УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 527-536

АУТОР(И): Јована Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.527P

САЖЕТАК:

Рад преко агенција за привремено запошљавање је једна од флексибилних облика рад и све чешћа алтернатива стандардном запошљавању. Привремено запошљавање или колоквијално „изнајмљивање радне снаге“ израз је који означава уступање запосленог послодавцу од стране агенције која је специјализована и регистрована за такву делатност. Дакле, ово је комплексно, тространи правни однос у којем учествује агенција, запослени у агенцији и послодавац. Ово није нови правни институт, али је на просторима бивше СФРЈ постао популаран и донекле правно регулисан тек у последњих десетак година. Република Србија нема регулативу која би уредила ово специфично питање иако ове агенције постоје у пракси и у великом броју послују на тржишту рада Србије. Међутим, Србија је начинила корак на путу ка томе. Наиме, Министарство за рад објавило је Нацрт закона о агенцијском запошљавању с циљем да се обезбеди легитимно запошљавање и да се гарантује једнак радноправни положај уступљених радника који се гарантује радницима код послодавца. Увођењем законског оквира за рад преко агенције  за привремено запошљавање врши се усаглашавање радног законодавства Републике Србије са међународним стандардима МОР и ЕУ. Јасним дефинисањем агенција за привремено запошљавање и прецизирањем услова за њихов рад, правима и обавезама лица који са агенцијом за привремено запошљавање закључују уговор о раду ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, и друга међусобна права и обавезе запослених, агенције и послодавца корисника, уредиће се ова област и максимално заштитити тзв. агенцијски запослена лица.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

рад ван радног односа, агенције за привремено запошљавање, уступање запослених, привремени рад, међународни радни стандарди.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Arrowsmith, J., Temporary agency work in an enlarged European Union, European Foundation for the Improvement of Liwing and Working Conditions, 2006.
 • Брковић, Р., Флексибилнотржиштерада у условимаглобализације, Правниживот, бр. 1/2010.
 • Божичић, Д., Уступање запослених преко агенција за привремено запошљавање – (не)постојећи правни оквир у Републици Србији и правна решења у међународном и комунитарном радном праву, Часописзатеорију и праксурадног и социјалногправа, бр. 1/2016.
 • Брковић, Р. Атипични рад и приватне агенције за запошљавање у међународном радном праву, Зборник радова „XXI век – векуслуга и Услужногправа, Крагујевац, 2011.
 • Готовац, В., Радно право за 21. стољеће: митови о флексибилизацији, Финансијска теорија и пракса, бр. 27/2002.
 • ILO + “Private Employment Agencies, temporary agency workers and their contribution to the labour market”, Issues paper  for discussion at the Workshop to promote ratification of the Private Employment Agencies Convention, 1997, No. 181/2009.
 • Јашаревић, С., Уређење радног односа у контексту нових околности у свету рада, Зборник радова Правногфакултета у Новом Саду, бр. 3/2015.
 • Јашаревић, С., Флексибилизација рада – решење или заблуда, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2012.
 • Лалета, С., Крижановић, А., Рад путем агенција за привремено запошљавање у хрватском, еуропском и успоредном праву, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 36, бр. 1/2005.
 • Лубарда, Б. Уговор о привременомраду, Радно и социјалноправо, бр. 1−3/2000.
 • Rоnmar, M., The Regulation of Temporary Agency Work in Sweden and the Impact of the (2008/104/EC) Directive, ELLJ, vol. 1, no. 3/2010.
 • Радуловић, З., Привремени и повремени послови са освртом на измене у законодавству Републике Србије, Радно и социјалноправо, бр. 1/2014.
 • Supiot, А., Casas, M-E., Hanau, P., Johansson, A., Meadows, P., Mingione, E., Salais, R., P. van der Heijden, A European Perspective on the Transformation of Work and the Future of Labour Law, Comparative Labour law & Policy Journal, 1998-1999, Vol. 20.
 • Урдаревић, Б., Флексибилносттржиштарада и запошљавањепрекоагенција у Европскојунији, Зборникрадова: XXI век – векуслуга и Услужног, Крагујевац, 2001.
 • Frenzel, H., The temporary Agency Directive. European Labor Law Journal, Vol. 1. No. 1/2010.
 • Шундерић, Б., Право МОР-а, Београд, 2001.
Законска и другадокумента
 • Устав Републике Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 98/2006.
 • Конвенција бр. 181 о приватним агенцијама за запошљавање, „Службени гласник РС – Међународниуговори“, бр. 2/2013.
 • Директива 2008/104/ЕЗ Европског парламента и Већа од 19. новембра 2008. године о раду путем агенцијазапривременозапошљавање, „Службенилист Европскеуније“ Л327/9.
 • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010.
 • Нацрт Закона о агенцијском запошљавању доступан на сајту: https://aktivasistem.com/ostalo/ Nacrt-Zakona-O-Agencijskom Zaposljavanju.pdf
 • http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/08/Profil-radnika-zaposlenih-preko-agencija- za-privremeno-zaposljavanje.pdf