History of the Classical World THE ROMAN WORLD, Oxford 1986; 1988.
 • Владетић, С., Usureceptio fiduciae, Београд, 2008. Eisner, B., Horvat, M., Rimsko pravo, Zagreb, 1948.
 • Игњатовић, М., Еволутивни развој грађанског судског поступка у римском праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 66/2014.
 • Kasers, М., Römisches Privaterecht (Roman Private Low, а translation by Dannenbrig, R.), London, 1968.
 • Марковић, Б., Право побијања изван стечаја, Београд, 1935.
 • Марковић, С., Казна бешчашћа у римском праву, Civitas, вол. 8, бр. 2/2018, 8(2).
 • Милошевић, М., Римско право, Београд, 2015.
 • Obenchain, R., Roman Law of Bankruptcy, Notre Dame Law Review, Vol. 3, Issue 4/1928.
 • Ромац, А. Извори римског права, Загреб, 1973.
 • Ромац, А., Рјечник римског права, Загреб, 1989.
 • Станковић, Е., Извори римског права, Крагујевац, 2008.
 • Станковић, Е., Владетић, С., Римско право, Крагујевац, 2014.
 • Станојевић, О., Гај Институције, Београд, 1982.
 • Станојевић, О., Римско право, Београд, 2008.
 • Стојчевић, Д., Римско приватно право, Београд, 1977.
 • Хорват, М., Римско право, Загреб, 1958.
 • Watson, A., The Digest of Justinian, Vol. 4, Philadelphia, 1985.